11 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Mercedes GLA 250 vs MINI Cooper S Countryman

Διαβ?στηκε απ? 21777 αναγν?στε? - 29/12/2020

Το πρ?σφατα ανανεωμ?νο MINI Countryman διαθ?τει ισχ? και κ?ρο?, κ?τι που διαθ?τει επ?ση? μ?α ?κδοση τη? Mercedes GLA. Εμε?? συγκρ?νουμε τα δ?ο μοντ?λα.

 
 
Το δ?λημμα ε?ναι ?να μεγ?λο, ?νετο, πλ?ρε? σε εξοπλισμ? αυτοκ?νητο ? ?να ελαφρ?? μικρ?τερο, αλλ? ακ?μα καλ?τερο εξοπλισμ?νο και εξ?σου ισχυρ?. Η τιμ? των αυτοκιν?των ε?ναι φυσικ? ?να? σημαντικ?? παρ?γοντα? για τη λ?ψη τη? τελικ?? απ?φαση?, ωστ?σο, στην πορε?α, πολλο? υποψ?φιοι αγοραστ?? αρχ?ζουν να σκ?φτονται πολλο?? παρ?γοντε? ακ?μη: απ? την καταν?λωση ?ω? και την πιθαν? μεταπωλητικ? αξ?α. Αν ενδιαφ?ρεστε, λοιπ?ν, για premium μικρομεσα?α SUV, μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να απ? τα μοντ?λα του συγκριτικο? μα? μεταξ? των SUV τη? Mercedes-Benz και τη? MINI. Σε τελικ? αν?λυση, η GLA και το Countryman συγκαταλ?γονται στα κορυφα?α μοντ?λα τη? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων SUV, ειδικ? εφ?σον εφοδι?ζονται με ισχυρο?? βενζινοκινητ?ρε? κ?τω απ? το καπ? του?, αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των και μετ?δοση τη? κ?νηση? σε ?λου? του? τροχο?? του?.


?
Ανανεωμ?νο το Mini Countryman
Στη δοκιμ? μα?, λοιπ?ν, λαμβ?νουν μ?ρο? το πρ?σφατα ανανεωμ?νο Countryman στην ?κδοση Cooper S ALL4 με αυτ?ματο κιβ?τιο. Η αναβ?θμιση του μοντ?λου τη? MINI στην περ?πτωση του Countryman σημα?νει: π?σω φ?τα με σχεδ?αση Union Jack, δηλαδ? με το μοτ?βο τη? σημα?α? τη? Μεγ?λη? Βρεταν?α?, standard φ?τα LED στο μπροστιν? μ?ρο?, μικροδιορθ?σει? στι? ποδι?? και στο εσωτερικ?, καθ?? και ?να διαφορετικ? σχεδιασμ?νο cockpit, που περιλαμβ?νει, αντ? εν?? συνηθισμ?νου π?νακα οργ?νων, μ?α μα?ρου χρ?ματο?, ενια?α μον?δα οθ?νη?, η οπο?α στη MINI ονομ?ζεται πλ?ον "black panel". Κατ? τα λοιπ?, το Countryman ω? "Cooper S ALL4" παρ?μεινε σχεδ?ν ?διο με το προηγο?μενο. Ε?ναι ισχ?ο? 178 PS, το αυτ?ματο κιβ?τιο ?χει οκτ? σχ?σει?, εν? ?να? ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενο? πολ?δισκο? συμπλ?κτη? καταν?μει την ροπ? του κινητ?ρα μεταβαλλ?μενα μεταξ? του εμπρ?? και του π?σω ?ξονα. Ο τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? των 2,0 λ?τρων λειτουργε? με ?μεσο ψεκασμ? βενζ?νη? και ?χει διπλ? το?ρμπο (twin turbo).


