11 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Audi RS Q8 με BMW X6 M Competition

Διαβ?στηκε απ? 11320 αναγν?στε? - 30/10/2020

Τα Audi RS Q8 και BMW X6 M δε γνωρ?ζουν ?ρια, ε?ναι απ?στευτα ισχυρ?, γρ?γορα και ακριβ?. Μια σαφ?? ξεχωριστ? εμπειρ?α...

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Του φ?ρνει τον κ?σμο στα π?δια η κακ? Electra, που υποδ?εται η γοητευτικ? Sophie Marceau. Αλλ? ο James Bond, σε αυτ?ν την περ?πτωση ο Pierce Brosnan, απαντ? απλ?, εν? ταυτ?χρονα βασαν?ζεται απ? το σιδερ?νιο στραγγαλιστ?: "The world is not enough!" (ο κ?σμο? δεν ε?ναι αρκετ??). Αυτ? συν?βαιναν περ?που και στο ομ?νυμο ?πο? του 007 του 1999. Β?βαια, ο Bond οδηγο?σε τ?τε μια Z8 με θωρ?κιση τιταν?ου. Σ?μερα πιθαν?τατα θα ?λλαζε σε κ?ποιο απ? τα δ?ο... Tank τη? δοκιμ?? μα?: την BMW X6 M ? το Audi RS Q8. Αυτ?? οι διασταυρ?σει? βαρ?ων βαρ?ν coupe SUV και σπορ αυτοκιν?των υψηλ?ν επιδ?σεων ?χουν την ?δεια να... χτυπ?σουν (license to... boom).


?
Η πιο εντυπωσιακ? εμφ?νιση ε?ναι τη? X6 M. Η ?ντονα κεκλιμ?νη οροφ?, που χαμηλ?νει προ? τα π?σω αρκετ? νωρ?? και η εντυπωσιακ? τερατ?δη? πρ?μνη, τραβ? επ?νω τη? τα βλ?μματα, και ?χι μ?νο των καλ?πιστων, αλλ? στο κ?τω κ?τω, ?τσι πρ?πει να ε?ναι τα πρ?γματα. Συγκριτικ?, το καθ?λου λιγ?τερο διακριτικ? Audi δε?χνει πιο κομψ?, με ακμ??, επιθετικ? και -δεν τολμο?με καν να το γρ?ψουμε- πιο συγκρατημ?νο.?Η διαρρ?θμιση του εσωτερικο? ε?ναι cool και ξεκ?θαρη με ?να υπ?ροχο με?γμα υλικ?ν υψηλ?? λ?μψη?, χρωμ?ου και των τρι?ν μεγ?λων οθον?ν αφ?? με τη λαμπρ? οπτικ?. Θα προτε?ναμε, επ?ση?, τα προαιρετικ? sport καθ?σματα Plus (3.350 ευρ? στη Γερμαν?α) με το σωστ? συνδυασμ? σφιχτ?? αν?ρτηση? και ?νεση? για μεγ?λε? αποστ?σει?.Τα υπ?ροχα πολυλειτουργικ? καθ?σματα M (standard) τη? BMW ?χουν ακ?μα καλ?τερο σχ?μα, διαθ?τουν π?ρα πολλ?? ρυθμ?σει? και προσφ?ρουν επ?ση? ?φθονη στ?ριξη στο ?ψο? των ?μων. Στην X6 οι επιβ?τε? κ?θονται λ?γο πιο κοντ? στο δρ?μο, η διαρρ?θμιση του εσωτερικο? αντιστοιχε? στο τρ?χον layout τη? BMW, δηλαδ? με τι? δ?ο μεγ?λε? οθ?νε? και τα περ?εργα καμπ?λα ?ργανα. Στο π?σω μ?ρο?, X6 M και RS Q8 προσφ?ρουν αρκετ? αξιοπρεπε?? χ?ρου?, η BMW μ?λιστα ?χει μεγαλ?τερου? απ? ?,τι λ?νε τα αδ?νατα σημε?α. Εδ?, ωστ?σο, ενοχλε? η βαθι? τοποθετημ?νη, ?βολη π?σω σειρ? καθισμ?των. Απ? την πλευρ? του, το Audi ε?ναι εκπληκτικ? ευ?ερο, ο π?σω ?π?γκο?? θ?σεων ε?ναι διαιρο?μενο?, μπορε? να συρθε? κατ? μ?κο?, εν? μπορε? να ρυθμιστε? και η κλ?ση τη? πλ?τη?.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频