Συγκρ?νουμε 508 με Giulia και Talisman

Διαβ?στηκε απ? 11007 αναγν?στε? - 24/9/2020

3 απο τι? πιο εντυπωσιακ?? μεσα?ε? λιμουζ?νε? που κυκλοφορο?ν στην αγορ?, προσπαθο?ν να μαγνητ?σουν το βλ?μμα σου. Η μ?χη στην ?μεσα?α? κατηγορ?α ?χει φουντ?σει, και εμε?? ρ?χνουμε λ?δι στην φωτι? για να βρο?με το νικητ?...

 
 
Η σχεδ?αση των Peugeot 508, Alfa Romeo Giulia και Renault Talisman ερμηνε?ει το θ?μα ?Μεσα?α κατηγορ?α? με ?να διαφορετικ? τρ?πο. Αξ?ζουν οι κομψ??, μεσα?ε? λιμουζ?νε? απ? τη Γαλλ?α και την Ιταλ?α την... αμαρτ?α? Την απ?ντηση δ?νει η συγκριτικ? δοκιμ? μα?.?
Το Renault Talisman, που λανσαρ?στηκε το 2015 ?ποντ?ρει? στι? αυξημ?νε? διαστ?σει? του και παρ?χει ?νετου? εσωτερικο?? χ?ρου?.Η Alfa Romeo Giulia, που ε?ναι κατ? ?να χρ?νο νε?τερη, ακολουθε? σε σχεδιαστικ? επ?πεδο και π?νω απ? ?λα υπενθυμ?ζει στον κ?σμο (με τη μετ?δοση τη? δ?ναμη? του κινητ?ρα τη? στον π?σω ?ξονα) το ?νδοξο παρελθ?ν των κλασικ?ν λιμουζιν?ν. Τ?λο?, το Peugeot 508, με το π?σω μ?ρο? που παραπ?μπει σε coupe, ξεχωρ?ζει με τη μεγ?λη π?σω π?ρτα του. Ποιο απ? τα τρ?α ?μω? θα κερδ?σει την καρδι? μα???

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频