10 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε τη ν?α Mercedes S-Class με Audi A8 και BMW Σειρ? 7

Διαβ?στηκε απ? 14470 αναγν?στε? - 16/10/2020

Ποιο ε?ναι το ν?ο αστ?ρι στον ουραν? με τι? λιμουζ?νε? των πολιτικ?ν; Η Mercedes S-Class αντιμετωπ?ζει του? δ?ο αγαπημ?νου? ανταγωνιστ?? τη?, Audi A8 και BMW Σειρ? 7.

 
 
?λα τριγ?ρω αλλ?ζουνε κι ?λα τα ?δια μ?νουν?, ?χει πει ο ποιητ??. Απ? την πλευρ? του?, οι πολιτικο? τη? Γερμαν?α?, ?πω? ο Helmut Kohl ε?χε ω? υπηρεσιακ? αυτοκ?νητο μια Mercedes W 140, εν? ο Edmund Stoiber μια BMW Σειρ? 7 (E38). Απ? τ?τε ?ω? σ?μερα ?χει γ?νει πια υποχρεωτικ? ?να? πρ?σινο?… μανδ?α?, με αποτ?λεσμα αυτ?? οι λιμουζ?νε? να ?χουν αποκτ?σει και plug-in-υβριδικ?? εκδ?σει?.Σε κ?θε περ?πτωση, β?βαια, οι Audi, BMW και Mercedes εξακολουθο?ν να μεταφ?ρουν την ελ?τ τη? πολιτικ?? τη? Γερμαν?α? απ? ραντεβο? σε ραντεβο?. Οπωσδ?ποτε, απ? τι? πλ?ον μεγαλοπρεπε?? λιμουζ?νε? ?ταν αν?καθεν η S-Class και, μ?λιστα, αρκετ? χρ?νια προτο? ονομαστε? ?τσι. Η πρ?τη φορ? ?ταν με την W 116 του 1972. Και στη σ?γχρονη εποχ? η σειρ? 223 κ?νει το ντεμπο?το τη?, επιθυμ?ντα? να β?λει τον καθιερωμ?νο ανταγωνισμ? στη… θ?ση του. ?να? αι?νιο? κ?κλο? καινοτομι?ν, που επαναλαμβ?νεται.Ειδικ?τερα σε αυτ?ν την κατηγορ?α οι κατασκευαστ?? φτ?νουν στα ?κρα του?, καθ?? εδ? εισ?γεται η τεχνολογ?α του μ?λλοντο?, καθιερ?νεται και δοκιμ?ζεται.
Οι υπε?θυνοι εξ?λιξη? τη? Mercedes-Benz στην πραγματικ?τητα δεν ?καναν… οικονομ?α με τι? καινοτομ?ε? τη? S-Class: φ?τα με super laser, ?να ακ?μα πιο ?ξυπνο MBUX, προσαρμοζ?μενη τετραδιε?θυνση, ενεργ? αν?ρτηση με σ?στημα υποβο?θηση? για πλευρικ? σ?γκρουση, 4D ?χο?, προετοιμασ?α για αυτοματοποιημ?νη στ?θμευση επιπ?δου 4 - αυτ? η λ?στα θα μπορο?σε να συνεχ?ζεται και να μην τελει?νει ποτ?!Παρεμπιπτ?ντω?, η τελευτα?α δυνατ?τητα ε?ναι πολ? ενδιαφ?ρουσα.Η ιδ?α π?σω απ? αυτ? ε?ναι η παρακ?τω: οι χ?ροι στ?θμευση? αναβαθμ?ζονται με αισθητ?ρε? ? ν?α κτ?ρια ?χουν σχεδιαστε? με αυτο??. Η S-Class του? χρησιμοποιε?, ?στε να βρει χ?ρο στ?θμευση? ανεξ?ρτητα (και χωρ?? οδηγ? στο αυτοκ?νητο)! Φυσικ?, το ?λο πρ?γμα ?χει την τιμ? του: η αρχικ? ?κδοση ξεκιν? στη Γερμαν?α απ? τα 93.438 ευρ?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频