12 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Mercedes GLA με Volvo XC40

Διαβ?στηκε απ? 49273 αναγν?στε? - 3/9/2020

Η ν?α Mercedes GLA ?χει πλ?ον αυξημ?νε? διαστ?σει?, ?γινε περισσ?τερο SUV και πλησι?ζει ακ?μα περισσ?τερο το Volvo XC40. Τα δ?ο μοντ?λα, εφοδιασμ?να με diesel κινητ?ρε? και σ?στημα τετρακ?νηση?, ?ρχονται αντιμ?τωπα στην πρ?τη συγκριτικ? δοκιμ? του?.

 
 
Μπορε? το στρογγυλ? να ε?ναι αν?τερο απ? το τετρ?γωνο? Μπορε? η Mercedes GLA να αντιμετωπ?σει το Volvo XC40? Η Mercedes GLA ε?ναι πια ?να ?αυθεντικ?? SUV. ?ω? τ?ρα, το μικρομεσα?ο μοντ?λο με τα εκτ?? δρ?μου χαρακτηριστικ?, ?μοιαζε περισσ?τερο με μ?α υπερυψωμ?νη ?κδοση τη? A-Class. Τ?ρα ?μω? η ν?α γενι? τη? ε?ναι εδ? και ε?ναι κατ? σχεδ?ν 11 εκατοστ? υψηλ?τερη σε σχ?ση με την προηγο?μενη. Επομ?νω?, ?χουμε να κ?νουμε με ?να αυθεντικ? SUV. Με ευχ?ριστη σχεδιαστικ? γραμμ?, καμπ?λε? και χαρακτηριστικ? δυναμικ? στοιχε?α. Α? ρ?ξουμε μια ματι? στο παρελθ?ν: Η πρ?τη GLA δεν ?ταν ποτ? ?να κακ? αυτοκ?νητο, καθ?? εφοδιαζ?ταν με ?καθαρο??? και ισχυρο?? κινητ?ρε?, καλ? κιβ?τια ταχυτ?των και ?να πλ?ρε? πακ?το ασφ?λεια?. Αλλ? τ?ρα ε?ναι τελικ? ?να χαρακτηριστικ? πολυτελ?? SUV απ? κ?θε ?ποψη.Το αντ?στοιχο μοντ?λο τη? Volvo ονομ?ζεται, ?πω? ?λε? οι off road προτ?σει? τη? φ?ρμα?, "XC" και, ω? εκπρ?σωπο? των Σουηδ?ν στη μικρομεσα?α κατηγορ?α, τα δ?ο γρ?μματα συνοδε?ονται απ? τον αριθμ? "40". Απ? σχεδιαστικ?? ?ποψη?, οι Σκανδιναβο? προτιμο?ν παραδοσιακ? περισσ?τερο τι? ακμ??. Τα... σφυρι? του Thor, ?πω? ονομ?ζονται οι συγκεκριμ?νοι LED προβολε??, κοιτ?ζουν προ? τα εμπρ?? μ?σα απ? οξε?ε? γων?ε?, η ορθογ?νια γρ?λια τη? πρ?σοψη? στ?κεται κατακ?ρυφα απ?ναντι στον ?νεμο και τα πλευρικ? μ?ρη του XC40 εξ?χουν κ?πω? ?κομψα π?νω απ? το δρ?μο. Ακο?γεται για τη ν?α GLA σαν ?να? αντ?παλο?, που ανο?γει την ?ρεξη. Συγκρ?νουμε, λοιπ?ν, τα δ?ο SUV στι? τετρακ?νητε? εκδοχ?? του? με diesel κινητ?ρε? δ?ο λ?τρων και αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των.Β?βαια, αυτο? οι κ?πω? περ?πλοκοι συνδυασμο? κινητ?ρων, κιβωτ?ου και κινητ?ριου ?ξονα, κ?νουν κ?θε SUV μια σαφ?? πιο ακριβ? υπ?θεση. Το XC40 D4 AWD των 190 PS διατ?θεται απ? τη Volvo (στη Γερμαν?α) με ελ?χιστο κ?στο? 47.350 ευρ?, εν? η Mercedes-Benz ζητ? στην... πατρ?δα τη? τουλ?χιστον 44.125 ευρ? για την GLA 220 d 4Matic των -επ?ση?- 190 PS. Δηλαδ?, ?να Volvo ε?ναι ακριβ?τερο απ? μ?α Mercedes??Κι ?μω?, αφο? υπ?ρχει μ?α σοβαρ? δικαιολογ?α, ?πω? η πληρ?τητα του εξοπλισμο?, καθ?? το XC ε?ναι καλ?τερα εξοπλισμ?νο απ? την GLA.Για παρ?δειγμα, ?δη απ? το εργοστ?σιο τοποθετο?νται τα ?ξυπνα φ?τα LED με την εντυπωσιακ? μεταβαλλ?μενη κατανομ? φωτισμο?, ?πω? επ?ση? τα συστ?ματα συνδεσιμ?τητα? Apple CarPlay και Android Auto. Επιπλ?ον, στη Mercedes GLA πρ?πει ο ενδιαφερ?μενο? να πληρ?σει ?να επιπλ?ον ποσ? αν επιθυμε? θερμαιν?μενα καθ?σματα ? τη δυνατ?τητα πρ?σβαση? στο εσωτερικ? χωρ? κλειδ? και εκκ?νηση τη? λειτουργ?α? του κινητ?ρα ("Keyless Go").
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频