?
Σταθερ? αξ?α η Mercedes GLA
Η Mercedes-Benz ?χει ρυθμ?σει την GLA 250 με παρ?μοιο τρ?πο. Το μικρομεσα?ο SUV απ? τη Στουτγκ?ρδη, ω? "250", ε?ναι ισχ?ο? 224 PS και εφοδι?ζεται με αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη με οκτ? σχ?σει?. Το σ?στημα τετρακ?νηση? 4Matic ?χει μεταβαλλ?μενη λειτουργ?α, καθ?? οι δ?σκοι του συμπλ?κτη μεταξ? του εμπρ?? και του π?σω ?ξονα πι?ζονται μεταξ? του? ηλεκτρομηχανικ?. Ο βενζινοκινητ?ρα? των 2,0 λ?τρων επηρε?ζεται δυναμικ? απ? ?να συμπιεστ? καυσαερ?ων (turbo), ο οπο?ο?, χ?ρη σε μια τουρμπ?να μεταβλητ?? γεωμετρ?α?, δημιουργε? ?να ευρ? φ?σμα π?εση?. Οι οριακ?? -και θεωρητικ??- διαφορ?? ?ξεχωρ?ζουν? τα δ?ο μοντ?λα στα... χαρτι?, εκε? που αναφ?ρονται με λεπτομ?ρεια τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? του?. Οι διαφορ?? γ?νονται οπωσδ?ποτε πολ? πιο σαφε?? στην κατ?σταση του τραπεζικο? λογαριασμο? του αγοραστ?, με την? τιμ? αγορ?? να ε?ναι π?ντα σχετικ? και αν?λογη τη? πληρ?τητα? του εξοπλισμο?. Στον τελευτα?ο τομ?α η Mercedes-Benz, ?ντα? και ακριβ?τερη, υπερ?χει των ανταγωνιστ?ν τη? σε ?λα τα σημε?α. Επειδ? παρ?χει με τα μ?σα τη? περισσ?τερη ?νεση, περισσ?τερη πολυτ?λεια, περισσ?τερα multimedia. Με ?λλα λ?για, με τα χρ?ματα που θα ?χετε δ?σει, θα ?χετε αποκτ?σει ?να κατ? β?ση πιο μοντ?ρνο αυτοκ?νητο.?


?
High-tech εξοπλισμ?? και εργονομ?α
Ταυτ?χρονα, τα συστ?ματα τη? Mercedes-Benz λειτουργο?ν αψεγ?διαστα. Πολ? καλ? η αναγν?ριση ομιλ?α?, ξεκ?θαρη η λογικ? λειτουργ?α? ?λων των συστημ?των και ε?χρηστο το head-up-display. Απ? ?λα αυτ? η Mini μπορε? να μ?θει κ?τι λ?γο ακ?μη. Για παρ?δειγμα, η απλ? εμπλοκ? μια? σχ?ση? δε λειτουργε? π?ντα τ?λεια χ?ρη στον απλ?? περ?εργο μοχλ? επιλογ?? με ?να μικρ? διακ?πτη στο πλ?ι. Ανακαλ?ψαμε επ?ση? κ?ποιε? ?ιδιορρυθμ?ε?? στο MINI. Η κολ?να του τιμονιο? ε?ναι ?ντονα κεκλιμ?νη, το κ?θισμα αγκαλι?ζει σφιχτ? το σ?μα γ?ρω απ? του? γοφο?? και ?τσι δημιουργε?ται μια υποκειμενικ?... αν?ντιμη α?σθηση του καθ?σματο?. Ε?ναι δ?σκολο να περ?σει? απ? το σφιχτ? εξωτερικ? μ?γουλο και να ελιχθε?? τελικ? γ?ρω απ? τη μεσα?α κολ?να. Η εργονομ?α του κεντρικο? χειριστηρ?ου για τη λειτουργ?α των πολυμ?σων, το οπο?ο ε?ναι τοποθετημ?νο πολ? π?σω, δεν ε?ναι τ?σο βολικ?, ?στε να χρησιμοποιε?ται με ευκολ?α, εν? και το μηχανισμ? απελευθ?ρωση? τη? ρ?θμιση? τη? κλ?ση? τη? πλ?τη? του καθ?σματο? ε?ναι πολ? δ?σκολο να τον φτ?σει κανε??.?


