Premium Limo

Διαβ?στηκε απ? 17492 αναγν?στε? - 7/10/2020

Σε σ?γκριση με το πολυτελ??... μπαρ?κ BMW Χ7, το εσωτερικ? του Volvo XC90 ε?ναι μ?λλον... προτεσταντικ? λιτ?, αν και ποντ?ρει στη δροσερ?, ξεκ?θαρη και κομψ? σχεδ?αση, ?ντα? απλ?? σκανδιναβικ?. Ωστ?σο, ακ?μα και για την 9 ιντσ?ν -κ?θετα τοποθετημ?νη- οθ?νη αφ?? για τη χρ?ση του συστ?ματο? πλο?γηση?, του ηχοσυστ?ματο? και ?λων των πιθαν?ν λειτουργι?ν του αυτοκιν?του δεν ?χει αποφευχθε? η κριτικ?.Π?ντω?, και το Volvo στην ?κδοση T8 διατ?θεται standard ω? επτ?θ?σιο, με τρ?α ξεχωριστ? ρυθμιζ?μενα -στεν?- καθ?σματα στη δε?τερη σειρ? θ?σεων και δ?ο πτυσσ?μενα στην τρ?τη. Συγκριτικ?, ε?ναι π?σω λ?γο πιο στεν? σε σχ?ση με το BMW, ωστ?σο συνολικ?, το XC90 ε?ναι επ?ση? ?να απ? τα μεγαλ?τερα SUV τη? κατηγορ?α?.?Το Volvo, ω? T8, εφοδι?ζεται με ?ναν τετρακ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα 2,0 λ?τρων, εδ? με 303 PS, σε συνδυασμ? με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 65 kW (87 PS) στον π?σω ?ξονα. Διαθ?τει επ?ση? αυτ?ματο κιβ?τιο 8 σχ?σεων και μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου με χωρητικ?τητα 10,4 kWh, η οπο?α μπορε? να φορτιστε? και σε οικιακ? πρ?ζα. Το σ?νολο παρ?χει συνδυαστικ? ισχ? 390 PS, διαθ?τοντ?? την πραγματικ? με πλ?ρω? φορτισμ?νη μπαταρ?α και προσφ?ροντα?... β?αιη εκκ?νηση. Το XC90 επιταχ?νει απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h σε 6,2 δευτερ?λεπτα.?πω? συμβα?νει με ?λα τα υβριδικ? αυτοκ?νητα, εξαρτ?ται απ? το π?? και κατ? π?σο πολ? θα χρησιμοποι?σετε αυτ? το σ?στημα. Αν οδηγ?σετε γρ?γορα και διαν?σετε μεγ?λη απ?σταση στον αυτοκινητ?δρομο, η μπαταρ?α θα αδει?σει γρ?γορα. Χωρ?? την υποβο?θηση του ηλεκτροκινητ?ρα, ο τετρακ?λινδρο? βενζινοκινητ?ρα? θα χρειαστε? να κ?νει αισθητ? μεγαλ?τερη προσπ?θεια, εν? θα ακουστε? ζορισμ?νο? και, τελικ?, θορυβ?δη?. Αλλ? αν αφ?σετε το Volvo να λειτουργ?σει με ?νεση, η μπαταρ?α του θα επαναφορτιστε? γρ?γορα και θα μπορ?σετε να καλ?ψετε μεγαλ?τερε? αποστ?σει? ?ω? και αμιγ?? ηλεκτρικ?, ?συχα και χαλαρ?.Αυτ? ταιρι?ζει περισσ?τερο με το χαρακτ?ρα του XC90, που προτιμ? να ε?ναι ?ρεμο και να μη ζορ?ζεται στο δρ?μο. Με το ?χι τ?λεια? α?σθηση? και συγκριτικ? χαμηλ?? ευαισθησ?α? σ?στημα διε?