7 φωτογραφ?ε? ?

Mitsubishi: Να αγορ?σω ASX ? Eclipse;

Διαβ?στηκε απ? 13614 αναγν?στε? - 9/9/2020

Σε ?,τι αφορ? στα μεγ?θη, οι διαφορ?? ε?ναι μικρ?? αν?μεσα στο Mitsubishi ASX και το ομ?σταυλο Eclipse Cross. A? δο?με ?μω? τι γ?νεται και με τα κ?στη.

 
 
Η Mitsubishi ε?ναι ?να? αληθιν?? πρωταθλητ??, ειδικ? ?ταν πρ?κειται για SUV μοντ?λα και οι προτ?σει? στη γκ?μα τη? ε?ναι πολλ??. Στα 4,37 μ?τρα λοιπ?ν, ?χουμε το ASX,? λ?γο πιο π?νω απ? το οπο?ο, με διαφορ? μ?λι? τεσσ?ρων εκατοστ?ν ?ρχεται και τοποθετε?ται το Eclipse Cross. Π?? υποτ?θεται ?τι δουλε?ει αυτ? η λογικ?; Δι?τι θα διαπιστ?σουμε ?τι ναι μεν, το φορμ?τ των αμαξωμ?των κινε?ται στον ?διο χ?ρο, ωστ?σο τα δ?ο μοντ?λα ?χουν και πολλ? στοιχε?α που τα χωρ?ζουν.?

?
O το?ρμπο κινητ?ρα? του Eclipse ε?ναι πολ? πιο δυνατ??
?
Σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση, το ASX ?χει ?να αμ?ξωμα κλασσικο? compact SUV και ε?ναι πιο λιτ? σε αισθητικ?. Απ? την ?λλη, το Eclipse Cross ακολουθε? μια πιο κομψ? φιλοσοφ?α με τη γραμμ? τη? οροφ?? να ενσωματ?νει πιο πολλ? κουπ? στοιχε?α. Κι αυτ? η οπτικ? διαφοροπο?ηση αντανακλ?ται και στο θ?μα του κ?στου?, των χ?ρων και τη? γραμμ?? κ?νηση?. Το ASX διατ?θεται στην Ελλ?δα με ατμοσφαρικ? μοτ?ρ 1,6 λ?τρων, απ?δοση? 115 ?ππων, 5?ρι χειροκ?νητο κιβ?τιο και τιμ?? οι οπο?ε? ξεκινο?ν απ? το πολ? ανταγωνιστικ? επ?πεδο των 17.170 ευρ?. Εδ? φυσικ? δεν υπ?ρχει τετρακ?νηση.? Ο συνδυασμ?? ατμοσφαιρικο? κινητ?ρα δ?νει μια λιγ?τερο καλλιεργημ?νη εικ?να για το ASX, το οπο?ο δεν ε?ναι και ιδια?τερα πρ?θυμο στην π?εση του γκαζιο?. Αυτ? δεν προκαλε? ?κπληξη αφο? η ροπ? ε?ναι χαμηλ?τερη απ? 200 Nmμ εν? το β?ρο? κοντ? στα 1.300 κιλ? χαρακτηρ?ζεται φυσιολογικ?.Το, κατ? σχεδ?ν 4.000 ευρ? ακριβ?τερο Eclipse Cross (21.350 ευρ? για τη βασικ? Inform), διαθ?τει απ? την πλευρ? του, τον 1,5 κινητ?ρα τη? εταιρε?α?, με το?ρμπο και 163 ?ππου?. Αυτ? το σ?νολο δε?χνει πολ? πιο μοντ?ρνο και δυναμικ?, με γεμ?τη α?σθηση ροπ?? απ? αρκετ? χαμηλ?? στροφ?? λειτουργ?α?. Φυσικ?, οι επιδ?σει? ε?ναι καλ?τερε? και οι ελιγμο? προσπερ?σματο? πιο ε?κολοι. Ταυτ?χρονα, οι αν?γκε? σε κα?σιμο, ε?ναι μεν αυξημ?νε? ?ναντι του ASX αλλ? ?χι σε μεγ?λο βαθμ? (6,2 ?ναντι 6,7 λτ./100χλμ., συμφωνα με τι? εργοστασιακ?? τιμ??). Επ?ση?, το Eclipse Cross μπορε? να ζητηθε? και με τετρακ?νηση και κιβ?τιο CVT, με τιμ?? που ξεκινο?ν β?βαια απ? 26.900 ευρ?.?


?
Κοιν? ?πλο: η ψηλ? θ?ση οδ?γηση?
?
Για αμφ?τερα τα SUV ισχ?ει το εξ??: Ο οδηγ?? κ?θεται ψηλ? και κυριαχικ?. Ειδικ? στο Eclipse πρ?πει να αναφ?ρουμε το πολ? αξι?λογο ?ψο? των 68 π?ντων που απ?χει η θ?ση απ? το οδ?στρωμα. Σε ?,τι αφορ? του? χ?ρου? αποσκευ?ν, η μεταβλητ?τητα ε?ναι αξιοπρ?σεκτη, καθ?? με ελ?χιστη δ?ναμη, οι πλ?τε? των π?σω καθισμ?των αναδιπλ?νονται. Eδ? ?μω? ?χουμε κ?τι ασυν?θιστο: το αυτοκ?νητο με το σχετικ? μικρ?τερο αμ?ξωμα παρ?χει μεγαλ?τερο πορτ-μπαγκ?ζ. To ΑSX λοιπ?ν ?χει ωφ?λιμο ?γκο απ? 406 ?ω? 1.156 λ?τρα εν?, το Eclipse αντ?στοιχα διαθ?τει απ? 359 ?ω? 1.140 λ?τρα. Σε ?,τι αφορ? την καμπ?να ?μω?, το Eclipse Cross, παρ? την οροφ? του με τα κουπ? στοιχε?α, παρ?χει τ?σσερα εκατοστ? περισσ?τερο ?α?ρα? για τα κεφ?λια των π?σω.?


?
Στο ταμε?ο?
?
Στο ταμε?ο β?βαια η εικ?να ε?ναι διαφορετικ?. Η πολ? καλ? τιμ? του ASX και η χαμηλ?τερη καταν?λωση, συνθ?τουν ?να αξι?λογο σ?νολο και του δ?νουν τα ?πλα να αποτελ?σει μια αξιοπρ?σεκτη λ?ση, δ?πλα στο Eclipse Cross, το οπο?ο ε?ναι πιο ολοκληρωμ?νο. ?σοι β?ζουν το μπ?τζετ σε πρ?το πλ?νο θα στραφο?ν προ? το ASX.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频