10 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Alfa Romeo Giulia με BMW 330i

Διαβ?στηκε απ? 8891 αναγν?στε? - 15/10/2020

Δε?χνουν υψηλ?? ποι?τητα? και αυξημ?νων δυνατοτ?των, η Alfa Romeo Giulia και η BMW 330i, και ?χουν αν?λογα καλ? οδικ? συμπεριφορ?. Ποια απ? τι? δ?ο προτ?σει?, ?μω?, ε?ναι αυτ? που θα λ?μψει περισσ?τερο στο τ?λο?;

 
 
Οι Βαυαρο? ε?χαν πολ? καιρ? να δεχθο?ν ανταγωνισμ? απ? την απ?ναντι πλευρ? των ?λπεων, καθ?? στη μεσα?α κατηγορ?α η Alfa Romeo δι?θετε μ?χρι πριν απ? λ?γο καιρ? την "166", ?να μοντ?λο, που πολλο? ε?τε δε γνωρ?ζουν ε?τε ?σοι το γν?ρισαν το ?χουν κι?λα? ξεχ?σει. Ωστ?σο, οι Ιταλο? δεν κατ?θεσαν τα ?πλα και παρουσ?ασαν τη σ?γχρονη Giulia, η οπο?α ε?ναι σαφ?? πιο ικαν? σε ?λα τα επ?πεδα και πιο απειλητικ? για τη Σειρ? 3 τη? BMW και, δη, την 330i.Η Giulia τη? δοκιμ?? μα? ε?ναι βαμμ?νη σε ?να βαθ? λαμπερ? χρυσ? τ?νο, τον οπο?ο η Alfa ονομ?ζει Ocra GT Junior και στη Γερμαν?α κοστ?ζει 2.729 ευρ? επιπλ?ον. Η BMW ε?ναι ?ντυμ?νη? κ?πω? πιο διακριτικ?, στο χρ?μα πορτοκαλ? του ηλιοβασιλ?ματο? (877 ευρ?). Και οι δ?ο προτ?σει?, λοιπ?ν, λ?μπουν, αλλ? ποια ε?ναι η πιο φωτειν? στο τ?λο?;Κατ αρχ??, α? δο?με την κομψ? Ιταλ?δα, που κλ?βει την παρ?σταση απ? τη Βαυαρ? σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση. Υπ?ροχε? αναλογ?ε?, ?μορφε? λεπτομ?ρειε?, ?πω? το scudetto ? η μπροστιν? πινακ?δα κυκλοφορ?α?, που ε?ναι τοποθετημ?νη στο πλ?ι, ε?ναι στοιχε?α απολ?τω? ταιριαστ?. Απ? την πλευρ? τη?, η Σειρ? 3 δε χρει?ζεται να κρ?βεται δ?πλα τη?, δε?χνει καλ? εκπαιδευμ?νη, ?ντα? σφιχτ? και κ?πω? πιο σοβαρ?, ?πω? π?ντα.

Και τα δ?ο μοντ?λα ?χουν κομψ? διαχε?ριση του εσωτερικο?, με αυτ? τη? Alfa να δε?χνει επ?ση? υψηλ?? ποι?τητα?, αν και για το σ?στημα πολυμ?σων με την οθ?νη αφ?? των 8,8 ιντσ?ν οι Ιταλο? ?χουν αντιγρ?ψει το κεντρικ? χειριστ?ριο απ? την BMW. Ωστ?σο, ?χι με επιτυχ?α, καθ?? το σ?στημα αντιδρ? ελαφρ?? πιο αργ?, εν? η λογικ? και η πλο?γηση στο μενο? δεν πλησι?ζουν το πρωτ?τυπο.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频