10 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Mazda MX-5 με BMW Z4

Διαβ?στηκε απ? 65881 αναγν?στε? - 6/10/2020

Π?σο πολ?... roadster, φ?ρνει την ευτυχ?α; Δ?ο λ?τρα και ο?τε καν 200 PS; Aρκο?ν αυτ? για την ανοιχτ? απ?λαυση; Επικρατε? το κλασικ? roadster MX-5 τη? πιο ακριβ?? βασικ?? ?κδοση? τη? Z4; Η AUTO BILD ?χει τι? απαντ?σει?!

 
 
Ανο?γουμε τι? υφασμ?τινε? οροφ??, οι οπο?ε? ελ?γχονται στο Mazda με το χ?ρι μ?σα σε δ?ο με τρ?α δευτερ?λεπτα, εν? στην BMW ?λα γ?νονται αυτ?ματα εντ?? 12 δευτερολ?πτων με το π?τημα του σχετικο? διακ?πτη. Σε μια εκδρομ? στην ?παιθρο, παρατηρο?με γρ?γορα ?τι η Z4 με πλ?το? 1,86 μ?τρων ε?ναι κατ αρχ?? πολ? φαρδι? για ?να δρ?μο του επαρχιακο? οδικο? δικτ?ου. Το MX-5, που δεν ξεπερν? σε πλ?το? τα 1,74 μ?τρα, περν? πολ? πιο ?νετα δ?πλα απ? την αντ?θετα ερχ?μενη κ?νηση. Ωστ?σο, η BMW προσφ?ρει περισσ?τερο χ?ρο σε σχ?ση με το στεν? Mazda και διαθ?τει ?να χ?ρο αποσκευ?ν, που πραγματικ? αξ?ζει αυτ? το ?νομα.Οδηγ?ντα? στην εξοχ?
Κατ? την περι?γησ? μα? στου? επαρχιακο?? δρ?μου?, η Z4 εντυπωσ?ασε με το ακριβ?? τιμ?νι και την καλ? ρυθμισμ?νη αν?ρτηση, με την οπο?α διατηρε?ται το αμ?ξωμα σταθερ?. Απ? την πλευρ? του, το Mazda ε?ναι εντελ?? διαφορετικ?: σε ?μεση σ?γκριση με την BMW, οι κιν?σει? του αμαξ?ματο? δεν ε?ναι καθ?λου περιορισμ?νε?, γεγον?? που καθιστ? την εμπειρ?α τη? οδ?γηση? με τον ?διο ρυθμ?, πολ? πιο ?ντονη σε σχ?ση με ?, τι συμβα?νει στη Z4. Στο MX-5 αισθ?νεται κανε?? πω? ε?ναι πιο γρ?γορο? απ? ?σο πραγματικ? ε?ναι.Εν? η Z4 αναπτ?σσει το ρυθμ? τη? με λιγ?τερο θεαματικ? τρ?πο, στο MX-5 ?χετε τα χ?ρια σα? συνεχ?? απασχολημ?να, ?στε να μπορε?τε να διατηρε?τε το αυτοκ?νητο στην πορε?α του. Η ταλαντευ?μενη δομ? ?προκαλε?? το π?σω μ?ρο? να υπερστρ?φει απ? νωρ??, κ?τι που ε?ναι μεν διασκεδαστικ? σε κλειστο?? δρ?μου?, αλλ? δεν ε?ναι π?ντα επιθυμητ? σε δημ?σιου? δρ?μου?. Το ESP ?συλλαμβ?νει? π?ντα με αξιοπιστ?α το π?σω μ?ρο?, αλλ? κ?θε επ?μβαση ελ?γχου παρεμβα?νει στην επ?τευξη τη? επιθυμητ?? ιδανικ?? γραμμ??.

?ταν, αντιθ?τω?, κινε?στε πιο ?νετα και σε ?πιου? ρυθμο??, η ?βολη απ?κριση τη? αν?ρτηση? διαταρ?σσει του? επιβ?τε?, καθ?? το Mazda... χοροπηδ? π?νω απ? τι? κακοτεχν?ε? του δρ?μου. Κατ? την ?ποψ? μα?, στο MX-5 θα τα?ριαζαν καλ?τερα ελατ?ρια, προοδευτικ?? λειτουργ?α?. Επιπλ?ον, αν τα ελαστικ? ε?χαν μαλακ?τερη γ?μμα, η οδικ? συμπεριφορ? του θα ?ταν πολ? πιο σταθερ?.


