14 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το ν?ο Leon με Astra, Ceed και Impreza

Διαβ?στηκε απ? 118840 αναγν?στε? - 22/12/2020

Κινητικ?τητα στη μικρομεσα?α κατηγορ?α: Το ν?ο SEAT Leon συναντ? στην πρ?τη σ?γκρισ? του ω? βενζινοκ?νητο με 150 PS και με αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη τα KIA Ceed, Opel Astra και Subaru Impreza.

 
 
Το πολ? φρ?σκο Seat Leon, ω? ?μεσο? συγγεν?? του... Best seller απ? το Wolfsburg (ξ?ρετε ποιο ε?ναι αυτ?), στην αρχ? τη? εμπορικ?? πορε?α? του κ?νει την εμφ?νισ? του ω? eTSI 1.5 με 150 PS, mild hybrid υποστ?ριξη και κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη. Το ισπανικ? μοντ?λο επιθυμε? ?,τι ?κανε το KΙΑ Ceed ?δη στο παρελθ?ν: να ε?ναι το καλ?τερο μεταξ? των μικρομεσα?ων. Μ?λιστα, για να μην εγκαταλε?ψουν τον τ?τλο ?δοξα, οι Κορε?τε? στ?λνουν στη δοκιμ? μα? το Ceed με τον αποδεδειγμ?να καλ? κινητ?ρα 1.4 T-GDI με 140 PS, αλλ? και αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη επτ? σχ?σεων.

Το Opel Astra θα ?θελε επ?ση? να επιστρ?ψει στην κορυφ?. ?σω? να τα καταφ?ρει με τον κινητ?ρα 1.4 Turbo των 145 PS, ο οπο?ο? ω? τρ?κυλινδρο? και με ?να αυτ?ματο κιβ?τιο συνεχ?? μεταβαλλλ?μενη? σχ?ση? χρησιμοποιε? ?να μ?λλον ασυν?θιστο συνδυασμ? ?κινητ?ρα/συστ?ματο? μετ?δοση??.Τ?λο?, το σεν?ρι? μα? γ?νεται ακ?μα πιο... εξωτικ? με το Subaru Impreza. Το ιαπωνικ? μοντ?λο ?χι μ?νο τηρε? την παρ?δοση με την τετρακ?νηση (?λε? οι ?λλε? προτ?σει? ε?ναι προσθιοκ?νητε?), αλλ? και ο e-Boxer κινητ?ρα? του βασ?ζεται επ?ση? στην ηλεκτρικ? υποστ?ριξη. Η ισχ?? των 150 PS του δ?λιτρου κινητ?ρα υποβοηθ?ται απ? 17 ηλεκτρικ? PS και μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου χωρητικ?τητα? 0,6 kWh, στοιχε?α που επιτρ?πουν, ?στω και για μικρ? χρονικ? δι?στημα, αμιγ?? ηλεκτρικ? οδ?γηση. Και ?πω? στο Opel Astra, ?τσι και στο Subaru Impreza η ισχ?? φτ?νει στου? κινητ?ριου? τροχο?? μ?σω εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου συνεχ?? μεταβαλλ?μενη? σχ?ση?.

Το θ?μα μα? θα μπορο?σε να ?χει τ?τλο ?τ?σσερι? ενδιαφ?ρουσε? εναλλακτικ?? στην εξαιρετικ? ανταγωνιστικ? μικρομεσα?α κατηγορ?α?. Η σ?γκριση μα? διευκριν?ζει ποια πραγματικ? ε?ναι τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματ? του?. Γυρ?στε απλ?? τη σελ?δα...

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频