12 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Audi Q3 με BMW X1 και Range Rover Evoque

Διαβ?στηκε απ? 222070 αναγν?στε? - 29/9/2020

Τρ?α παν?μορφα, γεμ?τα τεχνολογ?α και αν?σει?, μικρομεσα?α SUV, αναμετρ?νται για την κορυφ? τη? premium αισθητικ??. Το Audi Q3 θα βρεθε? αντιμ?τωπο με την BMW Χ1 και το Range Rover Evoque. Οι ιδανικ?? συνθ?κε? οδ?γηση? ε?ναι υπ? αν?λυση και η AUTO BILD ?χει τι? απαντ?σει?.

 
 
Τετρακ?νηση, αυτ?ματα κιβ?τια, ελκυστικ?τητα. Η?BMW X1, το Αudi Q3 και το Range Rover Evoque?παρ?χουν ?,τι κ?νουν ?ναν οδηγ? ευτυχισμ?νο. Η??μορφη εμφ?νιση κ?νει πολλ? πρ?γματα πιο απλ? και ε?κολα. Στην περ?πτωσ? μα?, τα SUV του συγκριτικο? επωφελο?νται τη? ?μορφη? εμφ?νισ?? του?. Π?ντω?, η σχεδ?αση, αποτελε? στα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ?να απ? τα πιο σημαντικ? επιχειρ?ματα του αγοραστ?. Εντ?ξει, μετ? απ? του? χ?ρου? και, φυσικ?, την τιμ?. Α? μπο?με ?μω? στα πολυτελ? καθ?σματα των premium SUV και α? ξεκιν?σουμε...

Ποιο ε?ναι το πιο ?νετο?
Αρχικ? να τον?σουμε πω? το Range Rover του συγκριτικο? μα?, διαθ?τει τον κινητ?ρα των μ?λι? 150 PS, επειδ? η πιο ισχυρ? εκδοχ? του, δεν ?ταν ετοιμοπαρ?δοτη στην αγορ?. Παρ?λ αυτ?, η βασικ? diesel ?κδοση του Evoque ταιρι?ζει θαυμ?σια απ? πλευρ?? τιμ?? με τα ?λλα δ?ο μοντ?λα, καθ?? ?λα του? ξεκινο?ν στη Γερμαν?α απ? τα σχεδ?ν 43.000 ευρ?.Πιο ευχ?ριστα και ευρ?χωρα σε σχ?ση με τα υπ?λοιπα, κινο?μαστε με το Audi Q3. ?χι πω? στην μπροστιν? σειρ? θ?σεων ε?ναι πολ? ?νετη η κατ?σταση για του? μεγαλ?σωμου?, αλλ? υπ?ρχει αισθητ? διαφορ?. Το ?διο ισχ?ει και στην BMW X1, ?που οι μεγαλ?σωμοι επιβ?τε? θα πρ?πει να πα?ρνουν μικρ?τερε?... αν?σε?, προκειμ?νου οι ?μοι του? να χωρ?σουν. Εκτ?? αυτο?, τα καλ? διαμορφωμ?να καθ?σματα στο αυτοκ?νητο απ? το Μ?ναχο, ?χουν ?γ?μιση? υποδε?στερη? ποι?τητα? σε σχ?ση με του Q3, με αποτ?λεσμα στην X1 να καθ?μαστε ελαφρ?? ψηλ?τερα.Αν?λογη ε?ναι η κατ?σταση και στο Evoque, στο οπο?ο η επιβ?βαση γ?νεται με δυσκολ?α, εξαιτ?α? του αυξημ?νου ?ψου? των 70 cm, το οπο?ο υποχρε?νει τον επιβ?τη σε... αναρρ?χηση. Και στην π?σω σειρ? καθισμ?των, υπ?ρχει θ?μα ?ψου?, καθ?? το Evoque ?χει σε αυτ? το σημε?ο μια coupe γραμμ? που δε?χνει να επηρε?ζει, εν? σε αντ?θεση με ?,τι συμβα?νει στα ?λλα δ?ο μοντ?λα, η π?σω σειρ? καθισμ?των δεν ε?ναι συρ?μενη. Ταυτ?χρονα, οι γυ?λινε? επιφ?νειε? του... Βρετανο? ε?ναι χαμηλο? ?ψου?, εμποδ?ζοντα? ?τσι την ορατ?τητα προ? τα π?σω.?Σε αυτ?ν τον τομ?α τη? ορατ?τητα?, η X1 ξεχωρ?ζει με τα μεγ?λα, κ?θετα τοποθετημ?να παρ?θυρ? τη?, αν και μ?λλον... τιμωρε? του? επιβ?τε? των π?σω καθισμ?των με τη σκληρ?τητ? του?. Αντιθ?τω?, η φ?ρτωση αποσκευ?ν γ?νεται με τον καλ?τερο τρ?πο στην Χ1, χ?ρη στο χαμηλ?τερο κατ?φλι του πορτμπαγκ?ζ (685 χιλιοστ?), τη στιγμ?, που στα Q3 και Evoque φτ?νει στα 760 mm. Τ?λο?, σχετικ? με το χ?ρο αποσκευ?ν, μ?νο ο Βρεταν?? δε?χνει να τσιγκουνε?εται, καθ?? ο μ?γιστο? παρεχ?μενο? χ?ρο? ?χει ?γκο 1.156 λ?τρων.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频