17 φωτογραφ?ε? ?

Skoda Karoq vs Kia XCeed vs VW T-Roc vs MINI Countryman

Διαβ?στηκε απ? 47598 αναγν?στε? - 8/9/2020

Ποιο ε?ναι το καλ?τερο βενζινοκ?νητο crossover στα 150 PS; Το KIA XCeed ?χει ?δη επικρατ?σει του VW T-Roc σε προηγο?μενη συγκριτικ? δοκιμ?. Β?ζει τ?ρα και τα Skoda Karoq και MINI Countryman στη θ?ση του?; Η AUTO BILD ?χει τι? απαντ?σει?.

 
 

Skoda : Kamiq απο 16.500 με ?τοκη χρηματοδ?τηση

Δε χρει?ζεται να ε?ναι κ?ποιο?... καπετ?νιο? για να κ?νει ?να μακρ? ταξ?δι. Μερικ?? φορ?? αρκε? μια... ?δεια οδ?γηση? αυτοκιν?του, εν? στη συν?χεια, μπορε? να τσεκ?ρει και αυτ? τα τ?σσερα μικρ? SUV, που συχν? ονομ?ζονται crossover. Τα πρωτε?α σε αυτ?ν τη δημοφιλ? κατηγορ?α αμφισβητο?νται συνεχ??, καθ?? σε αυτ?ν ?ρχονται ?λο και περισσ?τεροι συναρπαστικο? πρωταγωνιστ??, ?πω?, για παρ?δειγμα, το νεοεισελθ?ν KIA Xceed, που επικρ?τησε του VW T-Roc το φθιν?πωρο του 2019 σε μια πρ?τη σ?γκριση τη? AUTO BILD. Αυτ? η εξ?λιξη προκ?λεσε αναταραχ?, καθ?? τ?ρα τα MINI Countryman και Skoda Karoq διεκδικο?ν επ?ση? τη ν?κη στην τρ?χουσα δοκιμ?. Μπορο?ν να τα β?λουν με τον Κορε?τη;Το δυναμικ? αμ?ξωμα κοστ?ζει χ?ρο στο XCeed
Το XCeed θ?λει σε κ?θε περ?πτωση να ε?ναι λιγ?τερο SUV, ?πω?, ?λλωστε, μπορε?τε να δε?τε κι εσε??. Παρ? την ιδια?τερη εμφ?νιση του, μοι?ζει περισσ?τερο με ?να υπερυψωμ?νο Ceed. Κατ? συν?πεια, το ?ψο? του καθ?σματο? ε?ναι με 57,5 εκατοστ? το χαμηλ?τερο. Επ?ση?, με το πολ? μαλακ? π?σω κ?θισμα και τον περιορισμ?νο χ?ρο για το κεφ?λι, το KIA απαιτε? τη μεγαλ?τερη προθυμ?α για συμβιβασμο??. Ωστ?σο, το XCeed στο κεφ?λαιο τη? ?νεση? παραμ?νει σε απ?σταση βολ?? απ? το Karoq. Ταυτ?χρονα, στι? μπροστιν?? θ?σει?, τα XCeed και Countryman παρ?χουν ?,τι καλ?τερο, επειδ? τα καθ?σματ? του? ε?ναι καλ? σχεδιασμ?να και πολλαπλ?? ρυθμιζ?μενα.Επ?ση?, η λειτουργ?α των μ?σων του KΙΑ μ?σω τη? οθ?νη? των 10,25 ιντσ?ν ε?ναι ε?κολη. Β?βαια, μπορε? ακ?μα και να... χαθε?τε στα υπομενο?. Π?ντω?, στα Countryman, Karoq και T-Roc, ο... καπετ?νιο? κ?θεται μερικ? εκατοστ? ψηλ?τερα π?σω απ? το πηδ?λιο. Χ?ρη, ?μω?, στου? αξιοπρεπε?? χ?ρου?, την καλ? ορατ?τητα και την καλ?τερη λειτουργικ?τητα στο κεφ?λαιο του αμαξ?ματο?, το MINI επικρατε? των KIA και VW. Ωστ?σο, το Karoq τα καταφ?ρνει ακ?μα καλ?τερα, αφο? οι σχεδιαστ?? του απ?φυγαν να το εφοδι?σουν με μια μοντ?ρνα coupe οροφ?. Ταυτ?χρονα, το crossover τη? Skoda διαθ?τει μακρ?ν το μεγαλ?τερο χ?ρο αποσκευ?ν.Μετ? απ? την... αν?χνευση των π?σω καθισμ?των ?λων των μοντ?λων ?γινε επ?ση? σαφ?? ?τι η πιο ?νετη δε?τερη σειρ? θ?σεων βρ?σκεται στο τσεχικ? αυτοκ?νητο. Επ?ση?, σε εξοπλιστικ? επ?πεδο, το μεγ?λου μεγ?θου? σ?στημα πλο?γηση? Columbus (9,2 ιντσ?ν) του Skoda δεν εφοδι?ζεται με διακ?πτε? αφ?? και, ?πω? και στο T-Roc, ο ?λεγχο? του συστ?ματο? κλιματισμο? ε?ναι λ?γο προβληματικ??. Στα T-Roc και Countryman εξακολουθε? κανε?? να κ?θεται αρκετ? καλ?, εν? το KIA, με το πολ? μαλακ? π?σω κ?θισμα και την περιορισμ?νη ελευθερ?α χ?ρου για το κεφ?λι, απαιτε? τη μεγαλ?τερη προθυμ?α για συμβιβασμο??. Ωστ?σο, λ?γω του εκτεταμ?νου εξοπλισμο? ?νεση?, το XCeed στο συγκεκριμ?νο κεφ?λαιο διατηρε? στο βεληνεκ?? του το Karoq.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频