8 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Audi A3 Sport sedan με BMW 218i Gran Coupé

Διαβ?στηκε απ? 43071 αναγν?στε? - 22/12/2020

Στιβαρ? τεχνολογ?α και κομψ? εμφ?νιση. ?τσι ξεπερνο?ν τα μικρομεσα?α sedan κ?θε πεζ? προσ?γγιση. Το A3 και η Σειρ? 2 Gran Coupé ε?ναι σε κ?θε περ?πτωση ελκυστικ?? προτ?σει?.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Ο αντ?παλο? τη? ν?α? BMW Gran Coupé πρωταγωνιστε? κι?λα? με την επιβλητικ? γρ?λια του ψυγε?ου του στη μεγ?λη, αρχικ? εικ?να μα?.
Ο λ?γο? γ?νεται για το πολ? φρ?σκο Audi A3 sport sedan ? ?πω? το αποκαλο?ν οι Γερμανο?: "Limousine". Δε νομ?ζουμε πω? χρει?ζεται μετ?φραση...Οι ιθ?νοντε? και οι εργαζ?μενοι τη? θυγατρικ?? τη? VW, που εδρε?ει στο Ingolstadt, κατ?φεραν να ενισχ?σουν την γκ?μα του μικρομεσα?ου του? με ?να sedan, το οπο?ο συνδυ?ζεται πολ? αρμονικ? με τη συνολικ? εικ?να. A3 sport sedan ? A3 Limousine, λοιπ?ν. ?να ?νομα, το οπο?ο βρ?σκουμε πολ? πιο συμπαθητικ? σε σχ?ση με τον... ανεμοστρ?βιλο του marketing τη? BMW: "Gran Coupé", λ?νε, αν και, κατ? τη γν?μη μα?, ?να coupé ?χει δ?ο π?ρτε? και ?χι τ?σσερι?, ?σο Gran κι αν ε?ναι. Λαμβ?νοντα?, ?μω?, υπ?ψη το εντυπωσιακ? τετρ?θυρο μοντ?λο τη? Audi, αρκετο? παρατηρητ?? αναρωτ?θηκαν αν το Α4 ε?ναι πλ?ον περιττ?. Π?ντω?, οι προ?ποθ?σει? για το Audi ε?ναι σωστ?? και τ?ρα πρ?πει να αποδε?ξει στη συγκριτικ? δοκιμ?, αν μπορε? να φανε? απειλητικ? για το Βαυαρ? συν?δελφ? του.Οι σχεδ?ν πανομοι?τυπε? διαστ?σει? (με μ?κο? σχεδ?ν 4,50 μ?τρων) θα ?ταν αρκετ?? για τη μεσα?α κατηγορ?α πριν απ? πολ? καιρ?. Ο χ?ρο? στο μπροστιν? μ?ρο? ε?ναι αντ?στοιχα γενναι?δωρο?, οι επιβ?τε? θα απολα?σουν πραγματικ? να καθ?σουν εκε? και να χαλαρ?σουν ακ?μα και σε μεγ?λε? διαδρομ??. Φυσικ?, τα εκλεκτ? σπορ καθ?σματα με τι? επεκτειν?μενε? προ? τα εμπρ?? ?δρε? (στη Γερμαν?α για την BMW κοστ?ζουν 437 και για το Audi 360 ευρ? επιπλ?ον) βοηθο?ν επ?ση? εν? στο Α3 ε?ναι λ?γο πιο φαρδι? και πιο ?νετα. Στο π?σω μ?ρο?, ε?ναι και οι δ?ο προτ?σει? αρκετ? περιορισμ?νε?.Μ?λιστα, η ε?σοδο? στην BMW ε?ναι ακ?μα πιο δ?σκολη, λ?γω τη? χαμηλ?? κολ?να? τη? οροφ??, εν? τα ?μορφα, χωρ?? πλα?σιο παρ?θυρα δε βυθ?ζονται εξ ολοκλ?ρου στην π?σω π?ρτα και τα π?δια δ?σκολα θα χωρ?σουν κ?τω απ? το μπροστιν? κ?θισμα. Επομ?νω?, ?δω προκ?πτει ?να ελαφρ? προβ?δισμα για το Audi, το οπο?ο επιτρ?πει στου? ψηλο?? επισκ?πτε? να κ?θονται στι? π?σω θ?σει? πιο ?νετα απ? ?τι στην BMW.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频