11 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε VW Tiguan Allspace με Skoda Kodiaq RS

Διαβ?στηκε απ? 28873 αναγν?στε? - 7/10/2020

Μεγ?λη ευρυχωρ?α, 240 diesel PS και τετρακ?νηση: Στη... συγγενικ? μονομαχ?α, που ακολουθε?, συμμετ?χουν τα Skoda Kodiaq RS και VW Tiguan Allspace. Α? δο?με ποιο? επικρατε?.

 
 
Ο ?μιλο??VW ε?ναι μ?α φ?ρμα, η οπο?α κατασκευ?ζει το ?διο αυτοκ?νητο σε οκτ? διαφορετικ?? μον?δε? παραγωγ??. Δεν το πιστε?ετε; Το VW Tiguan Allspace προ?ρχεται απ? την Puebla του Μεξικ?, εν? το SEAT Tarraco κατασκευ?ζεται στο Wolfsburg τη? Γερμαν?α?. Το Skoda Kodiaq, το τρ?το μοντ?λο στη σειρ? των SUV, με μ?κο? 4,70 μ?τρων και τεχνολογ?α απ? το VW Golf, κατασκευ?ζεται στο Kvasiny τη? Τσεχ?α?, καθ?? επ?ση? στην Κ?να, στη Ρωσ?α, στην Ινδ?α, στο Καζακστ?ν και στην Ουκραν?α. Μετρ?σατε τα εργοστ?σια; Οκτ?!
Δοκιμ?ζουμε, λοιπ?ν, σε αυτ? το συγκριτικ? test δ?ο απ? αυτ? τα XXL-SUV, και τα δ?ο με τετρακ?λινδρου? diesel κινητ?ρε? 2,0 λ?τρων, 240 PS και σ?στημα τετρακ?νηση?. Σκοπ?? μα? ε?ναι να μ?θουμε αν το Kodiaq RS ε?ναι το καλ?τερο... Tiguan.Οι σπορ εκδ?σει? πολλ?ν μοντ?λων συνοδε?ουν την ονομασ?α του? με το γρ?μμα "S" (απ? τη λ?ξη "sport") ? το γρ?μμα "R" (απ? τη λ?ξη "racing"). Στην περ?πτωσ? μα?, ?μω?, η Skoda, υπ? τι? ευλογ?ε? του ομ?λου VW φυσικ?, επ?λεξε να χρησιμοποι?σει και τα δ?ο γρ?μματα συγχρ?νω?. Υπερβολ?; ? μ?πω? ?νδειξη αυξημ?νη? αυτοπεπο?θηση?; ?,τι και να ‘ναι, ?πω? και στι? παλαι?τερε? προσπ?θειε?, ?τσι και σε αυτ?ν του Kodiaq RS η ισχ?? του κινητ?ρα περισσε?ει (240 PS). Μ?λιστα, η δ?ναμη στην πρ?ξη συνδυ?ζεται ιδανικ? με τον ταιριαστ? ?χο. Το Dynamic Sound Boost, λοιπ?ν, υπολογ?ζει και δημιουργε?, με β?ση τα δεδομ?να τη? κ?νηση? του αυτοκιν?του, ?ναν τεχνητ? ?χο και εκπ?μπει την κατ?λληλη... μουσικ? απ? ?να μεγ?φωνο, που ε?ναι τοποθετημ?νο κοντ? στα τελικ? καζαν?κια τη? εξ?τμιση?. Κι αν για κ?ποιου? ε?ναι πολ? ενοχλητικ?, μπορε?τε, φυσικ?, να απενεργοποι?σετε το σ?στημα.Απ? την πλευρ? τη?, η VW δεν ?χει επιτρ?ψει τ?τοια gadget στο Tiguan Allspace. Το XXL Tiguan διαθ?τει τον ?διο συνδυασμ? κινητ?ρα-κιβωτ?ου με το Kodiaq, δηλαδ? το μεγ?λο diesel μηχανικ? σ?νολο, το αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη DSG, 7 σχ?σεων, και το σ?στημα τετρακ?νηση?. Ε?ναι κατ? 21 εκατοστ? μακρ?τερο απ? το ?κανονικ?? Tiguan και ?χει μ?κο? 4,70 μ?τρων, ?πω? το Skoda. Το πλεον?κτημα τη? α?ξηση? των χ?ρων ε?ναι μια τρ?τη σειρ? θ?σεων στο χ?ρο αποσκευ?ν, για την οπο?α η επιβ?βαση γ?νεται απ? την π?σω δεξ?α π?ρτα. Ωστ?σο, εκε? μ?νο μικρ? παιδι? θ?λουν να καθ?σουν και για μια μικρ? απ?σταση, αφο? επιβ?τε? ?λων των ?λλων σωματ?τυπων δε θα μπορ?σουν να βολευτο?ν. Η τρ?τη σειρ? θ?σεων στο VW ?χει επιπλ?ον χρ?ωση 750 ευρ? και στο Skoda 950 ευρ? (στη Γερμαν?α).

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频