Ποιο SUV του Volkswagen group ε?ναι το καλ?τερο?

Διαβ?στηκε απ? 47741 αναγν?στε? - 1/9/2020

Ε?σαι λ?τρη? τη? Γερμανικ?? σχολ?? και ?μπλεξε? τα μπο?τια σου, αν?μεσα σε Audi, Skoda, VW και Seat? Ψ?χνει? το ιδανικ? SUV τη? VAG για τι? αν?γκε? σου, αλλ? δεν ξ?ρει? ποιο να επιλ?ξει?? ?ρθε η ?ρα για δι?βασμα...

 
 

Skoda : Kamiq απο 16.500 με ?τοκη χρηματοδ?τηση

Η VW δεν πα?ζει με το σ?στημα 4-4-2. Ο?τε με το 4-1-4-1. Το σημαντικ?τερο σ?στημα σε μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? του κ?σμου ε?ναι η πλατφ?ρμα MQB. "Modularer Querbaukasten", λ?νε οι Γερμανο?, ?Ευ?λικτη πλατφ?ρμα με κινητ?ρα, τοποθετημ?νο εγκ?ρσια?, θα το αποδ?δαμε εμε??.
Η τακτικ? τη?... ομ?δα? απ? το Wolfsburg ?χει ω? πλεον?κτημα τη μεγ?λη ευελιξ?α (κινητ?ρα? εγκ?ρσια τοποθετημ?νο? λ?γο πιο π?σω απ? τον μπροστιν? ?ξονα και ?ση απ?σταση αν?μεσα στα πεντ?λ και το κ?ντρο του μπροστινο? τροχο?). Αυτ? τα κοιν? στοιχε?α ?χουν ω? αποτ?λεσμα τη με?ωση του β?ρου? και των εξ?δων.?,τι ξεκ?νησε το 2012 με το Golf VII (MQB 1η? γενι??), το βρ?σκουμε μπροστ? μα? σ?μερα απ? το πολυτελ?? μικρ? Audi A1 (MQB Evo) ?ω? το μεγαλοπρεπ?? μεσα?ο VW Passat (MQB-B) σε περισσ?τερα απ? 40 μοντ?λα. Ακ?μα και το θηρι?δε? SUV Atlas, που προορ?ζεται για την αγορ? των ΗΠΑ, βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα MQB και το μ?κο? του φτ?νει τα 5,04 m!

Ωστ?σο, το δικ? μα? ενδιαφ?ρον περιορ?ζεται στη ?γερμανικ?? ομ?δα των SUV, δηλαδ? των μοντ?λων που κυκλοφορο?ν (? θα κυκλοφορ?σουν) στι? ευρωπα?κ?? αγορ??. ?ντεκα προτ?σει?, ?σοι και οι πα?κτε? μια? ποδοσφαιρικ?? ομ?δα?, με κοιν? τεχνολογικ? υπ?βαθρο, αλλ? με ιδια?τερε? για την κ?θε μ?α δυνατ?τητε?. Εμε?? τι? χωρ?σαμε σε τρει? κατηγορ?ε? μεγ?θου?.
Στην πλατφ?ρμα MQB-A0 βασ?ζονται μοντ?λα ?πω? το Polo. Το αντ?στοιχο SUV τη? VW ε?ναι το T-Cross, τη? SEAT το Arona, εν? τη? Skoda θα ε?ναι το Kamiq. ?να... νο?μερο μεγαλ?τερο ε?ναι το VW Golf και οι εκπρ?σωποι τη? πλατφ?ρμα? MQB-A1. Τα ον?ματα των... παικτ?ν ε?ναι: Audi Q2, SEAT Ateca, Skoda Karoq και VW T-Roc. Ακριβ?? απ? π?νω ?χουμε του? πα?κτε? τη? ομ?δα? MQB-A2 με τα Audi Q3, SEAT Tarraco, Skoda Kodiaq και VW Tiguan.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频