13 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το Kia Ceed με το Mazda3

Διαβ?στηκε απ? 17585 αναγν?στε? - 4/9/2020

Το Mazda κερδ?ζει, αλλ? το KIA νικ?! Ο υπ?τιτλο? μα? ε?ναι περ?εργο?, αλλ? ισχ?ει 100%. Το Mazda3 με το ν?ο βενζινοκινητ?ρα ανεβα?νει επ?πεδο, αλλ? η μ?χη απ?ναντι στο εξαιρετικ? KIA Ceed ε?ναι αμφ?ροπη.

 
 
Απ? τα δ?κα -ν?α? ταξιν?μηση?- οχ?ματα στη Γερμαν?α, τρ?α ε?ναι SUV και δ?ο ε?ναι μικρομεσα?α. Τα Mazda3 και KIA Ceed, που ε?ναι πραγματικο? νικητ?? στην κατηγορ?α του?. Μ?λιστα, το Mazda ανανε?θηκε πρ?σφατα και απ?κτησε, επ?ση?, ?ναν πιο δυναμικ? κινητ?ρα: μετ? απ? λιγ?τερο απ? ?να χρ?νο στην κυκλοφορ?α, εφοδι?ζεται τ?ρα με ?να ν?ο βενζινοκινητ?ρα 150 PS.?

Με ?διο πλ?το? (1,80 μ?τρα) και ?ψο? (1,44 μ?τρα) το Mazda ε?ναι κατ? 14 εκατοστ? μακρ?τερο και διαθ?τει κατ? οκτ? εκατοστ? μεγαλ?τερο μεταξ?νιο. Λογικ?, διαθ?τει και περισσ?τερο χ?ρο; Λ?θο?! Θα ?πρεπε, θεωρητικ?, αλλ? στην πρ?ξη παρ?χει λιγ?τερο χ?ρο. Διαβ?στε π?? ακριβ??: Οι επιβ?τε? του Mazda στερο?νται ελευθερ?α? χ?ρου για το κεφ?λι του?, περισσ?τερο στι? π?σω θ?σει? σε σχ?ση με τι? μπροστιν??. Για ποιο λ?γο; Οι Ι?πωνε? ?χουν τοποθετ?σει τα ρυθμιζ?μενα μπροστιν? καθ?σματ? του? ψηλ?τερα απ ?σο οι Κορε?τε? ?χουν τακτοποι?σει τα δικ? του?.Και η οροφ? του Mazda3 χαμηλ?νει μεν πολ? φωτογεν?? προ? τα π?σω, αλλ? αυτ? ε?ναι ει? β?ρο? του εσωτερικο? ?ψου? και τη? πρ?σβαση? στι? π?σω θ?σει? δε. Παρ? το καλ?τερο, επειδ? ε?ναι πιο σφιχτ?, π?σω κ?θισμα, ?σοι καθ?μαστε στο Mazda, ?χοντα? ?ψο? απ? περ?που 1,80 μ?τρα και π?νω μ?λλον καμπουρι?σαμε, τελικ?, με δυσαρ?σκεια. Π?ντω?, και ο χ?ρο? αποσκευ?ν ?χει μικρ?τερο ?γκο, επ?ση?, εξαιτ?α? τη? σχεδ?αση? τη? οροφ??. ?ταν τα π?σω καθ?σματα ε?ναι αναδιπλωμ?να, το Ceed χωρ? περισσ?τερε? αποσκευ?? κατ? 265 λ?τρα.

Σαν να λ?με ?οκτ? κιβ?τια μπ?ρα? (με 24 φιαλ?δια x 0,33 l)?, τα οπο?α πρ?πει να σηκ?σουμε μ?νο κατ? 60 εκατοστ? απ? το ?δαφο? για να τα φορτ?σουμε στο Ceed, τη στιγμ? που το περβ?ζι του χ?ρου αποσκευ?ν στο Mazda βρ?σκεται 16 εκατοστ? πιο ψηλ?.Παρ? την πολ? διαφορετικ? λογικ? λειτουργ?α?, οι οδηγο? αισθ?νονται ?τι βρ?σκονται σε καλ? χ?ρια στην περ?πτωση και των δ?ο Golf απ? την Ασ?α. Περιορισμ?νο στα απαρα?τητα και ξεκ?θαρο στην ?ψη, ουσιαστικ? συγκεντρωμ?νο σε ?ναν κεντρικ? πιεζο-περιστροφικ? αφαλ?, το τιμ?νι του Mazda αποσπ? τον οδηγ? ευχ?ριστα λ?γο απ? τα καθ?κοντ? του. Αντιθ?τω?, το KΙΑ βασ?ζεται σε πολ? περισσ?τερου? διακ?πτε?, οι οπο?οι ?χουν τοποθετηθε?, κυρ?ω?, σε κοντιν? απ?σταση και ε?ναι αρκετ? μεγ?λοι. Απ?σπαση τη? προσοχ?? του οδηγο?; Ε?ναι κι εδ? χαμηλ?, γιατ? τα π?ντα ε?ναι αυτον?ητα.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频