10 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε Volvo XC 90 με BMW X7

Διαβ?στηκε απ? 17164 αναγν?στε? - 7/10/2020

Το ?να ε?ναι βενζινοκ?νητο, εν? το ?λλο υβριδικ?, ωστ?σο BMW X7 και Volvo XC90 ε?ναι περισσ?τερο ?μοια μεταξ? του?, απ ?σο νομ?ζει κανε??: και τα δ?ο ?χουν μ?κο? γ?ρω στα π?ντε μ?τρα, ?χουν ισχ? π?νω απ? 300 PS και β?ρο? δ?ο τ?νων. Βαυαρ?α εναντ?ον Σουηδ?α?, λοιπ?ν, κι εμε?? ψ?χνουμε το νικητ?!

 
 
Η γ?φυρα που βλ?πετε στο π?σω μ?ρο? τη? επ?νω εικ?να?, ε?ναι ?να απ? τα πιο χαρακτηριστικ? αξιοθ?ατα τη? π?λη? του Αμβο?ργου. Κατασκευ?στηκε το 1974, ?χει μ?κο? 3,6 χιλιομ?τρων και καθαρ? ?ψο? -αν?λογα με το ?ψο? τη? στ?θμη? των νερ?ν του ποταμο? ?λβα- ?ω? και 55 μ?τρων. Ωστ?σο, τα εντωμεταξ? ?λο και μεγαλ?τερα πλο?α, που μεταφ?ρουν container, σ?ντομα δε θα μπορο?ν να περνο?ν απ? κ?τω, επομ?νω? αυτ? η γ?φυρα ε?ναι π?νω απ ?λα ?να πρ?γμα: πολ? μικρ?.Αυτ? σ?γουρα δεν μπορε? να ισχ?ει για τα δ?ο μεγ?λα SUV τη? δοκιμ?? μα?. Το μεν X7 ?χει μ?κο? 5,15 μ?τρων, πλ?το? δ?ο μ?τρων και β?ρο? 2,4 τ?νων. Το δε Volvo ?χει μ?κο? 4,95 μ?τρων, πλ?το? δ?ο μ?τρων, εν? το β?ρο? του φτ?νει επ?ση? ε?κολα του? 2,4 τ?νου?.?Βλ?πετε, ?πω? τα περισσ?τερα πρ?γματα, ?τσι και τα αυτοκ?νητα, π?σω μ?λλον τα SUV, ?σο περν? ο καιρ??, ?χουν ολο?να και μεγαλ?τερε? διαστ?σει?. Επομ?νω?, δεδομ?νου αυτο? του τερ?στιου μεγ?θου?, δεν ε?ναι περ?εργο ?τι και τα δ?ο αυτοκ?νητ? μα? διαθ?τουν εξαιρετικο?? χ?ρου? και εδ? μικρ?τερα παιδι? θα μπορο?σαν ακ?μα και να... χαθο?ν.Το X7 ε?ναι π?ντοτε διαθ?σιμο ω? επτ?θ?σιο με μ?α διαιρο?μενη, κατ? το διαμ?κη ?ξονα, και συρ?μενη π?σω σειρ? καθισμ?των στην π?σω σειρ?, καθ?? και δ?ο αναδιπλο?μενα μεμονωμ?να καθ?σματα στην τρ?τη σειρ? θ?σεων. Ακ?μα και εκε?, ?μω?, το Χ7 ε?ναι εξαιρετικ? ευ?ερο, τα καθ?σματα ε?ναι συγκριτικ? ?νετα και ?τομα ?λων των ηλικι?ν με ?ψο? ?ω? περ?που 1,70 μ. μπορο?ν να φιλοξενηθο?ν ε?κολα για μικρ?? αποστ?σει?.

Το SUV τη? BMW ε?ναι υψηλ?? ποι?τητα?, πολυτελ?? και πλο?σια εξοπλισμ?νο. Υπ?ρχουν δ?ο οθ?νε? 12,3 ιντσ?ν για τα ?ργανα και το σ?στημα πλο?γηση?, εν? το σ?στημα iDrive λειτουργε? αψεγ?διαστα, ?πω? π?ντα. Μ?νο ο παρ?ξενο? π?νακα? οργ?νων σε σχ?μα... ημισελ?νου, που ε?ναι και δυσαν?γνωστα, δεν ταιρι?ζουν με την εικ?να.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频