?
Οδηγ?ντα?
Ο κινητ?ρα? του Mini παρ?χει ωφ?λιμη ισχ?, αλλ? ο ?χο? του εντε?νεται ?ταν βρ?σκεται υπ? φορτ?ο και σε λειτουργ?α με υψηλ?? σ.α.λ. Συνολικ?, το τετρακ?λινδρο μηχανικ? σ?νολο σπ?νια λειτουργε? πραγματικ? ομαλ? και ?συχα. Αντιθ?τω?, το κιβ?τιο ταχυτ?των συμπεριφ?ρεται χωρ?? προβλ?ματα, εν? η αν?ρτηση μπορε? επ?ση? να αναλ?βει τραχι?? κυματοειδε?? ανωμαλ?ε?, αλλ?, θα ?ταν καλ?τερο να αντιδρο?σε πιο ευα?σθητα στι? μικροανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?, επειδ? ?τσι ?πω? ε?ναι ρυθμισμ?νο το MINI, ε?ναι οξ? και ?χι ευα?σθητο με τι? κακοτεχν?ε? του δρ?μου. ?σον αφορ?, δε, τη σταθερ?τητα στην ευθε?α, θα θ?λαμε περισσ?τερη ευαισθησ?α απ? μια -κατ?ουσ?αν- "BMW".
Αντ?θετα, η GLA δ?νει την α?σθηση πω? ε?ναι κατ? μ?α ολ?κληρη κατηγορ?α πιο ?ριμη και πιο κυρ?αρχη. Το τιμ?νι τη? ανταποκρ?νεται ταιριαστ? στο β?ρο? του οχ?ματο? και επαν?ρχεται στη θ?ση τη? ευθε?α? ?νετα, με ?να απαλ? τρ?βηγμα. Η αν?ρτηση διαχειρ?ζεται αποτελεσματικ? σχεδ?ν ?λε? τι? κακοτεχν?ε? του δρ?μου.Επιπλ?ον, ο κινητ?ρα? λειτουργε? πιο δυναμικ?, βελο?δινα και λιγ?τερο θορυβωδ?? σε σχ?ση με τον αντ?στοιχο του Countryman. Η Mercedes παρ?χει επ?ση? περισσ?τερο χ?ρο και πιο ?νετα καθ?σματα στο π?σω μ?ρο?. Τα εξαιρετικ? επενδεδυμ?να και με κατ?λληλη γ?μιση μπροστιν? καθ?σματα δ?νουν επ?ση? στην GLA μια πιο εκλεπτυσμ?νη οδηγικ? α?σθηση. Τη θετικ? εντ?πωσ? μα? για το SUV τη? Mercedes-Benz συμπληρ?νουν τα αποτελ?σματα απ? τι? μετρ?σει? μα?. Για παρ?δειγμα, το αυτοκ?νητο επιβραδ?νει πολ? πιο αποτελεσματικ?. Ε?ναι επ?ση? αξιοσημε?ωτο ?τι η GLA ολοκληρ?νει του? ελιγμο?? αποφυγ?? εμποδ?ων, επιδεικν?οντα? εξαιρετικ? ασφ?λεια. Εν ολ?γοι?:
μ?α GLA σαν κι αυτ? λειτουργε? τ?λεια.Απ? την πλευρ? του, το Countryman ?χει κι αυτ? τα πλεονεκτ?ματ? του. Χ?ρη στο ε?χρηστο τιμ?νι του, το SUV τη? MINI το αισθ?νεται κανε?? ?επιθετικ??, εν? ο κινητ?ρα? του ε?ναι πολ? πιο οικονομικ??.

Συμπ?ρασμα
Το ανανεωμ?νο Countryman δε?χνει σε κ?θε περ?πτωση πιο μοντ?ρνο. Ωστ?σο, δε διαθ?τει το φιν?ρισμα μια? GLA, που ε?ναι, σαφ??, καλ?τερη: οδηγικ? α?σθηση, ?νεση οδ?γηση?, ε?ρυθμη λειτουργ?α κτλ.- εδ? το SUV τη? Mercedes δε?χνει επ?ση? πο? οφε?λεται η υψηλ?τερη τιμ? κτ?ση? του.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频