θυνσ?? του, οι φιλοδοξ?ε? του σουηδικο? SUV για δυναμικ? οδικ? συμπεριφορ? το? ε?ναι ξ?νε?, αλλ? δεν ε?ναι αυτ?? ο λ?γο? που ε?ναι κ?πω? δυσκ?νητο. Παρ?χει ?να αξιοπρεπ?? επ?πεδο βασικ?? ?νεση?, αντιμετωπ?ζοντα? τι? μεγ?λε? κυματοειδε?? ανωμαλ?ε? με ευκολ?α. Αλλ?, φυσικ?, με του? τροχο?? των 21 ιντσ?ν του αυτοκιν?του τη? δοκιμ?? το Volvo αναπηδ?... χωρ?? δισταγμ? στι? εγκ?ρσιε? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?. Το XC90 κινε?ται αμιγ?? ηλεκτρικ? για 46 χιλι?μετρα, εν? η μ?ση καταν?λωση, που μετρ?σαμε, δεν ξεπερν? τα 8,9 λ?τρα super αμ?λυβδη?.Με 11,1 λ?τρα, το BMW Χ7 χρει?στηκε 2,2 λ?τρα περισσ?τερα. Ο τρ?λιτρο? κινητ?ρα? με τα 340 PS ε?ναι ?να? γνωστ??, εξαιρετικ?? τ?πο?, με τ?λειου? τρ?που?, μεταξ?νια ομαλ? λειτουργ?α και υπ?ροχα χαλαρ? ευστροφ?α, ?λλωστε πρ?κειται για ?να εξακ?λινδρο σε σειρ? μηχανικ? σ?νολο. ?πω? π?ντα στα BMW, το αυτ?ματο κιβ?τιο, 8 σχ?σεων, τη? ZF βρ?σκεται στην κορυφα?α μορφ? του, καθ?? επιλ?γει τι? σχ?σει? με ταχ?τητα αστραπ?? και ευκολ?α.Υψηλ? επ?πεδο τεχνολογ?α? υπ?ρχει επ?ση? στην αν?ρτηση, ?που η αεραν?ρτηση ε?ναι π?ντοτε standard, ?πω? ?λλωστε και το σ?στημα τετρακ?νηση?. Το X7 τη? δοκιμ?? εφοδιαζ?ταν με το πακ?το Executive Drive Pro με επιπλ?ον το σ?στημα αποφυγ?? κλ?σεων, καθ?? και σ?στημα ενεργ?? τετραδιε?θυνση?. Εξοπλισμ?νο με ?λα αυτ?, κινε?ται απ?στευτα δυναμικ?, ?ντα? ?γεμ?το? και εξαιρετικ? ?νετο. Ταυτ?χρονα, ε?ναι σε ?λε? τι? περιπτ?σει? ?ζωνταν??, με ?μεσο και ακριβ?? τιμ?νι.
Το X7 βρ?σκεται στον τιμοκατ?λογο ω? "xDrive40i" με 89.800 ευρ? (στη Γερμαν?α) και με 123.950 ευρ? στην Ελλ?δα! Το Volvo XC90 T8 κοστ?ζει στη Γερμαν?α 77.300 ευρ?, εν? στην Ελλ?δα ξεκιν? απ? τα 93.542,40 ευρ?. Συγκριτικ?, λοιπ?ν, η διαφορ? τη? τιμ?? ε?ναι 12.500 ευρ? στη Γερμαν?α, αλλ? στη χ?ρα μα? ξεπερν? τα 30.000 ευρ?...

Συμπ?ρασμα
Στο τ?λο?, το BMW Χ7 ε?ναι αυτ?, που περν? καλ?τερα απ?ναντι: ακριβ?, αλλ? εξαιρετικ? ευρ?χωρο, πολυτελ?? και με αρχοντικ? κινητ?ρα. Το Volvo XC90 T8 κινε?ται πιο επιφυλακτικ?, αλλ? πε?θει με το φ?νο στιλ και την πρακτικ? διαρρ?θμιση του εσωτερικο? του. Αν προσαρμοστε?τε στο υβριδικ? σ?στημα, θα μπορ?σετε να οδηγ?σετε συγκριτικ? πολ? οικονομικ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频