3 φωτογραφ?ε? ?

Το σκ?νδαλο με τα φ?λτρα καμπ?να? των diesel οχημ?των

Διαβ?στηκε απ? 33115 αναγν?στε? - 30/10/2020

Γιατ? τα εργοστασιακ? φ?λτρα δεν προστατε?ουν απ? του? ρ?που? NO2 των diesel κινητ?ρων; Π?? μπα?νει σε μεγ?λο κ?νδυνο η υγε?α μα? για 10 ευρ?;

 
 
Η AutoBild και το πανεπιστ?μιο του Heidelberg πραγματοπο?ησαν μ?α ?ρευνα με ?κρω? ανησυχητικ? αποτελ?σματα. Διαπιστ?θηκε πω? η ατμοσφαιρικ? ρ?πανση του εσωτερικο? χ?ρου του αυτοκιν?του λ?γω NO2 ?αερ?ου, υπερβα?νει κατ? πολ? τα επιτρεπ?μενα ?ρια. Το ?οσμο και δηλητηρι?δε? διοξε?διο του? αζ?του που παρ?γουν οι diesel κινητ?ρε?, πρ?πει θεωρητικ? να εξουδετερ?νεται ναπ? τα φ?λτρα καμπ?να?, συμβα?νει ?μω? κ?τι τ?τοιο στην πραγματικ?τητα;
?
Τα κλασικ? και απλ? φ?λτρα καμπ?να? ΔΕΝ προστατε?ουν απ? τα NO2
Το παρ?δοξο τη? υπ?θεση? ε?ναι πω? το 90% των αυτοκιν?των, εξοπλ?ζεται απ? το εργοστ?σιο παραγωγ?? με ?να ?κανονικ?? φ?λτρο α?ρα καμπ?να? που προστατε?ει μ?νο απ? σκ?νη και γ?ρη. Μπορε? απ? αυτ?, ο α?ρα? που αναπν?ουμε να ε?ναι καθαρ??, ?μω? δεν αποτρ?πεται η ε?σοδο? στα επιβλαβ? NO2 που προκαλο?νται απ? του? diesel κινητ?ρε?, δημιουργ?ντα? επικ?νδυνε? για την υγε?α μα? συνθ?κε?.Η ομ?δα εμπειρογν?μων με επικεφαλ?? τον Δρ. Denis Pohler απ? το τμ?μα Φυσικ?? Περιβ?λλοντο? του πανεπιστημ?ου Heidelberg, εξ?τασε την αποτελεσματικ?τητα εν?? απλο? φ?λτρου καμπ?να? και εν?? ενεργο? ?νθρακα στην κατακρ?τηση των NO2 ρ?πων.
?
Τα φ?λτρα ενεργο? ?νθρακα φιλτρ?ρουν ?ω? και το 92% των NO2 σε σ?γκριση με τα απλ? φ?λτρα, με τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? να μην τα παρ?χουν στο βασικ? εξοπλισμ?. Φυσικ? μπορο?ν να τοποθετηθο?ν ω? aftermarket, ?μω? δεν θα ?πρεπε να εξοπλ?ζουν ?λα τα αυτοκ?νητα που αφ?νουν την γραμμ? παραγωγ?? με ?ναν diesel κινητ?ρα;
?

Π?? να το αλλ?ξετε μ?νοι σα?
Μεγ?λε? εταιρ?ε? ?πω? Bosh, Denso, Mahle και Valeo παρ?γουν φ?λτρα ενεργο? ?νθρακα σχεδ?ν για ?λα τα μοντ?λα, παλι? και καινο?ργια, τα οπο?α μπορε?τε να παραγγε?λετε μ?σω ?ντερνετ και να τα τοποθετ?σετε πολ? ε?κολα, ακ?μα και οι ?διοι. Μπορε? ο γενικ?? καν?να? να θ?λει τ?τοιου ε?δου? εργασ?ε? να γ?νονται κατ? κ?ριο λ?γο στα επ?σημα συνεργε?α τη? εταιρ?α?, η αλ?θεια ?μω? ε?ναι πω? ε?ν πι?νουν και λ?γο τα χ?ρια σα?, μπορε?τε να το επιχειρ?σετε και μ?νοι σα?. Ε?τε στο βιβλ?ο σημει?σεων που συνοδε?ει το ν?ο φ?λτρο, ε?τε σε αντ?στοιχα β?ντεο στο Youtube μπορε?τε να δε?τε β?μα β?μα την διαδικασ?α.


Το κ?στο? για ?να καλ? φ?λτρο ενεργο? ?νθρακα στην ελε?θερη αγορ? ε?ναι γ?ρω στα 25 ευρ? ( 15 ευρ? ?χει το απλ? φ?λτρο γ?ρη?). Δεν αξ?ζει η υγε?α? μα? 10 ευρ?;
?


Συμπ?ρασμα
Το αποτ?λεσμα τη? μελ?τη? AUTO BILD σχετικ? με τη ρ?πανση των NO2 στα αυτοκ?νητ? οδηγε? μ?νο σε ?να συμπ?ρασμα: Τοποθετ?στε φ?λτρο ενεργο? ?νθρακα ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频