7 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε DS 7 Crossback E-Tense με Volvo XC60 T6 Recharge

Διαβ?στηκε απ? 13959 αναγν?στε? - 23/9/2020

Στο χ?ρο των ηλεκτροκ?νητων μοντ?λων, το DS 7 Crossback E-Tense και το Volvo XC60 T6 Recharge απευθ?νονται σε ?ναν τ?πο αγοραστ?, που θ?λει να οδηγ?σει κ?τι διαφορετικ?. Δυο διαφορετικ? plug in υβριδικ? και ξεχωριστ? SUV, που διακρ?νονται για το στιλ του?.

 
 
Και τα δ?ο ε?ναι υβριδικ? με κ?νητρα εξοικον?μηση? φ?ρου τη? τ?ξη? των 5.625 ευρ? (στη Γερμαν?α) το καθ?να, ε?ναι εκφραστικ?, καλ?? σχεδ?αση? και ?ζουν? με το να ε?ναι διαφορετικ?. Το δ?λημμα, που θ?λουμε να εξετ?σουμε ε?ναι το εξ??: Πρ?πει να ξοδ?ψει κανε?? περ?που 70.000 ευρ? (στη Γερμαν?α) για μια τ?τοια προσωπικ?τητα, ?πω? το Volvo, ? μπορε? το DS, με τη χαμηλ?τερη κατ? σχεδ?ν τιμ? των 16.000 ευρ? (στην ?δια χ?ρα), να ?λειτουργ?σει? το ?διο;