?
Πιο "γεμ?τη" η Ζ4, πιο "επιθετικ?" το ΜΧ-5
Το γεγον?? ?τι η Z4 ε?ναι τ?σο γεμ?τη στο δρ?μο μπορε? επ?ση? να οφε?λεται στο γεγον?? ?τι ζυγ?ζει περ?που 400 κιλ? περισσ?τερο - κ?τι που δ?νει στην BMW χειρ?τερη αναλογ?α ισχ?ο?/β?ρου?. Μπορε? να αντισταθμ?σει το υπερβολικ? β?ρο? τη? με το turbo και το αποτελεσματικ? αυτ?ματο κιβ?τιο οκτ? σχ?σεων; Χ?ρη στο launch control, το πολυτελ?? βαυαρικ? roadster χρει?ζεται μ?λι? 6,2 δευτερ?λεπτα για το σπριντ απ? στ?ση ω? τα 100 km/h, με το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? να ξεπερν? τι? προδιαγραφ?? του εργοστασ?ου κατ? τ?σσερα δ?κατα!Η επ?τευξη τη? ?δια? ταχ?τητα? απ? το δ?λιτρο MX-5 σε 6,3 δευτερ?λεπτα χρει?ζεται αρκετ? περισσ?τερη δουλει? - κ?τι που ε?ναι πραγματικ? απ?λαυση με το συγκεκριμ?νο κιβ?τιο ταχυτ?των. Π?νω απ? τα 100 km/h, το χαμηλ?τερη? ροπ??, αλλ? ελαφρ?τερο Mazda καταφ?ρνει να ξεπερ?σει κ?πω? την BMW. Οι τιμ?? των ρεπρ?ζ δ?σκολα μπορο?ν να συγκριθο?ν λ?γω του διαφορετικο? αριθμο? ταχυτ?των, αλλ? ?λε? ?τραβο?ν? σωστ? με το δικ? του? τρ?πο: το μικρ? turbo τη? BMW ανταποκρ?νεται γρ?γορα και με γενναι?τητα απ?ναντι στα κιλ?, τη στιγμ? που ο ?χαρο?μενο?? στι? υψηλ?? σχ?σει? και ?μεσα ανταποκριν?μενο? ατμοσφαιρικ?? κινητ?ρα? του ελαφρο? MX-5 δε?χνει πιο... επιθετικ??.Το κεφ?λαιο τη? επιβρ?δυνση? κατακτ?ται σαφ?? απ? την BMW: Με 33 μ?τρα απ? τα 100 km/h, η Z4 ακινητοποιε?ται περ?που δ?ο μ?τρα νωρ?τερα σε σχ?ση με το MX-5. Ακ?μα και η πολ? καλο? επιπ?δου συντ?ρηση των επαρχιακ?ν οδ?ν δεν κ?νει τα ατσ?λινα φρ?να να... ιδρ?σουν. Το σ?στημα π?δηση? του MX-5, ?μω?, δεν μπορε? να συμβαδ?σει με το αντ?στοιχο τη? BMW: μια μ?τρηση απ? τα 200 km/h ε?ναι με 139,5 μ?τρα ακ?μα καλ?, αλλ? τ?τε προκ?πτει, φυσικ?, μ?α σαφ?? εξασθ?νιση (fading).
Δεν πειρ?ζει, ?μω?, γιατ? τελικ? το Mazda κερδ?ζει! Ε?τε με την α?ξηση τη? τιμ?? ε?τε ?χι.

Συμπ?ρασμα
Ο περιορισμ?νο? σε ισχ? κινητ?ρα? τη? Z4 κ?νει τη δουλει? του αντικειμενικ? μια χαρ?. Το κιβ?τιο ταχυτ?των, η αν?ρτηση, το σ?στημα διε?θυνση? και τα φρ?να λειτουργο?ν τ?λεια. Απ? την πλευρ? του, το MX-5 ε?ναι τ?λεια κατασκευασμ?νο για το επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο και παρ?χει τερ?στια οδηγικ? απ?λαυση. Αυτ? το στοιχε?ο και η κατ? πολ? πιο προσιτ? τιμ? του καθιστο?ν το Mazda νικητ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频