12 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε VW ID.3 με VW Golf

Διαβ?στηκε απ? 12336 αναγν?στε? - 11/12/2020

Το VW Golf 8 και το πολλ? υποσχ?μενο ID.3 στη σ?γκριση των concept κ?νησ?? του?. Μπορε? το ν?ο ηλεκτροκ?νητο απ? το Wolfsburg να ξεκαθαρ?σει ?μεσα τα πρ?γματα;

 
 
?ποιο μοντ?λο βρ?σκεται στο αν?τερο ?κρο του π?νακα των πωλ?σεων τη? Γερμαν?α? εδ? και δεκαετ?ε? δεν ε?ναι δυνατ? να υποχωρ?σει ?μεσα απ? το θρ?νο του. Ωστ?σο, το ID.3 μπορε? κ?λλιστα να ανακηρυχθε? ο μ?νο? ?ξιο? δι?δοχο? του VW Golf. Το ?παρελθ?ν? διαγων?ζεται με την ?κδοση 1.5 eTSI με τα 150 mild hybrid PS του, εν? το ?μ?λλον? διεκδικε? τα πρωτε?α με την πιο ισχυρ? μπαταρ?α του (58 kWh, 204 PS) στην εξοπλιστικ? εκδοχ? "1st". Αμφ?τερα κινο?νται σε μ?α συνοικ?α του Αμβο?ργου…

Το Golf πε?θει με το συνολικ? πλ?ρε? ?πακ?το? του
Το Golf ξεκιν?, κινο?μενο με την προαναφερθε?σα τεχνολογ?α, που συμπεριλαμβ?νει ηλεκτρικ? σ?στημα 48 Volt, απενεργοπο?ηση κυλ?νδρων, λειτουργ?α "sailing" και το κιβ?τιο DSG, που εμφαν?? δεν κ?νει ιδια?τερα αισθητ? την παρουσ?α του. Η συχν? αναφερθε?σα αδυναμ?α εκκ?νηση? απ? στ?ση ε?ναι κ?τι, που πλ?ον θεωρε?ται ξεπερασμ?νο. Το κιβ?τιο DSG αλλ?ζει ταχ?τητε? με ακρ?βεια και σχεδ?ν ανεπα?σθητα, το μικρομεσα?ο best seller τη? VW, ?μω?, κινε?ται κανονικ?.

Συμπερασματικ?, ?πω?, ?λλωστε, δ?σκολα θα αναμεν?ταν διαφορετικ?, πρ?κειται για ?να ολοκληρωμ?νο συνολικ? ?πακ?το? με ?νετη αν?ρτηση, ε?κολο στη χρ?ση σ?στημα διε?θυνση? και καλ? concept χ?ρων.Ο τιμοκατ?λογο? (στη Γερμαν?α) αναφ?ρει πω? επ? του παρ?ντο? κοστ?ζει 31.905 ευρ?, συμπεριλαμβανομ?νου του εξοπλισμο? τη? εκδοχ?? Style (με ergoActive κ?θισμα οδηγο?, προσαρμοζ?μενο cruise control, "travel assist", σ?στημα κλιματισμο? 3 ζων?ν και σ?στημα πλο?γηση?). Το ID.3 καταφ?ρνει κ?τι αν?λογο σε ?,τι αφορ? την τιμ?, αλλ? μ?νο μετ? απ? την αφα?ρεση του περιβαλλοντικο? bonus των 9.480 ευρ?. ?τσι, το ID.3 "1st" κοστ?ζει τελικ? 29.506 ευρ?. Πρ?πει, ?μω?, πρ?τα να οδηγ?σουμε τα δ?ο VW, ?στε να δ?σουμε ασφαλ?στερα την ετυμηγορ?α μα?.