Δεν υπ?ρχει καμ?α ?λλειψη σε gadget: τα φ?τα LED και το κομψ? ρολ?ι στο σαλ?νι του DS, για παρ?δειγμα, εκτελο?ν τ?σο ?μορφε? χορογραφ?ε?, κατ? την ε?σοδ? σα? σε αυτ?, που θα θ?λατε να τοποθετ?σετε ?να χαρτον?μισμα στον υαλοκαθαριστ?ρα του. Η κλ?ση τη? πλ?τη? των π?σω καθισμ?των μπορε? να ρυθμιστε? ηλεκτρικ? - σαν να πρ?κειται για μια Maybach Landaulet! Το Volvo, απ? την πλευρ? του, δε?χνει αψεγ?διαστα την τ?ση κ?θε ε?δου? περιορισμο?, αλλ? ξ?ρει επ?ση? να διασκεδ?σει του? επιβ?τε? του με πρωτ?τυπε? λεπτομ?ρειε?, ?πω? τα π?σω προσκ?φαλα, που μπορο?ν να αναδιπλωθο?ν μ?σω τη? οθ?νη? αφ??, ?στε να προκ?ψει περισσ?τερη ορατ?τητα προ? τα π?σω - απλ? πρ?πει ο οδηγ?? να βρει πρ?τα το σωστ? πεδ?ο στο εκτεταμ?νο infotainment με τα μικρ? ?κουτ?κια?. ?Αλλο ?να πρ?γμα, που ?χουν απ? κοινο? τα δ?ο SUV ε?ναι η τ?ση και των δ?ο κατασκευαστ?ν να χρησιμοποιο?ν μεταλλικο?? κυλ?νδρου? λειτουργ?α?, που εξυπηρετο?ν υπ?ροχα και στα τυφλ?, αλλ? και ο φωνητικ?? ?λεγχο?, ο οπο?ο? μερικ?? φορ?? μπορε? να προκαλ?σει σ?γχυση. Η Daimler και η BMW, με τη φωνητικ? εισαγωγ? ?ελε?θερου? κειμ?νου, βρ?σκονται σαφ?? πιο μπροστ?. ?να κλασικ? παρ?δειγμα για το π?? μπορε?τε να εκνευρ?σετε ηλικιωμ?νου? χρ?στε? παρ?χει το Volvo: Η σ?νδεση του κινητο? τηλεφ?νου ολοκληρ?νεται με τη φρ?ση ?ολοκληρ?στε? - κ?τι που προκαλε? σ?γχυση! Θα ?πρεπε να λ?ει ?συνδ?στε?.Α? περ?σουμε τ?ρα στι? διαφορ??: Στο Volvo, ο οδηγ?? κ?θεται το πολ? 26 εκατοστ? π?νω απ? το π?τωμ? του, εν? στο DS ολ?κληρα 30 cm - ?τσι, το γαλλικ? μοντ?λο παρ?χει περισσ?τερη α?σθηση SUV. Στι? π?σω θ?σει?, απ? την ?λλη πλευρ?, το Volvo επικρατε? επειδ? προσφ?ρει περισσ?τερο α?ρα π?νω απ? το κεφ?λι με την αν?λογα υψηλ? θ?ση καθ?σματο?, καθ?? η συρ?μενη οροφ? ?απαιτε?? λιγ?τερο χρησιμοποι?σιμο ?ψο?.
Με τα προσαρμοζ?μενα αμορτισ?ρ, το DS θα σ?μαινε μια γιορτ? για του? οπαδο?? των γαλλικ?ν, μαλακ?ν διαδρομ?ν, αν οι (προαιρετικο?) τροχο? των 20 ιντσ?ν δεν ?ταν τ?σο κουραστικο?. Στη λειτουργ?α "comfort", το DS φα?νεται ταιριαστ?, επειδ? συμπεριφ?ρεται τ?σο… γαλλικ?, ?σο αναμεν?ταν: ε?ναι très confortable, με μεγ?λη διαδρομ? αν?ρτηση?. ?τσι, μ?λλον οι περιπετει?δει? τ?ποι κ?θονται στο λ?θο? αυτοκ?νητο: Η σ?νθετη ρ?θμιση των αμορτισ?ρ -μια κ?μερα σαρ?νει την επιφ?νεια του δρ?μου και τα προσαρμ?ζει αν?λογα με τη σκληρ?τητα τη? αν?ρτηση?- και ?τσι το DS 7 μπορε? ε?κολα να οδηγηθε? στα ?ρι? του ?ταν περν? με ταχ?τητα απ? ?ντονε? κακοτεχν?ε? του οδοστρ?ματο?.?Συνολικ?, το DS θεωρε?ται ακ?μα ?να ασφαλ?? αυτοκ?νητο. ?σοι αναζητο?ν οδηγικ? απ?λαυση και ευελιξ?α εξυπηρετο?νται καλ?τερα απ? το Volvo με την ατσ?λινη αν?ρτηση, αν και η τελικ? ταχ?τητα περιορ?ζεται στα 180 km/h. Με τι? πιο ?καμπτε? αντιστρεπτικ?? δε?χνει πιο δεσμευτικ?, αλλ? ?χι χωρ?? αντιφ?σει?: Το σ?στημα διε?θυνση? λειτουργε? γραμμικ?, αλλ? πολ? ελαφρ?, για να αρ?σει πραγματικ? σε οδηγο?? με σπορτ?φ ανησυχ?ε?.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
1. Volvo XC60 T6 Recharge Για ?σου? εκτιμο?ν περισσ?τερο την ποι?τητα και δεν ασχολο?νται με την τιμ?. Υπερ?χει στου? τομε?? του αμαξ?ματο? και τη? συνδεσιμ?τητα?.
2. DS 7 Crossback E-Tense Πρ?τη επιλογ? για του? λ?τρει? τη? γαλλικ?? αυτοκινητικ?? κουλτο?ρα?, ?χι πολ? ακριβ? για ?,τι προσφ?ρει και χωρ?? αδυναμ?ε?.

Συμπ?ρασμα
Δ?ο δηλ?σει? του στιλ γεμ?τε? με πρωτ?τυπε? λεπτομ?ρειε? με τον νικητ? να κρ?νεται στο ν?μα. Το DS απευθ?νεται στου? γαλλ?φιλου? και ?χι μ?νο, που αναζητο?ν ?νεση, απ?ναντι στο πιο ευ?λικτο Volvo. Τα ακριβ? extra… εκτοξε?ουν, ?μω?, την τιμ? του αυτοκιν?του τη? δοκιμ?? στα… ?ψη.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频