11 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Ford Kuga με Opel Grandland Χ και Mitsubishi Outlander

Διαβ?στηκε απ? 25843 αναγν?στε? - 20/11/2020

Ισχυρ?? ο ανταγωνισμ?? στην κατηγορ?α των Plug in hybrid SUV. Το νεοφερμ?νο Ford Kuga 2.5 PHEV αντιμετωπ?ζει τα Mitsubishi Outlander plug-in-hybrid και Opel Grandland X Hybrid4.

 
 
PHEV: Αυτ? ε?ναι στα Αγγλικ? το ?νομα μια? ολ?κληρη? κατηγορ?α? οχημ?των, που αναλ?εται ω? εξ??: plug-in (P) υβριδικ? (H) ηλεκτρικ? (E) ?χημα (V) - ?λο μαζ?: plug-in-hybrid electric vehicle, που σημα?νει ?τι η μπαταρ?α του συγκεκριμ?νου οχ?ματο? μπορε? επ?ση? να φορτιστε? στην πρ?ζα. Αυτ? δεν ε?ναι δυνατ? να γ?νει στα συνηθισμ?να πλ?ρω? υβριδικ? μοντ?λα. Τα συστ?ματα των τρι?ν μοντ?λων μα? ε?ναι αρκετ? διαφορετικ? μεταξ? του?, αν και -κατ? β?ση- υπ?ρχει και στι? τρει? περιπτ?σει? ?να? τετρακ?λινδρο? βενζινοκινητ?ρα?, τουλ?χιστον ?να? ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? (στο Mitsubishi, μ?λιστα, υπ?ρχουν δ?ο) και μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου.Στο Ford λειτουργο?ν μαζ? ?να βενζινοκ?νητο μηχανικ? σ?νολο 2,5 λ?τρων με 152 PS, ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? με 97 kW (131 PS), ?να αυτ?ματο κιβ?τιο συνεχ?? μεταβαλλ?μενη? σχ?ση? CVT και η μπαταρ?α των 14,4 kWh. Η ισχ?? αυτο? του συνδυασμο? αν?ρχεται στα 225 PS. Το Kuga ε?ναι σε θ?ση να κινηθε? για 64 χιλι?μετρα αμιγ?? ηλεκτρικ?, η καταν?λωση τη? δοκιμ?? ?φτασε τα 6,2 λ?τρα, που ε?ναι η καλ?τερη τιμ? στη σ?γκρισ? μα?. Με τι? επιδ?σει? του, το Ford βρ?σκεται αν?μεσα σε Opel και Mitsubishi, καθ?? ολοκληρ?νει την επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h σε 9,0 δευτερ?λεπτα.Στην πρ?ξη το Kuga εκκινε? απ? στ?ση ?πια και με ευκολ?α, παραμ?νοντα?, ?πω? επ?ση? τα Opel και Mitsubishi, συνολικ? εντυπωσιακ? αθ?ρυβο. ?πω? ε?ναι φυσικ?, σε μεγαλ?τερη ταχ?τητα, ο βενζινοκινητ?ρα? γ?νεται ακουστικ? πιο αισθητ?? και ακο?γεται τραχ??. Ωστ?σο, η Ford θα μπορο?σε να καταστ?σει την αν?κτηση εν?ργεια? λ?γο πιο αποτελεσματικ? στο μ?λλον, καθ?? η Opel και ιδια?τερα η Mitsubishi μπορο?ν να τα καταφ?ρουν καλ?τερα σε αυτ?ν τον τομ?α. Το Kuga ε?ναι ρυθμισμ?νο και προσαρμοσμ?νο ?τσι, ?στε να ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? Ford, ?ντα? ισορροπημ?νο και με ευχ?ριστη οδικ? συμπεριφορ?, αφο? διακρ?νεται για το ?μεση? α?σθηση? και μεγ?λη? ακρ?βεια? σ?στημα διε?θυνση?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频