12 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Alfa Romeo Stelvio με Range Rover Evoque

Διαβ?στηκε απ? 32452 αναγν?στε? - 4/12/2020

Τα δ?ο τετρακ?νητα Alfa Romeo Stelvio και Range Rover Evoque συναντ?θηκαν με τι? βενζινοκ?νητε? εκδ?σει? του? των 200 PS σε μια συγκριτικ? δοκιμ?. Προσφ?ρουν οι δ?ο ?μορφε? προτ?σει? και αξ?ε? διαρκε?α?.

 
 
Δ?διμο με διαφορ??! Αυτ?? θα μπορο?σε να ε?ναι ο τ?τλο? του συγκεκριμ?νου test, επειδ? τα Evoque και Stelvio, που ?χουν διαφορ? μ?κου? ?νω των 30 εκατοστ?ν, δεν ε?ναι ακριβ?? ?σα με το μειον?κτημα να γ?ρνει απ? την πλευρ? των Βρεταν?ν. Ωστ?σο, υπ?ρχουν ορισμ?νε? ομοι?τητε?, που υποστηρ?ζουν πω? αυτ? η μονομαχ?α ε?ναι σωστ? να γ?νει. Οι τετρακ?λινδροι turbo βενζινοκινητ?ρε? των περ?που 200 PS, η αρχικ? τιμ? του? (στη Γερμαν?α) των περ?που 43.000 ευρ? και το γεγον?? πω? τα δ?ο τετρακ?νητα SUV, Stelvio και Evoque, ε?ναι δ?ο πραγματικ? ?μορφα αυτοκ?νητα. Σε ?σου? σ?γχρονου? υποψ?φιου? αγοραστ?? αρ?σουν τα γεμ?τα θαυμασμ? βλ?μματα, αυτο? θα πρ?πει να επιλ?ξουν την Stelvio, που αν και λανσαρ?στηκε στι? αρχ?? του 2017, δε?χνει πιο φρ?σκια. Επιπλ?ον, ε?ναι ?να λιγ?τερο συνηθισμ?νο αυτοκ?νητο στου? δρ?μου?, επειδ? το Evoque σημει?νει αρκετ? περισσ?τερε? πωλ?σει?.?πω? ?ταν αναμεν?μενο, η Alfa κατακτ? το κεφ?λαιο του αμαξ?ματο?, αφο? διαθ?τει περισσ?τερο χ?ρο μπροστ?, π?σω, αλλ? και στο χ?ρο αποσκευ?ν. ?Σε ?,τι αφορ? την ποι?τητα των υλικ?ν ?χουμε φτ?σει σε μια ισοπαλ?α. Θα μπορο?σατε ποτ? να φανταστε?τε ?τι οι Ιταλο? ε?ναι πλ?ον σε θ?ση να ανταγωνιστο?ν του?... ευγενε?? Βρετανο?? σε αυτ?ν τον τομ?α; Β?βαια, η Stelvio οφε?λει την καλ? κριτικ? μα? στο προαιρετικ? ?πακ?το? Sprint, που στη Γερμαν?α αξ?ζει σχεδ?ν 7.000 ευρ?. Εκτ?? απ? πολλ? ?λλα καλο?δια, αυτ? περιλαμβ?νει π?ρτε? και ταμπλ? με δερμ?τινη εσωτερικ? επ?νδυση. Οι ακριβε?? ραφ?? ε?ναι εντυπωσιακ??. Παρ?πονα θα γ?νουν ?σω? για το δ?ρμα με το... πορτοκαλ?ζον βερν?κι (Blu Anodizzato) και τα μερικ?? φορ?? μεγ?λα δι?κενα.Εδ?, το Range ?χει ?να πλεον?κτημα, ?πω? επ?ση? και απ? πλευρ?? τεχνολογ?α?. Οι προβολε?? ε?ναι ?να παρ?δειγμα. Το Evoque φωτ?ζει π?ντα του? δρ?μου? με τη βο?θεια τη? τεχνολογ?α? LED, εν? κατ?πιν παραγγελ?α? υπ?ρχει ακ?μη το ?ξυπνο φω? matrix (2.047 ευρ? στη Γερμαν?α). Η Stelvio διαθ?τει απλ?? προβολε?? τεχνολογ?α? bi-xenon, που προ?ρχεται απ? τη -μακριν?- δεκαετ?α του 1990. Οι σ?γχρονε? φιλοδοξ?ε? του Evoque δεν ε?ναι εμφανε?? μ?νο στην... ομορφι? με τι? χειρολαβ?? των θυρ?ν, που ?βγα?νουν? προ? τα ?ξω, αλλ? και στι? οθ?νε? υψηλ?? αν?λυση?, ? και κ?ποια ?ξυπνα extra, ?πω? η εικ?να απ? κ?μερα στον εσωτερικ? καθρ?φτη (με την κ?μερα να βρ?σκεται στην κερα?α τη? οροφ??) ? τα συστ?ματα ασφαλε?α?, ?πω? ο αερ?σακο? στο μπροστιν? καπ? για την προστασ?α των πεζ?ν και οι προειδοποιητικ?? ενδε?ξει? στι? λαβ?? των θυρ?ν, που συνδ?ονται με το Blind Spot Assist και προειδοποιο?ν του? επιβ?τε? για αυτοκ?νητα, που πλησι?ζουν απ? π?σω.Συμπεριφορ?
