14 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το Audi TT RS Roadster με Porsche Boxster GTS

Διαβ?στηκε απ? 10279 αναγν?στε? - 21/10/2020

Εδ? ε?ναι που ?σου φε?γει το... καφ?σι?! Τα Audi TT RS Roadster και Porsche Boxster GTS 4.0 δε διαθ?τουν οροφ?, αλλ? π?ρα πολλ? δ?ναμη. Φυσικ?, ταυτ?χρονα, παρ?χουν ?λα τα εχ?γγυα, για να ε?ναι και τα δ?ο του? ιδια?τερα απολαυστικ?.

 
 
Δ?κα δευτερ?λεπτα… Τ?σο πολ? ? -καλ?τερα- τ?σο λ?γο διαρκε? η αναδ?πλωση και η τακτοπο?ηση των υφασμ?τινων οροφ?ν των δ?ο μοντ?λων τη? δοκιμ?? μα?. Β?βαια, αν η οροφ? εν?? cabrio ? εν?? roadster κλε?νει γρ?γορα ? αργ? ε?ναι ?να ζ?τημα, που δεν απασχολε? τ?σο πολ? του? τυχερο??, που κατ?χουν ?να αυτοκ?νητο, ?πω? αυτ?. Γι αυτο?? ?χει μεγαλ?τερη σημασ?α πω?, ?ταν η οροφ? ε?ναι ανοιχτ?, το εσωτερικ? του αυτοκιν?του του? γεμ?ζει α?ρα, φω? και αρ?ματα του... δ?σου?, των λειβαδι?ν, τη? θ?λασσα? κτλ. Σε ?,τι αφορ?, δε, τον α?ρα, ?ω? τα 100 km/h η κατ?σταση και στα δ?ο αυτοκ?νητα ε?ναι ευχ?ριστη. Γιατ?, αν?λογα και με τα γο?στα σαφ??, απ? τα 130 km/h και π?νω το περιβ?λλον γ?νεται απ? θυελλ?δε? ?ω? και β?αιο.

Παρεμπιπτ?ντω?, τα φαιν?μενα ε?ναι πιο ?ντονα στην Porsche, αλλ? αυτ? ακριβ?? θ?λουμε. Και, για να το καταλ?βετε καλ?τερα, οι ανεμοθ?ρακε? παραμ?νουν εκε? που πρ?πει: στην αρχικ? θ?ση του?.
Η Boxster ε?ναι χαμηλ? και φαρδι?, γεμ?ζοντα? ?τσι το δρ?μο, αλλ? το πλ?ον εντυπωσιακ? σημε?ο ε?ναι το μαγευτικ? ?μορφο π?σω μ?ρο? τη?. Η διαρρ?θμιση του εσωτερικο? ακολουθε? μια -τεχνολογικ?- λειτουργικ? γραμμ?, με πολλο?? διακ?πτε? και ?φθονα ?ργανα. Σημαντικ? χαρακτηριστικ? συστατικ? ε?ναι η υποδοχ? του κλειδιο? για την εκκ?νηση τη? λειτουργ?α? του κινητ?ρα στα αριστερ? και το μεγ?λο στροφ?μετρο, που στην "GTS 4.0" ε?ναι κ?κκινου χρ?ματο? και βρ?σκεται στο κ?ντρο του π?νακα οργ?νων.Το στροφ?μετρο μπορε? να δε?ξει ακ?μα και τι?... 9.000 σ.α.λ., κ?τι που κ?νει του? μη μυημ?νου? να υποψι?ζονται τι μπορε? να ακολουθ?σει. Σε κ?θε περ?πτωση, π?ντω?, εμε?? δε χρειαζ?μαστε απαρα?τητα τα προαιρετικ? full bucket καθ?σματα του δοκιμαστικο? αυτοκιν?του. Εκε? κ?θεται μεν κανε??, ?πω? ?να? πιλ?το? στο πιλοτ?ριο εν?? αεροσκ?φου?, αλλ? η ε?σοδο? και η ?ξοδο? εκε? δεν ε?ναι μια τ?σο ε?κολη υπ?θεση για ?χι τ?σο ν?ου? στην ηλικ?α συντ?κτε? δοκιμ?ν, δε.Πρ?πει να σημει?σουμε ?τι το Audi ακολουθε?ται απ? το βλ?μμα περισσ?τερων... θεατ?ν. Κι αυτ? μπορε? να οφε?λεται σε περισσ?τερου? παρ?γοντε? απ? το κ?στου? 450 ευρ? (στη Γερμαν?α) χρ?μα πρ?σινο Kyalami, αφο?, π?ρα απ? αυτ?, το TT RS δημιουργε? κ?τι σαν ανατριχ?λα, δε?χνει κομψ?, συμπαγ??, αλλ? και πω? σ αυτ? ?χει δοθε? ιδια?τερη προσοχ? στη λεπτομ?ρεια. Αυτ? ισχ?ει ιδια?τερα για το παν?μορφο cockpit με το σ?στημα πλο?γηση? των 12,3 ιντσ?ν, που ε?ναι ενσωματωμ?νο στο συνδυαστικ? ?ργανο με τι? ψηφιακ?? ενδε?ξει? και τα λεπτεπ?λεπτα χειριστ?ρια για το σ?στημα κλιματισμο? στα ακροφ?σια του εξαερισμο?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频