17 φωτογραφ?ε? ?

BMW X-Games 2020

Διαβ?στηκε απ? 105430 αναγν?στε? - 2/10/2020

Το μ?κο? του? κυμα?νεται μεταξ? 4,36 και 5,15 μ?τρων και οι κινητ?ρε? του? ε?ναι ισχ?ο? απ? 140 ?ω? 625 PS: Πρ?κειται για τα X μοντ?λα τη? BMW και η AUTO BILD παρ?χει γι αυτ? ?ναν ακριβ? οδηγ? αγορ?? για να επιλ?ξει? το κατ?λληλο για τι? αν?γκε? σου.

 
 
Οι Βαυαρο? γιορτ?ζουν! Το 2020, β?βαια, δεν διοργαν?θηκε η πασ?γνωστη γιορτ? του Oktoberfest εξαιτ?α? τη? τρ?χουσα? περ?σταση? με τον κωρονο??, αλλ? πιθαν?τατα ο 30ο? τ?τλο? του γερμανικο? πρωταθλ?ματο? ποδοσφα?ρου θα καταλ?ξει στην ομ?δα τη? Bayern. Απ? την ?λλη, ε?ναι και τα SUV τη? BMW. Π?νω απ ?λα, φυσικ?, με τα μεγ?λα ?νε?ρα? στην πρ?σοψη και τον κυαν?λευκο ?λικα στο λογ?τυπο.Σχεδ?ν καν?να? ?λλο? κατασκευαστ?? δεν μπορε? να υπερηφανε?εται για μια τ?σο μεγ?λη γκ?μα SUV, ?πω? η BMW. ?να στα τρ?α αυτοκ?νητα τη? φ?ρμα? απ? το Μ?ναχο φ?ρει σ?μερα ?να "X" στο ?νομα τη? σειρ??. Απ? το μικρομεσα?ο X1 ω? το κολοσσια?ο X7, ?λοι οι αριθμο? ε?ναι τ?ρα κατειλημμ?νοι. Και η ονοματολογ?α ακολουθε? μια λογικ? που ε?ναι τ?σο απλ? ?σο και κατανοητ?. Αν υπ?ρχει ?να? μον?? αριθμ?? π?σω απ? το "X", τ?τε πρ?κειται για το χαρακτηριστικ? βασικ? μοντ?λο.Στη συν?χεια, ο ακ?λουθο? ζυγ?? αριθμ?? προσδιορ?ζει το σχετικ? niche/hatchback μοντ?λο. ?τσι σχηματ?ζονται τρ?α ζε?γη (X1vsX2, X3vsX4 και X5vsX6), τα οπο?α αντιπροσωπε?ουν τη μικρομεσα?α, μεσα?α και μεγ?λη κατηγορ?α σε αυξαν?μενη σειρ?. Π?νω απ? αυτ? βρ?σκεται το κορυφα?ο X7, το οπο?ο θα μπορο?σε να συνοδευτε? απ? ?να X8 το 2021! Η BMW, λοιπ?ν, προσπαθε? να φ?ρει το σωστ? SUV για τον καθ?να στου? εκθεσιακο?? χ?ρου? τη?. Ωστ?σο, με επ? του παρ?ντο? επτ? μοντ?λα και φαινομενικ? αμ?τρητου? κινητ?ρε? και εξοπλισμ?, δεν ε?ναι π?ντα ε?κολο να ?χετε ?ναν πλ?ρη ?λεγχο τη? προσφορ?? των Βαυαρ?ν. Π?σο SUV χρει?ζομαι πραγματικ?; Και ποιο? κινητ?ρα? ταιρι?ζει καλ?τερα στην "Χ" των ?νειρων μου;

Πληθ?ρα ερωτ?σεων, στην οπο?α η AUTO BILD παρ?χει τουλ?χιστον ισ?ριθμε? απαντ?σει?. Στη συλλογ? των εικ?νων θα βρε?τε ?λα τα μοντ?λα "X" τη? BMW με ?λε? τι? σημαντικ?? πληροφορ?ε? και, φυσικ?, με μια ξεκ?θαρη πρ?ταση απ? την πλευρ? μα?. Α? ξεκιν?σουν, λοιπ?ν, τα X-Games 2020 του Μον?χου!
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频