Εμπρ?? για την π?στα!

Διαβ?στηκε απ? 9688 αναγν?στε? - 7/9/2020

Εν ολ?γοι?, και τα δ?ο αυτοκ?νητα βρ?σκονται εκε? στο ?διο επ?πεδο. Η Taycan εντυπωσι?ζει με την εκπληκτικ? διακριτικ? υποστροφ? τη?. Σε μεσα?α? ταχ?τητα? κομμ?τια ?πετ?ει? προ? τα ?ξω τον... πισιν? τη?, κ?τι που -?ταν η οδ?γηση γ?νεται προσεκτικ?- μπορε? να αποδειχθε? χρ?σιμο ακ?μα και στο κυν?γι του ταχ?τερου χρ?νου του γ?ρου. Το χαμηλ? κ?ντρο β?ρου? λ?γω των μπαταρι?ν, που ζυγ?ζουν περ?που 700 κιλ?, δεν επιτρ?πει σχεδ?ν καθ?λου τ?σει? κλ?σεων. Στο τ?λο? σημει?νει χρ?νο γ?ρου 1 λ. 32,76 δευτ. στην π?στα των 3.282 μ?τρων. Συγκριτικ?, η κορυφα?α επ?δοση ?λων ?σων ?χουμε δοκιμ?σει ε?ναι τη? Porsche 911 GT2 RS με 1 λ. 25,91 δευτ.!Και η BMW; Στο τ?λο? του γ?ρου, με χρ?νο 1 λ. 32,96 δευτ., ε?ναι μ?νο κατ? δ?ο δ?κατα του δευτερολ?πτου πιο αργ? απ? την Porsche, επειδ? χ?νει χρ?νο στο γεμ?το στροφ?? πρ?το τομ?α, παρ?τι την αισθαν?μαστε πιο ευκ?νητη και πιο ελαφρι? σε σχ?ση με την Taycan. Στο δε?τερο τομ?α ε?ναι σημαντικ? να γ?νεται η επιτ?χυνση απ? τι? μεσα?ε? ταχ?τητε?, αλλ? η Taycan εκε? ?τραβ?ει? ανελ?ητα. Στον τελευτα?ο τομ?α η M8 ανακτ? μερικ? εκατοστ? του δευτερολ?πτου, απ? τη στιγμ?, που για το τελικ? sprint προ? τη γραμμ? του τερματισμο? το δεξ? πεντ?λ πι?ζεται περισσ?τερο.
Παρεμπιπτ?ντω?, δεν χρει?ζεται να κ?νουμε σ?γκριση ?χου των κινητ?ρων: Γιατ? η Taycan απλ? δεν εκπ?μπει καν?ναν, με εξα?ρεση το... αξιοθρ?νητο "Electric Sport Sound" στο πρ?γραμμα οδ?γηση? Sport Plus. Η BMW, απ? την ?λλη πλευρ?, αστρ?φτει και βροντ?, ευτυχ??.


?
Σαλ?νια πολυτελε?α?
Στο εσωτερικ? και τα δ?ο μοντ?λα μ??... κακομαθα?νουν με πολ? δ?ρμα, στην Taycan, δε, ε?ναι εγκατεστημ?νη μια οθ?νη σε κ?θε πιθαν? σημε?ο. ?χι ?τι η BMW τσιγκουνε?εται με τον ψηφιακ? εξοπλισμ? τη?, ευτυχ??, ?μω?, εξακολουθε? να εφοδι?ζεται με τον ?ξυπνο πιεζο-περιστροφικ? διακ?πτη του iDrive.
Στο π?σω μ?ρο? υπ?ρχει σχεδ?ν ισοπαλ?α, με την Porsche να τον?ζει ?τι σκ?πιμα δεν υπ?ρχουν μπαταρ?ε? στο π?τωμα και π?σω απ? τα μπροστιν? καθ?σματα, ?στε να προστατ?ψει του? π?σω επιβ?τε? απ? μια υπερβολικ? οξε?α γων?α των γον?των του?. Στο λεγ?μενο και "Frunk" -εν συντομ?α το "front trunk"- δηλαδ? ο εμπρ?σθιο? χ?ρο? αποσκευ?ν- του Taycan χωρο?ν 81 λ?τρα, εν? ?λλα 366 λ?τρα προστ?θενται στο π?σω μ?ρο?.
Στην BMW, ?πω? π?ντα, ο εξαιρετικ?? V8 βρ?σκεται στο μπροστιν? μ?ρο? τη?. ?τσι, οι ?ποιε? αποσκευ?? θα... ψ?νονται απαλ? μ?νο απ? τη μ?α πλευρ?. Στο π?σω μ?ρο? υπ?ρχει χ?ρο? για αντικε?μενα 440 λ?τρων, πρ?γμα που σημα?νει ?τι και π?λι ?χουμε μ?α -σχεδ?ν- ισοπαλ?α. Τ?σο κοντ?, λοιπ?ν, βρ?σκονται μεταξ? του? αυτ? τα δ?ο μοντ?λα, με εξα?ρεση τον τομ?α του κινητ?ρα.

Συμπ?ρασμα
Απ? τη μ?α πλευρ? ?να? V8, σκ?τη μαγε?α! Κι απ? την ?λλη ?να θα?μα τη? τεχνολογ?α? τη? ηλεκτροκ?νηση?. ?ποιο? ?χει την οικονομικ? δυνατ?τητα να την κ?νει δικ? του, θα ε?ναι ευχαριστημ?νο? με την Porsche. ?μω?, ?σον αφορ? κυρ?ω? την αυτονομ?α, ?χει μειονεκτ?ματα στην καθημεριν?τητα. Οι πραγματιστ?? θα προτιμο?σαν την BMW.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频