Η παλι? σχολ? τη? Alfa, ?μω?, ?χει και καλ?? πλευρ??, οι οπο?ε? αποκαλ?πτονται κατ? την οδ?γηση. Και τα δ?ο SUV διαθ?τουν τετρακ?νηση, που ενεργοποιε?ται αυτ?ματα ?ταν οδηγε?τε κανονικ? -δηλαδ?, σχεδ?ν π?ντα- καθ??, σε γενικ?? γραμμ??, κινε?ται μ?νο ο ?να? ?ξονα?. Το γεγον?? πω? στη Stelvio, με τον κινητ?ρα, που ε?ναι τοποθετημ?νο? κατ? το διαμ?κη ?ξονα, πρ?κειται για τον π?σω, ο οδηγ?? το παρατηρε? στην πρ?τη απ?πειρ? του να στρ?ψει. ?ταν κινε?ται κανε?? ταχ?τερα, η... Ιταλ?δα τη? δοκιμ?? μα?, που διακρ?νεται για το ?μεσο turn-in τη?, δε?χνει κυριολεκτικ? ερωτευμ?νη με την ευελιξ?α, αφο? ο οδηγ?? καταλαβα?νει την αγ?πη και αυτ?? τη? Alfa Romeo - φυσικ? για τι? στροφ??!Παρεμπιπτ?ντω?, η επιθετικ?τητα του ιταλικο? SUV στο δρ?μο δεν επηρε?ζει τον τομ?α τη? ?νεση?, το αντ?θετο μ?λιστα. Και τα δ?ο μοντ?λα εφοδι?ζονται με ρυθμιζ?μενο σ?στημα αν?ρτηση?. Β?βαια, αυτ? τη? Alfa εκτελε? την απ?σβεση πιο ισορροπημ?να σε σχ?ση με το Range, στο οπο?ο οι τροχο? των 20 ιντσ?ν δ?νουν την α?σθηση ?τι... εργ?ζονται συνεχ??. Ο κ?πω? πιο ?ρεμο?... Βρεταν?? με το τιμ?νι μ?τρια? πληροφ?ρηση? μ?λλον αποσυνδ?ει τον οδηγ? απ? το δρ?μο, εν? η Stelvio συνδ?ει τι? δ?ο παραπ?νω πλευρ??. Ταιριαστ? με ?λα αυτ? υπ?ρχει κι ?να κ?πω?... νυσταλ?ο αυτ?ματο κιβ?τιο στο Range, τη στιγμ?, που το αυτ?ματο κιβ?τιο τη? ZF στη Stelvio ε?ναι π?ντα... ετοιμοπ?λεμο.Στο τ?λο?, το Evoque πλησι?ζει τη Stelvio μ?νο στο κεφ?λαιο του κ?στου?. Ωστ?σο, η σημαντικ? χαμηλ?τερη τιμ? του, ?στω κι αν πρ?κειται για το καλ?τερα εξοπλισμ?νο αυτοκ?νητο τη? δοκιμ??, η καλ?τερη τιμ? μεταπ?ληση? και τα διαστ?ματα συντ?ρηση?, που ε?ναι μεγαλ?τερα κατ? πολλ? χιλι?μετρα, δεν αρκο?ν για να αμφισβητ?σουν τη ν?κη τη? Stelvio. Και, μεταξ? μα?: Αμφ?τερα τα μοντ?λα ε?ναι πολ? καλ?, αλλ? το ιταλικ? ε?ναι καλ?τερο.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
1. Alfa Romeo Stelvio Το ιταλικ? μοντ?λο ?χει ?να σαφ?? πλεον?κτημα σε ?λα τα κεφ?λαια, με εξα?ρεση αυτ? του κ?στου?. Παρ?λ αυτ? πα?ρνει μια πειστικ? ν?κη.
2. Range Rover Evoque Υστερε? αρκετ? σε ?,τι αφορ? τη βαθμολογ?α των ικανοτ?των. Σε σχ?ση με τη Stelvio υπερ?χει αισθητ? μ?νο στον τομ?α των εξ?δων.

Συμπ?ρασμα
Κυρ?αρχη ν?κη για την Alfa! Π?νω απ ?λα, η αν?ρτησ? τη? ?φησε καλ?? εντυπ?σει?, επειδ? η ευκ?νητη Stelvio δεν κ?νει συμβιβασμο?? σε ?,τι αφορ? την ?νεση. Το πιο μοντ?ρνο και πιο προσιτ? Evoque δεν αντ?χει στην ανωτερ?τητα τη? Alfa στο τ?λο?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频