Με την ισχυρ?τερη μπαταρ?α το ID.3 καταφ?ρνει να κινε?ται επ? 300 km
Αρκε? να μετακιν?σετε τον επιλογ?α του κιβωτ?ου π?σω απ? το τιμ?νι προ? τα εμπρ?? προ? τη θ?ση "D", για να ξεκιν?σετε. Η πρ?τη εντ?πωσ? μα?: υπ?ροχη - και για να γ?νουμε πιο ακριβε??, ο λ?γο? γ?νεται για την τεχνολογ?α, και ?χι το εσωτερικ?, που ε?ναι γεμ?το με σκληρ? πλαστικ?, εν? το infotainment μπερδε?ει συχν? το χρ?στη του. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? ε?ναι τοποθετημ?νο? στον π?σω ?ξονα και φ?ρνει το ID.3 ?μεσα σε γρ?γορη ταχ?τητα, αλλ? ταυτ?χρονα υποχρε?νει του? επιβ?τε? τη? π?σω σειρ?? θ?σεων να ε?ναι μον?μω? γονατιστο?. Η ?χαλαρ?? αν?κτηση, ?πω? στην Porsche Taycan, ε?ναι ακ?μα καλ?τερη. Αντ? να ρ?ξει την… ?γκυρα αμ?σω?, το αυτοκ?νητο των περ?που 1,8 τ?νων κυλ? για λ?γα δευτερ?λεπτα ακ?μη και στη συν?χεια αρχ?ζει η αν?κτηση εν?ργεια? μ?σω των φρ?νων (δισκ?φρενα εμπρ??, ταμπο?ρα π?σω).Κατ? τη δοκιμαστικ? διαδρομ? μα?, ο υπολογιστ?? ταξιδιο? πιστοπο?ησε πω? η καταν?λωση ε?ναι τη? τ?ξη? των 15 kWh αν? 100 χιλι?μετρα, επ?δοση που αρκε? για την κ?λυψη συνολικ? 300 km. Επ?ση?, ε?ναι δυνατ? η γρ?γορη φ?ρτιση τη? μπαταρ?α? σε ποσοστ? ?ω? 75% (προστασ?α μπαταρ?α?) με συνεχ?? ρε?μα 100 kW και διαρκε? περ?που 30 λεπτ?. Σε μια οικιακ? πρ?ζα χρει?ζονται 24 ?ρε?, εν? σε φορτιστ? 11 kW περ?που 6.

Συνοπτικ?, καλ? το ντεμπο?το για το ID.3, που ?χει να επιδε?ξει αξιοπρεπ? αυτονομ?α, εξαιρετικ? οδικ? συμπεριφορ?, αλλ? μ?λι? μ?τρια ποι?τητα κατασκευ??. Επιπλ?ον, η πολιτικ? των τιμ?ν ? τη? τιμολ?γηση? του προαιρετικο? εξοπλισμο? δεν ε?ναι τ?σο φιλικ? προ? τον πελ?τη, αφο? υπ?ρχουν πολλ? extra, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? σημαντικ?? αντλ?α? θερμ?τητα?, η οπο?α διατ?θενται μ?νο σε ?πακ?το?. Το Golf, απ? την πλευρ? του, ε?ναι το -ω? συν?θω?- καλ? ολοκληρωμ?νο ?πακ?το?, ωστ?σο σε σ?γκριση με τον προκ?τοχ? του βρ?σκεται ?να β?μα πιο π?σω.

Τεχνικ? χαρακτηριστικ? VW Golf 1.5 TSI ? Κινητ?ρα?: τετρακ?λινδρο?, turbo, εμπρ?? εγκ?ρσια ? Κυβισμ??: 1.498 cm3 ? Ισχ??: 110 kW (150 PS) ? Μ?γ. ροπ?: 250 Nm στι? 1.500 σ.α.λ. ? Μετ?δοση/κιβ?τιο: στου? μπροστινο?? τροχο??/DSG, 7 σχ?σεων ? Μ/Π/Υ: 4.396/2.073/1.491 mm ? Β?ρο? (κεν?): 1.366 kg ? Καταν?λωση: 4,6 l/100 km super αμ?λυβδη ? Τιμ? (στη Γερμαν?α): απ? 31.905 ευρ?.

Τεχνικ? χαρακτηριστικ? VW ID.3 ? Κινητ?ρα?: σ?γχρονο?, μ?νιμου μαγν?τη, π?σω ? Ισχ??: 150 kW (200 PS) ? Μ?γ. ροπ?: 310 Nm ? Χωρητικ?τητα μπαταρ?α?: 58 kWh ? Μετ?δοση/κιβ?τιο: στου? π?σω τροχο??/μον?? σχ?ση? ? Μ/Π/Υ: 4.261/1.809/2.070 mm ? Β?ρο? (κεν?): 1.794 kg ? Χ?ρο? αποσκευ?ν: 385-1.267 l ? Καταν?λωση: 15,5 kWh/100 km ? Τιμ? (στη Γερμαν?α): απ? 38.986 ευρ? (-9.480 ευρ? το bonus).
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频