?λοι κερδ?ζουν κι ?λοι χ?νουν...

Διαβ?στηκε απ? 76115 αναγν?στε? - 23/9/2020

Με μ?κο? 4,24 m το Kamiq δε?χνει πολ? μακρ? και ξεπερν? το κατ?... μισ? κατηγορ?α πιο ψηλ? τοποθετημ?νο VW T-Roc κατ? 1 cm. Σε σχ?ση με το Arona, τα επιπλ?ον cm ε?ναι 10, εν? με το T-Cross 13! Τα εν λ?γω cm δεν ε?ναι καθ?λου αδι?φορε? τιμ??, αφο? τα συναντο?με ξαν? στο εσωτερικ?. Συγκρ?νοντα? Kamiq και T-Cross, τα μπροστιν? τμ?ματ? του? ε?ναι σχεδ?ν εξ?σου ευρ?χωρα.Ωστ?σο, η ουσιαστικ? διαφορ? βρ?σκεται στο ?ψο? των καθισμ?των. Μα? αρ?σουν, λοιπ?ν, τα 58 cm του χαμηλ?τερου Kamiq περισσ?τερο σε σχ?ση με τα 63 cm του T-Cross. Στο τελευτα?ο οι μικρ?σωμοι οδηγο? και επιβ?τε? καλο?νται σχεδ?ν να... σκαρφαλ?σουν, εν? στο Kamiq αισθ?νονται καλ?τερα... ενσωματωμ?νοι στο αυτοκ?νητο.Στην π?σω σειρ? καθισμ?των το μοντ?λο απ? την Τσεχ?α εκμεταλλε?εται στο ?πακρο τα επιπλ?ον 10 cm του μεταξον?ου του. Με τι? μπροστιν?? θ?σει? τοποθετημ?νε? στο ?διο σημε?ο και στα τρ?α αυτοκ?νητα, οι π?σω επιβ?τε? του Kamiq ?χουν στη δι?θεσ? του? 15 mm περισσ?τερο χ?ρο για τα π?δια του?. Εντ?ξει, δεν ακο?γεται πολ??, αλλ? οι υψηλ?σωμοι επιβ?τε? θα... αναπνε?σουν.Ακ?μα και στην περ?πτωση μ?α? μετακ?μιση?, το Kamiq ε?ναι αυτ? που θα εξυπηρετ?σει καλ?τερα του? χρ?στε? του. Ο μ?γιστο? ?γκο? του χ?ρου αποσκευ?ν ε?ναι 1.395 λ?τρα, μια τιμ? αν?τερη των αντ?στοιχων σε VW και SEAT κατ? 100 λ?τρα! Το T-Cross, π?ντω?, διαθ?τει την καλ?τερη π?σω σειρ? καθισμ?των. Η ταπετσαρ?α του VW απ?χει απ? το π?τωμα του αυτοκιν?του 5 cm περισσ?τερο σε σχ?ση με τα ?λλα δ?ο αυτοκ?νητα. ?τσι, δε χρει?ζεται ο χρ?στη? να ταλαιπωρε?ται σκ?βοντα? περισσ?τερο.Απ? την πλευρ? του, το Arona αναδεικν?εται σε ?αυτοκ?νητο του οδηγο??. Στο μπροστιν? τμ?μα του οι χ?ροι ε?ναι εντ?ξει και στο ?διο επ?πεδο με των Kamiq και T-Cross. Ωστ?σο, στη δε?τερη σειρ? θ?σεων τα γ?νατ? μα? ?ρχονται πιο νωρ?? σε επαφ? με την πλ?τη του μπροστινο? καθ?σματο?, ?σο κι αν η γραμμ? των παραθ?ρων, που ε?ναι ανοδικ?, παλε?ει να μα? πε?σει για την ευρυχωρ?α του εσωτερικο?.Απ? Μ?σα
Κοιτ?ζοντα? τα cockpit, καταλαβα?νουμε ?τι καν?να δεν αποσπ? αρνητικ? σχ?λια. Μ?πω? ?χουν μπερδευτε? οι ρ?λοι; Με μαλακ?, αφρ?δη πλαστικ? και τ?λεια οθ?νη συστ?ματο? πλο?γηση? (Amundsen, μαζ? με ψηφιακ? ?ργανα, απ? 1.190 ευρ? στη Γερμαν?α) το Skoda χα?δε?ει τι? καρδι?? μα? και μα? φα?νεται πω? ε?ναι το τ?λειο, ιδανικ? SUV. Αντιθ?τω?, το VW εξοπλ?ζεται ουσιαστικ? παντο? με σκληρ? πλαστικ?, που ε?ναι ευα?σθητο στι? γρατσουνι??. Αν?λογη κατ?σταση συναντο?με και στο SEAT, το οπο?ο δ?πλα στα χειριστ?ρια του συστ?ματο? κλιμαστισμο? (?πω? και τα... αδ?ρφια του) μα? παρ?χει την οθ?νη στο κ?ντρο, αλλ? πολ? χαμηλ?.Στο φρεν?ρισμα το VW βρ?σκεται πολ? μπροστ?
