3 φωτογραφ?ε? ?

Το σ?στημα διε?θυνση? και οι πιθαν?? βλαβε? του

Διαβ?στηκε απ? 19850 αναγν?στε?

Το σ?στημα διε?θυνση? μεταδ?δει τι? κιν?σει? του οδηγο? απ? το τιμ?νι στου? τροχο??. Αν ?χει υποστε? ζημι?, μπορε? να γ?νει επικ?νδυνο. Π?? μπορε?τε, ?μω?, να αναγνωρ?σετε μια ζημι?;

 
 
Αν β?λετε ?να μικρ? παιδ? σε ?να αυτοκινητ?κι, αυτ? θα καταλ?βει ?μεσα ?τι το τιμ?νι καθορ?ζει την κατε?θυνση. Π?? φτ?νουν, ?μω?, οι κιν?σει? του τιμονιο? στου? τροχο??; Γι αυτ? φροντ?ζει το τιμ?νι. Η κ?νηση ε?ναι ενστικτ?δη?: ?ταν το τιμ?νι στρ?βει, το αυτοκ?νητο αλλ?ζει κατε?θυνση. Και κατ αναλογ?α, ?σο περισσ?τερο στρ?βετε, αυτ? σημα?νει ?τι τ?σο πιο κλειστ? ε?ναι η στροφ?. Π?? μεταδ?δεται, ?μω?, η κ?νηση του τιμονιο? στου? τροχο??; Γι αυτ? υπ?ρχει ?να στοιχε?ο, που μετατρ?πει την περιστροφικ? κ?νηση του τιμονιο? σε μια γραμμικ?, η οπο?α διευθ?νει του? μπροστινο?? τροχο?? χρησιμοποι?ντα? ρ?βδου?: το σ?στημα διε?θυνση?.

Π?? λειτουργε? ?να σ?στημα διε?θυνση?;
Υπ?ρχουν, ουσιαστικ?, δ?ο τ?ποι συστημ?των διε?θυνση?: η κρεμαγι?ρα, η οπο?α ε?ναι πλ?ον εγκατεστημ?νη σε περισσ?τερο απ? το 99% ?λων των αυτοκιν?των, αλλ? και αυτ? του ελικοειδο?? γραναζιο?, τα οπο?α διατ?θενται σε δι?φορε? παραλλαγ??. Το τιμ?νι περιστρ?φει ?να ε?δο? σπειρ?ματο?, στο οπο?ο εδρ?ζεται ?να παξιμ?δι. Κατ? το στρ?ψιμο του τιμονιο?, η θ?ση του παξιμαδιο? κινε?ται, με αποτ?λεσμα την κ?νηση τη? κολ?να? του τιμονιο? μ?σω εν?? μηχανισμο?, ο οπο?ο? με τη σειρ? του δρα στι? ρ?βδου? πρ?σδεση?. Το μειον?κτημα: Με την π?ροδο του χρ?νου και των χιλιομ?τρων, τα πολυ?ριθμα εξαρτ?ματα σε αυτ? τα τιμ?νια χαλαρ?νουν και ο ακριβ?? ?λεγχο? γ?νεται τ?τε δ?σκολο?. Χαρακτηριστικο? εκπρ?σωποι αυτο? του τ?που ?ταν το τιμ?νι με τα ανακυκλοφορο?ντα σφαιρ?δια, που χρησιμοποιε?το απ? τη Mercedes-Benz ?ω? το 2001 ? το ?τιμ?νι κυλ?νδρου? του VW Beetle.Η κρεμαγι?ρα διευθ?νεται με σημαντικ? λιγ?τερα κινο?μενα μεμονωμ?να μ?ρη. Υπ?ρχουν μ?νο δ?ο: ?να γραν?ζι στην ?κρη τη? κολ?να? του τιμονιο? και μια οδοντωτ? ρ?βδο?, στην οπο?α το γραν?ζι εμπλ?κεται και την οπο?α ωθε? απ? τη μ?α ? την ?λλη πλευρ?, κατ? το στρ?ψιμο του τιμονιο?. Συν?θω? οι ρ?βδοι στηρ?ζονται απευθε?α? στα ?κρα τη? σχ?ρα? και μεταδ?δουν την κ?νηση διε?θυνση? στου? τροχο??. Η ρ?βδο?, λοιπ?ν, οδηγε?ται σε δ?ο δακτυλ?ου? μ?σα στο περ?βλημ? τη?, εν? υπ?ρχει συχν? ?να συρ?μενο μπλοκ απ?ναντι απ? το γραν?ζι -το μικρ? οδοντωτ? τροχ?- ο οπο?ο? θα πρ?πει να διασφαλ?σει περαιτ?ρω ?τι δεν υπ?ρχει ?παιχν?δι? μεταξ? του γραναζιο? και τη? ρ?βδου, ?ταν ο δακτ?λιο? αρχ?ζει να φθε?ρεται. Εκτ?? απ? τη βασικ? δομ?, σπουδα?ο ρ?λο ?πα?ζει? σ?μερα και η υδραυλικ? υποστ?ριξη. Παλαι?τερα ?ταν ?να χαρακτηριστικ? των πολυτελ?ν αυτοκιν?των, πλ?ον, ?μω?, δεν υπ?ρχουν καθ?λου ο?τε μικρ? αυτοκ?νητα με τιμ?νι χωρ?? υποβο?θηση.

Γι αυτ?ν υπ?ρχουν δ?ο τ?ποι: η υδραυλικ? και η ηλεκτρικ?. Στην περ?πτωση εν?? υδραυλικ? υποβοηθο?μενου συστ?ματο? διε?θυνση?, ?να μ?ρο? τη? οδοντωτ?? ρ?βδου ε?ναι κατασκευασμ?νο σαν ?μβολο, στο οπο?ο, αν?λογα με την επιθυμητ? κατε?θυνση διαδρομ??, η π?εση λαδιο? δρα μ?σω μια? βαλβ?δα? ελ?γχου, που καθοδηγε?ται απ? τη μ?α ? την ?λλη πλευρ?. Το ηλεκτρικ? υποβοηθο?μενο τιμ?νι λειτουργε? με ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ, το οπο?ο, αν?λογα με τη μ?ρκα του, εμπλ?κεται στο γραν?ζι μ?σω εν?? ιμ?ντα στη ρ?βδο ? στο εσωτερικ? τη? κολ?να? του τιμονιο?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频