Η Μ?χη του Υδρογ?νου: GLC F-Cell vs Nexo

Διαβ?στηκε απ? 28373 αναγν?στε? - 1/9/2020

Ε?ναι το υδρογ?νο το μ?λλον? Οι μπαταρ?ε? μ?πω? αν?κουν στο χτε?; Σ?μερα, η Mercedes και η Hyundai εφοδι?ζουν τα ηλεκτρικ? του? αυτοκ?νητα με κυψ?λη καυσ?μου. Εμε?? δ?ο SUV με το ν?ο αυτο κα?σιμο και αναφ?ρουμε.

 
 
Mercedes GLC F-Cell και Hyundai Nexo: ?να ζευγ?ρι που μοι?ζει ατα?ριαστο αλλ? δεν ε?ναι. Αμφ?τερα χρησιμοποιο?ν γραμμ? κ?νηση? με "κα?σιμο" το υδρογ?νο, κ?τι που δεν ε?ναι ?,τι πιο συνηθισμ?νο ακ?μη. Α? δο?με περισσ?τερα.

Ε?ν δεν σα? ενδι?φερε και τ?σο πολ? η χημε?α στα σχολικ? σα? χρ?νια, μπορε?τε να διαβ?σετε??να μικρ? σκον?κι.. Μια κυψ?λη καυσ?μου στο αυτοκ?νητο παρ?γει ηλεκτρισμ? απ? υδρογ?νο, μ?σω μια? ηλεκτροχημικ?? αντ?δραση?. Στη συν?χεια τροφοδοτε? μια ηλεκτρικ? μηχαν?, η οπο?α με τη σειρ? τη? υποστηρ?ζεται απ? μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου. Μπερδευτ?κατε? ?χει και συν?χεια..
Αυτ? η μπαταρ?α φορτ?ζεται απ? μια γενν?τρια ? μ?σω πρ?ζα?. ?σω? ε?ναι η πιο περ?πλοκη μορφ? αυτοκιν?του, αλλ? ταυτ?χρονα και η πιο ε?κολη στην οδ?γηση. Πατ?? το γκ?ζι….και εξαφαν?ζεσαι. Α? δο?με το θ?μα πιο αναλυτικ?.??

Κυψ?λη καυσ?μου ? ηλεκτρικ??
Με αυτ? την ?ννοια, η Mercedes GLC F-Cell (κυψ?λη καυσ?μου) δεν γ?νεται ?μεσα αντιληπτ? εξωτερικ?. Πρ?κειται ωστ?σο για ?να πολ? αξιοσημε?ωτο μοντ?λο, ?πω? δε?χνει η πρ?τη σ?γκριση με το Hyundai Nexo. Οι Κορε?τε? βασ?ζονται επ?ση? στη σ?νθετη κ?νηση που περιγρ?ψαμε, μ?σω υδρογ?νου δηλαδ?. Σε αντ?θεση με το GLC, το Nexo δε διαθ?τει μια πρ?σθετη μπαταρ?α. Η εν?ργεια προ?ρχεται αποκλειστικ? απ? τι? δεξαμεν?? αερ?ου κ?τω απ? το π?σω κ?θισμα. Μ?πω? ?μω? η λιγ?τερη τεχνολογ?α συνεπ?γεται λιγ?τερη αυτονομ?α?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频