20 φωτογραφ?ε? ?

Renault Clio vs Mazda2 vs Peugeot 208

Διαβ?στηκε απ? 55292 αναγν?στε? - 1/10/2020

?χουν μ?κο? περ?που 4 μ?τρα και ισχ? σχεδ?ν 100 ?ππου? το καθ?να. Ε?ναι τ?ρα αυτ?, μικρ? αυτοκ?νητα;? Ναι! Τα Peugeot 208, Renault Clio και Mazda 2 ε?ναι μικρ?, αλλ? διασκεδαστικ? στο δρ?μο.

 
 
Οι προβολε?? αν?βουν για τα ν?α Peugeot 208 και Renault Clio και το ανανεωμ?νο Mazda 2. ?λα του? ?χουν μ?κο? περ?που τεσσ?ρων μ?τρων και ισχ? σχεδ?ν 100 ?ππων.

Α? αρχ?σουμε με του? μικρο?? Γ?λλου?. Το πιο προσιτ? οικονομικ? σε αυτ?ν τη δοκιμ? ονομ?ζεται "Renault Clio", χωρ?? ωστ?σο να ε?ναι ?φτην??. Οι υπε?θυνοι δημοσ?ων σχ?σεων τη? Renault μα? ?δωσαν το Clio με τον τρικ?λινδρο κινητ?ρα του 1,0 λ?τρου και των 100 PS, στην εξοπλιστικ? εκδοχ? Intense, που περιλαμβ?νει σ?στημα κλιματισμο?, ψηφιακ? cockpit και οθ?νη αφ?? με σ?νδεση για smartphone. Επ?ση?, στο standard εξοπλισμ? αν?κουν επ?ση? οι αλουμιν?νιε? ζ?ντε? των 16 ιντσ?ν. Αν συνυπολογ?σουμε πω? αυτ? το Clio διαθ?τει επ?ση? ?να ευμ?γεθε? σ?στημα πλο?γηση?, αλλ? και το ?πακ?το? City (με αισθητ?ρε? εγγ?τητα?, που ειδοποιο?ν τον οδηγ? με ηχητικ? σ?μα, και κ?μερα οπισθοπορε?α?), το συνολικ? κ?στο? φτ?νει στη γερμανικ? αγορ? τα 19.240 ευρ?.Π?ρα πολ? λ?γα χρ?ματα, αν σκεφτο?με πω? το Peugeot 208 κοστ?ζει στη Γερμαν?α κατ? 3.000 ευρ? περισσ?τερο! Στη βασικ? ?κδοσ? του το 208 ε?ναι ?δη κατ? 1.500 ευρ? πιο ακριβ? απ? το Clio. Οι υπε?θυνοι τη? Peugeot μα? ?δωσαν ?να 208 1.2 με 100 PS τη? εξοπλιστικ?? εκδοχ?? "Allure". Κοστ?ζει (στη Γερμαν?α) 20.400 ευρ? και εφοδι?ζεται με ψηφιακ?, τρισδι?στατο π?νακα οργ?νων, αυτ?ματο σ?στημα κλιματισμο? και σ?στημα υποβο?θηση? στ?θμευση?. Στη συν?χεια, ?μω?, οι αρμ?διοι τη? Peugeot, εκτ?? απ? το σ?στημα πλο?γηση? (740 ευρ?), τοποθ?τησαν στο 208 και δερμ?τινα καθ?σματα, ηλεκτρικ? ρυθμιζ?μενα (1.240 ευρ?). Θ?λετε το ?θροισμα; 22.380.Με 20.440 ευρ? το Mazda 2 βρ?σκεται ακριβ?? στη μ?ση. Ε?ναι το μοναδικ? απ? τα τρ?α, που δεν εφοδι?ζεται με ?ναν τρικ?λινδρο, turbo κινητ?ρα, αλλ? με ?να τετρακ?λινδρο, ατμοσφαιρικ? μηχανικ? σ?νολο, 1,5 λ?τρων και 90 PS. Στην εξοπλιστικ? εκδοχ? "Sports-Line" ε?ναι standard οι αλουμιν?νιε? ζ?ντε? 16 ιντσ?ν, το αυτ?ματο σ?στημα κλιματισμο? και τα θερμαιν?μενα καθ?σματα, εν? το σ?στημα πλο?γηση? κοστ?ζει (στη Γερμαν?α) 750 ευρ?. Το ?τι θα ?ταν καλ?τερο να μην προμηθευτε? κανε?? τον προαιρετικ? εξοπλισμ? του Mazda, θα το εξηγ?σουμε αργ?τερα, καθ?? τ?ρα πρ?πει να... ορμ?ξουμε στα αυτοκ?νητα.Α? με?νουμε στο Mazda, γιατ? οι Ι?πωνε?, ?πειτα απ? 5 χρ?νια το αναν?ωσαν πρ?σφατα. Ωστ?σο, τα μπροστιν? καθ?σματα παραμ?νουν στεν? και -εν γ?νει- μικρο? μεγ?θου?, στο cockpit κυριαρχο?ν τα πολ? σκληρ? πλαστικ?, εν? αν ?ποιο? κ?θεται στην π?σω σειρ? θ?σεων ?χει μακρι? π?δια, ε?τε ο οδηγ?? ε?τε ο συνοδηγ?? αισθ?νεται στη μ?ση του τα γ?νατ? του.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频