6 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε BMW M8 με Porsche Taycan

Διαβ?στηκε απ? 9658 αναγν?στε? - 7/9/2020

Κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? ? ηλεκτροκινητ?ρα?; Αυτ? ε?ναι η απορ?α μα?. Η BMW M8 Gran Coupé και η Porsche Taycan, αμφ?τερε? με ισχ? 625 PS η κ?θε μ?α, αποσαφην?ζουν αυτ? το ερ?τημα στην π?στα!

 
 
Με 4θυρο κουπ? αμ?ξωμα, μ?κο? περ?που 5 μ?τρα και πλ?το? σχεδ?ν 2, τα μοντ?λα τη? δοκιμ?? μα?, διαφ?ρουν στου? κινητ?ρε?: ?να? V8 4,4 λ?τρων στο M8, δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε? στην Taycan. Ε?δατε πο? φτ?σαμε; Τα μ?χρι πρ?τινο? για πολλο?? λ?γου? υπ? αμφισβ?τηση ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα ?χουν ?ρθει σε θ?ση να ανταγων?ζονται σπορ αυτοκ?νητα με κινητ?ρε? συμβατικ?? τεχνολογ?α?. Ποιο concept απ? τα δ?ο υπερ?χει και σε ποιου? τομε??; Ποια ε?ναι τα δι?φορα ?ξοδα;Η διαδικασ?α τη? επιτ?χυνση? απ? στ?ση ω? τα 100 km/h στην Porsche μοι?ζει να ε?ναι τελε?ω? απ?κοσμη ? τουλ?χιστον δε?χνει να απ?χει πολ? μακρι? σε σχ?ση με ?,τι ?χουμε βι?σει μ?χρι στιγμ??. Ο εγκ?φαλο? ?κολλ?ει? στο π?σω το?χωμα του κραν?ου σου και φοβ?σαι μ?πω? χ?σει? τι? αισθ?σει? σου. 2,8 δευτερ?λεπτα αργ?τερα ξεκιν? να υπ?ρχει ?ντονα ο κ?νδυνο? μ?πω? μα? ?τσιμπ?σει? καν?να ραντ?ρ στην επαρχιακ? οδ?.
Η M8 σπ?ει το ?ριο των 100 km/h στα εξ?σου αξιοσ?βαστα 3,1 δευτερ?λεπτα. Ωστ?σο, ο τρ?πο? με τον οπο?ο η BMW κ?νει το κλασικ? σπριντ ε?ναι εντελ?? διαφορετικ??, καθ?? ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? πρ?πει απλ?? να αυξ?σει την π?εση απ? νωρ??, σχεδ?ν απ? την ?ναρξη των στροφ?ν λειτουργ?α? του.
Αυτ?, που μα? εκπλ?σσει ακ?μα περισσ?τερο, ε?ναι τα δε?τερα στην ακολουθ?α 100 km/h. Στην πραγματικ?τητα, περιμ?ναμε ?τι ο ηλεκτροκ?νητο? sports man τη? δοκιμ?? μα? θα τα παρατο?σε, αλλ? ?π?σαμε? πολ? ?ξω στι? εκτιμ?σει? μα?, αφο? η Taycan ?χι μ?νο δεν υποχ?ρησε, αλλ? επικρ?τησε κι?λα? τη? BMW M8 ?ω? και τα 200 km/h με διαφορ? οκτ? δεκ?των του δευτερολ?πτου.


?
Φρ?να-?γκυρε?!
Οι επιδ?σει? στο φρεν?ρισμα ε?ναι εξ?σου εντυπωσιακ??: το carbon κεραμικ? σ?στημα π?δηση? τη? Taycan (standard) την επιβραδ?νει με β?α. Οι 2,3 τ?νοι ακινητοποιο?νται απ? τα 100 km/h με ζεστ? φρ?να μετ? απ? μ?λι? 31,5 μ?τρα, αποσπ?ντα? τον αν?τερο σεβασμ? μα?. Απ? την πλευρ? τη?, η BMW ε?χε εξοπλ?σει την M8 τη? δοκιμ?? με τα ακριβ? κεραμικ? φρ?να (8.800 ευρ? στη Γερμαν?α). Αλλ?, αν και ζυγ?ζει σχεδ?ν 400 κιλ? λιγ?τερο σε σχ?ση με την Porsche Taycan Turbo S, η M8 δεν μπ?ρεσε να φτ?σει την επ?δοση τη? Porsche, αφο? σταμ?τησε στα 32,6 μ?τρα (με ζεστ? φρ?να), επ?δοση η οπο?α ε?ναι, ?μω?, επ?ση? π?ρα πολ? καλ?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频