11 φωτογραφ?ε? ?

10 SUV με πολ? χαμηλ? καταν?λωση

Διαβ?στηκε απ? 6242 αναγν?στε? - 17/11/2020

Ψ?χνετε SUV για οικονομικ? οδ?γηση και μικρ? καταν?λωση καυσ?μου; Τεστ?ρουμε δ?κα μοντ?λα σε τρει? διαφορετικ?? διαδρομ?? και σ?? παρουσι?ζουμε ?σα πρ?πει να ξ?ρετε.

 
 
Ισχ?ει ?τι τα SUV ε?ναι αποκλειστικ? αυτοκ?νητα μεγ?λου κ?στου?, ειδικ? ?σον αφορ? την καταν?λωση καυσ?μου; Σ?γουρα, πολλ? απ? τα συγκεκριμ?να μοντ?λα ?πονο?ν? την τσ?πη μα?. Εξ?λλου, το μεγ?λο του? μ?γεθο? που συνδυ?ζει χαρακτηριστικ? on και off road κ?νηση? συν?θω? χρει?ζεται μεγαλ?τερη ποσ?τητα βενζ?νη? ? πετρελα?ου.?
?
Υπ?ρχουν ωστ?σο και περιπτ?σει? που εξαιρο?νται απ? τον καν?να αυτ? και ξεχωρ?ζουν για το οικονομικ? του? προφ?λ στο ζ?τημα τη? καταν?λωση?. Η Auto Bild δοκιμ?ζει 10 SUV και αξιολογε? το π?σο γρ?γορα καταναλ?νουν κα?σιμο αν? 100 χιλι?μετρα.
?
Η δοκιμ? ολοκληρ?θηκε κ?τω απ? συγκεκριμ?νε? προ?ποθ?σει?. Αρχικ?, τα 10 SUV ?καναν μ?α συνολικ? διαδρομ? 155 χιλιομ?τρων. Η δοκιμ? διαχωρ?στηκε σε οδ?γηση 61 χιλιομ?τρων σε επαρχιακο?? δρ?μου?, 40 χιλιομ?τρων μ?σα σε αστικ? περιβ?λλον και ?λλων 54 χιλιομ?τρων σε τμ?μα δρ?μου ταχε?α? κυκλοφορ?α?. Σε σχ?ση με την συμπεριφορ? οδ?γηση?, κιν?θηκε τ?σο με επιθετικ? ?σο και με συμβατικ? στυλ, εφαρμ?ζοντα? π?ντα ?να καθορισμ?νο ?ριο ταχ?τητα?. Προκειμ?νου να γ?νει απ?λυτα ακριβ?? καταγραφ? τη? καταν?λωση?, η δεξαμεν? καυσ?μου των SUV γεμ?ζει μ?χρι το χε?λο? πριν και μετ? την δοκιμ?, με τον μ?σο ?ρο να υπολογ?ζεται απ? την ποσ?τητα που συμπληρ?θηκε στην δε?τερη στ?ση.
?
Σε κ?θε περ?πτωση, εκτ?? απ? την εκ?στοτε μ?ρκα, σε κ?θε αυτοκ?νητο η καταν?λωση μπορε? να διαφ?ρει απ? την οδηγικ? συμπεριφορ? του καθεν?? ξεχωριστ?. Π?με να δο?με τα 10 SUV που παραμ?νουν οικονομικ? ανεξαρτ?τω? του ?γκου του?.
?
Hyundai Kona


?
To Hyundai Kona κυκλοφορε? για λογαριασμ? τη? κορεατικ?? μ?ρκα? απ? τα τ?λη του 2017. ?χει μ?κο? π?νω απ? τ?σσερα μ?τρα και ξεχωρ?ζει απ? του? ανταγωνιστ?? τη? κατηγορ?α? του για την πλαστικ? επ?νδυση και τι? εντυπωσιακ? στεν?? υποδοχ?? των προβολ?ων του. Ακ?μη και αν δεν αρ?σει σε κ?ποιον ο υπερβολικ?? του σχεδιασμ??, σ?γουρα δεν θα με?νει απογοητευμ?νο? απ? τον οικονομικ? του χαρακτ?ρα. ?ποιο? αγορ?σει το μικρ? SUV με τον diesel κινητ?ρα ισχ?ο? 115 ?ππων θα διαπιστ?σει κατ? μ?σο ?ρο καταν?λωση ελ?χιστα π?νω απ? π?ντε λ?τρα! Αναλογ?α που αξ?ζει τη? προσοχ?? μα? απ? την στιγμ? που το Hyundai Kona ζυγ?ζει π?νω απ? 1,2 τ?νου?.
?
BMW X2


?
?να ακ?μη αυτοκ?νητο με ελκυστικ? εξωτερικ? εμφ?νιση, το BMW X2, καταναλ?νει περ?που ?ξι λ?τρα καυσ?μου. Το SUV coupe, που ε?ναι βασισμ?νο στην σειρ? X1, ?χει στην βασικ? ?κδοση sDrive 18d ιπποδ?ναμη 150 ?λογα. Κυκλοφορε? τ?σο με κ?νηση στου? μπροστ? τροχο?? ?σο και σαν τετρακ?νητο, με το κ?στο? να προσαρμ?ζεται σε κ?θε περ?πτωση. Δεδομ?να, π?ντω?, ?χουμε να κ?νουμε με ?να compact premium μοντ?λο, με σπουδα?ε? παροχ??, ευελιξ?α, πολλ? ?νεση και εξασφαλισμ?νη οδηγικ? απ?λαυση.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频