2 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Peugeot 3008 Hybrid4 με Volvo XC40 T5 Twin Engine

Διαβ?στηκε απ? 25881 αναγν?στε? - 18/9/2020

Μπορο?ν τα μικρομεσα?α plug-in-υβριδικ? SUV, εκτ?? απ? οικονομικ? οδ?γηση, να προσφ?ρουν και διασκ?δαση στου? κατ?χου? του?? Εμε?? συγκρ?νουμε Peugeot 3008 Hybrid4 και Volvo XC40 T5 Twin Engine σου δ?νουμε την απ?ντηση.

 
 
?να συχν? ερ?τημα που αφορ? τα plug-in hybrid SUV, ε?ναι αν μπορο?ν να ιακνοποι?σουν και στον τομ?α τη? οδηγικ?? συμπεριφορ?? και τη? διασκ?δαση?, του? κατ?χου? του?. Ε?ναι τελικ? εφικτ?, να προσφ?ρει συγκιν?σει? ?να?SUV σχεδ?ν 4,50 μ?τρων? Εμε?? τοποθετ?σαμε στον βωμ? αυτ?? τη? σ?γκριση? τα Peugeot 3008 Hybrid4 και Volvo XC40 T5 Twin Engine, και τα εξετ?σαμε?υπ? διαφορετικ? οπτικ? γων?α.?

Τι παρ?χουν?
Τα XC40 και 3008 αρ?σουν με την πρ?τη ματι?, χ?ρη στην ιδια?τερη, ?δικ? του?? γραμμ? και με σχεδ?αση,?γεμ?τη αυτοπεπο?θηση. Η μπροστιν? σειρ? καθισμ?των διαθ?τει επαρκ?στατο χ?ρο και οι φιλοξενο?μενο? τη? αισθ?νονται πολ? ?νετα.?Λογικ?, αφο? στο Peugeot αρ?σουν τα καλ? κατασκευασμ?να καθ?σματα, που παρ?χουν καλ?τερη πλευρικ? στ?ριξη και πιο καλ?? δυνατ?τητε? τοποθ?τηση? του σ?ματο?. Επιπλ?ον, και η χρ?ση των λειτουργι?ν στο εσωτερικ? ε?ναι πιο ε?κολη, εν? ο συνδυασμ?? τη? οθ?νη? αφ?? και των σταθερ?ν διακοπτ?ν απ? κ?τω τη? μετατρ?πονται γρ?γορα σε ρουτ?να. Την ?δια στιγμ?, το... τρικ με το μικρ?ν διαστ?σεων τιμ?νι και τη δυνατ?τητα θ?αση? και χειρονακτικ?? επαφ?? των δι?φορων διακοπτ?ν π?νω απ αυτ?, λειτουργε? μια χαρ? στο 3008 ακ?μα και για του? εξαιρετικο?? οδηγο??.Στο μοντ?λο τη? Volvo, η κ?θετα τοποθετημ?νη οθ?νη, που ?χει το στιλ εν?? tablet, παρ?χει μ?α συνολικ? επισκ?πηση ?λων των λειτουργι?ν,?αλλ? η χρ?ση του με χειρονομ?ε? σκουπ?σματο? και π?εση? αποσπ? ε?κολα την προσοχ? του οδηγο? κατ? τη δι?ρκεια τη? οδ?γηση?. Απ? την ?λλη, οι σαφε??, ψηφιακ?? ενδε?ξει? ε?ναι ευαν?γνωστε?. Εκτ?? αυτο?, το σουηδικ? μοντ?λο χορηγε? στον οδηγ? του, σε ?,τι αφορ? τη θ?ση... εργασ?α?, το πιο ευ?ερο περιβ?λλον. ?που το 3008 με τη φαρδι? κεντρικ? κονσ?λα και το cockpit, που περιτριγυρ?ζει τον οδηγ?, δε?χνει περισσ?τερο μαζεμ?νο, στο XC40 θα αισθανθε?? σαν να βρ?σκεσαι στην απεραντοσ?νη του βορρ?.

Π?ντω?, η τελευτα?α ?χει ?να ?ριο, ?ταν κ?θεται κανε?? στην π?σω σειρ? θ?σεων. Χωρο?ν δ?πλα-δ?πλα τρ?α παιδικ? καθ?σματα ? δ?ο εν?λικε? με μακρι? π?δια; Η κατ?σταση στενε?ει εκε? αρκετ?. Η πρ?ταση τη? Peugeot παρ?χει περισσ?τερο εσωτερικ? πλ?το? κατ? 5 cm και κατ? 1,5 cm περισσ?τερο χ?ρο μπροστ? απ? τα γ?νατα. Εξαιρο?με μ?νο το γεγον?? ?τι η γραμμ? παραθ?ρων τη? Volvo, που εμφαν?ζεται νωρ?? και ?στρ?βει? ?ντονα προ? τα π?νω, δημιουργε? οπτικ? ?να θαυμ?σιο προφ?λ, αλλ? εκτ?? απ? την περιφερειακ? ορατ?τητα, περιορ?ζει επ?ση? σημαντικ? την α?σθηση του χ?ρου σε ?σου? κ?θονται στην π?σω σειρ? θ?σεων. Και σε αυτ?ν την περ?πτωση το Peugeot ε?ναι πιο... γενναι?δωρο, παρ?χοντα? περισσ?τερο φω? και ορατ?τητα.?

Λιγ?τερο... περιπετει?δη ε?ναι τα πρ?γματα στου? χ?ρου? αποσκευ?ν. Και τα δ?ο SUV μπορο?ν να φιλοξεν?σουν 40 κιβ?τια μπ?ρα? (με 24 κουτ?κια των 0,33 l το καθ?να). Β?βαια, η στο?βαξ? του? δε θα ε?ναι μ?α τ?σο ε?κολη υπ?θεση. Στο 3008 σηκ?νεται η αναδιπλωμ?νη πλ?τη του π?σω καθ?σματο? και... αντιστ?κεται, εν? το XC40 απαιτε? με το ?ψο? του κατωφλιο? φ?ρτωσ?? του (746 mm) γυμνασμ?νου? μ?ε? απ? του? χρ?στε? του (Peugeot: 710 mm).

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频