18 φωτογραφ?ε? ?

Puma vs Crossland X vs Juke vs Kona vs 2008

Διαβ?στηκε απ? 74972 αναγν?στε? - 6/10/2020

Στην κατηγορ?α των μικρ?ν SUV ο ανταγωνισμ?? ε?ναι πραγματικ? τερ?στιο?. Οι επιλογ?? ε?ναι πολλ?? και πολ? ποιοτικ??, με τι? διαφορ?? των μοντ?λων να ε?ναι μικρ??. Ποια ε?ναι η καλ?τερη επιλογ? σ?μερα στην κατηγορ?α των μικρ?ν SUV?

 
 

Ford : Ν?ο Puma, με 1,99% επιτ?κιο, 8 χρ?νια εργοστασιακ? εγγ?ηση και δωρε?ν εξοπλισμ??. Advertisement

Nissan : Qashqai τεχνολγικ? εξοπλισμ?νο για να σε π?ει μακρι?!!


Η κατηγοροιοπο?ηση των αυτοκιν?των ?σο περνο?ν τα χρ?νια, γ?νεται ?λο και πιο συγκεκριμ?νη, αν και κ?ποιοι θα υποστηρ?ξουν πω? γ?νεται ?λο και πιο πολ?πλοκη. Π?ντω?, πριν απ? περ?που 30 χρ?νια, απ? τα ?εκτ?? δρ?μου? ? απλ?? τα ?4x4? περ?σαμε κ?ποια στιγμ? στα SUV, στην πορε?α γνωρ?σαμε επ?ση? τα "SAV" και, με τον καιρ?, αν?λογα με τι? διαστ?σει? του?, τα SUV ?γιναν B-SUV, C-SUV, D-SUV κτλ. Και ?πω? εξελ?σσονται τα αυτοκ?νητα ? τα SUV και οι κατηγορ?ε? του?, το ?διο γ?νεται και με την ονοματολογ?α. ?Μικρ? SUV? λ?γαμε παλι?τερα και σ?μερα αναφερ?μαστε σε "crossover", με δεδομ?νο κι?λα? ?τι τα περισσ?τερα απ? αυτ? δε διαθ?τουν καν σ?στημα τετρακ?νηση? ? το αμ?ξωμ? του? δεν απ?χει αρκετ? απ? το ?δαφο? ? απ? του? τροχο??.
Το β?βαιο ε?ναι πω? τα crossover τη? συγκριτικ?? δοκιμ?? μα? δεν υπ?ρχει κ?νδυνο? να τα... μπερδ?ψουμε μεταξ? του? σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση.Ταυτ?χρονα, οφε?λουμε να παραδεχτο?με πω? αυτ? η αγαπημ?νη απ? το κοιν? κατηγορ?α των crossover, μεταξ? ?λλων, σημα?νει επ?ση? πω? ναι μεν οι επιβ?τε? κ?θονται ψηλ?, αλλ? ο ?γκο? του αυτοκιν?του δεν ε?ναι τ?σο μεγ?λο?, εν? και η καταν?λωση διατηρε?ται σε χαμηλ? επ?πεδο. Ωστ?σο, τα crossover ?χουν γ?νει πια π?ρα πολλ?, με αποτ?λεσμα οι οποιεσδ?ποτε διαφορ?? μεταξ? των μοντ?λων να ?χουν μικρ?νει ακ?μα περισσ?τερο.

Και συζητ?ντα? ?λα αυτ?, να ακ?μα ?να ν?ο μοντ?λο: το Ford Puma. ?σοι παρακολουθε?τε τα τεκταιν?μενα στο χ?ρο του αυτοκιν?του τα τελευτα?α 30 χρ?νια, θα θυμ?στε ?τι "Ford Puma" προ?π?ρξε τη δεκαετ?α του 1990 και πω? επρ?κειτο τ?τε για ?να μικρ? coupe τη? αμερικανικ?? φ?ρμα?. ?χετε απ?λυτο δ?κιο, ωστ?σο, ?λλα τα... ?θη εκε?νη? τη? εποχ?? και ?λλα τα σ?γχρονα.Κ?νοντα? αναφορ? περ? ?συγχρ?νων? αυτοκιν?των, πρ?πει επ?ση? να σημει?σουμε πω? αν?λογα σ?γχρονοι με το Ford Puma ε?ναι και οι ανταγωνιστ?? του σε αυτ?ν τη δοκιμ?: Hyundai Kona, Opel Crossland X, Peugeot 2008 και Nissan Juke. Εντ?ξει, τα Crossland X και Kona ε?ναι κ?πω?... παλι?τερα, αφο? λανσαρ?στηκαν το 2017, σε αντ?θεση με τα -πραγματικ?- σ?γχρονα 2008 και Juke, που ανανε?θηκαν πριν απ? λ?γο καιρ? και κυκλοφ?ρησαν και στην ελληνικ? αγορ? πριν απ? λ?γε? εβδομ?δε?. Σε ?,τι αφορ? τι? επιλογ?? των κατασκευαστρι?ν εταιρει?ν σχετικ? με του? κινητ?ρε?, παρατηρο?με πω? και τα π?ντε μοντ?λα εφοδι?ζονται με τρικ?λινδρα, turbo μηχανικ? σ?νολα με ισχ? μεταξ? 117 και 130 PS. Απ? πλευρ?? κιβωτ?ων ταχυτ?των, ?λα τα αυτοκ?νητα διαθ?τουν χειροκ?νητο κιβ?τιο, 6 σχ?σεων.

Περαιτ?ρω... κοινο? παρονομαστ?? ε?ναι το μ?κο? του αμαξ?ματο?, καθ?? και τα π?ντε μοντ?λα μα? φτ?νουν τα περ?που 4,20 μ?τρα, αλλ? και το β?ρο?, αφο? στο σ?νολο των αυτοκιν?των η ζυγαρι? μα? ?δειχνε σε ?λε? τι? περιπτ?σει? τιμ??, που βρ?σκονται κοντ? στου? 1,3 τ?νου?.
Απ? την ?λλη πλευρ?, ?μω?, το ν?ο Puma ξεχωρ?ζει για ?να στοιχε?ο, που διαθ?τει μ?νο αυτ?: Ο τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? του υποστηρ?ζεται απ? μ?α μ?ζα-γενν?τρια, ?να mild hybrid σ?στημα, που τροφοδοτε?ται απ? ?να δ?κτυο 48 Volt. ?λα αυτ? ακο?γονται ακριβ?, μ?λιστα στην πρ?ξη η Ford ζητ? απ? τον ενδιαφερ?μενο αγοραστ? τα περισσ?τερα χρ?ματα στη Γερμαν?α, αφο? στην Ελλ?δα πιο ακριβ? ?λων ε?ναι το Peugeot 2008, που ξεκιν? απ? τα 21.900 ευρ?!
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频