Σε ?,τι αφορ? τι? επιδ?σει?, τα τρ?α μικρ? SUV δε διαφ?ρουν σχεδ?ν καθ?λου. Το SEAT, με την πιο πυκν? μετ?δοση, κινο?μενο στον αυτοκινητ?δρομο με το δεξ? πεντ?λ στο π?τωμα, ακολουθε? τα ?λλα δ?ο αυτοκ?νητα, αλλ? στη διαδικασ?α του προσπερ?σματο? υπερ?χει. Στο τ?λο?, ?μω?, και τα τρ?α μοντ?λα παρ?χουν στο πλ?ρωμ? του? αρκετ? ταμπεραμ?ντο, με του? κινητ?ρε? του? να στροφ?ρουν πρ?θυμα ?ω? και την περιοχ? των 5.000 σ.α.λ.Στο συγκεκριμ?νο πεδ?ο στροφ?ν το Kamiq παραμ?νει εντυπωσιακ? ?συχο, καθ?? οι Τσ?χοι κατ?φεραν να... φιμ?σουν τον τρικ?λινδρο κινητ?ρα αποτελεσματικ?.
Πολλ? συγχαρητ?ρια δ?νουμε και στου? υπε?θυνου? του τομ?α τη? αν?ρτηση? τη? Skoda. Ελατ?ρια και αμορτισ?ρ φιλτρ?ρουν ?λων των ειδ?ν τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?, εν? η μετριοπαθ?? sport αν?ρτηση (430 ευρ? στη Γερμαν?α) εξασφαλ?ζει σταθερ? και χωρ?? κλ?σει? του αμαξ?ματο? οδ?γηση.Το VW (?πω? και το SEAT με ζ?ντε? 18 ιντσ?ν) μεταδ?δει τι? κακοτεχν?ε? τη? ασφ?λτου στου? επιβ?τε? κυρ?ω? με του? μπροστινο?? τροχο?? του. Π?ντω?, οι Τσ?χοι πρ?πει να με?νουν π?σω μ?νο σε ?,τι αφορ? τα φρ?να. Με μ?ση τιμ? απ?σταση? ακινητοπο?ηση? τα 36,4 m απ? τα 100 km/h το Kamiq φρεν?ρει πιο αργ? απ? το Arona (36,0 m) και το T-Cross (35,6 m).Το Seat κατακτ? το στ?μμα τη? τιμ??
Τι? τιμ?? εκκ?νηση?, που στη Γερμαν?α κυμα?νονται στα 20.000 ευρ?, θα πρ?πει απλ?? να τι? ξεχ?σετε. Σκεφθε?τε ?τι στο πλα?σιο τη? δοκιμ?? μα? το Arona με 24.580 ευρ? ?ταν το πλ?ον προσιτ? αυτοκ?νητο, εν? το T-Cross με 27.090 ευρ? το πλ?ον ακριβ?. Το Kamiq, με 26.400 ευρ?, αποτελε? την ιδανικ? μ?ση οδ?, εν? ?χει και την καλ?τερη αξ?α μεταπ?ληση?. Πο? υστερο?ν και τα τρ?α αυτοκ?νητα; Στο ?τι η συντ?ρηση γ?νεται σε ετ?σια β?ση και πω? η εγγ?ηση ε?ναι μ?νο διετο?? διαρκε?α?.Συμπ?ρασμα
Το Kamiq πε?θει με το απ?λυτα βολικ? για την καθημεριν?τητα format του, την ?νεση που παρ?χει και τι? προσιτ?? τιμ?? του. Τα VW και SEAT δεν μπορο?ν να το ακολουθ?σουν σε ?λου? του? τομε??, ε?ναι ?μω?, ακ?μα δ?ο προτειν?μενα προ? αγορ? μοντ?λα σε αυτ?ν την κατηγορ?α.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频