15 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το Peugeot 2008 με το Renault Captur

Διαβ?στηκε απ? 61270 αναγν?στε? - 22/9/2020

Θ?λετε να κ?θεστε ψηλ?, αλλ? χωρ?? μεγ?λε? πολυτ?λειε?; Τ?τε, τα Peugeot 2008 και Renault Captur σα? ταιρι?ζουν απ?λυτα. Ποιο γαλλικ?, μικρ? SUV ανεβα?νει στην κορυφ?;

 
 
Ξεχ?στε την... haute couture, γιατ? ?ρχονται τ?ρα τα hautes voitures! Αναφερ?μαστε στα ν?α γαλλικ? mini-SUV, Renault Captur και Peugeot 2008. Σε αυτ? η τ?χνη τη? ραπτικ?? φα?νεται, επ?ση?, να υπ?ρχει σε κ?θε πτυχ?, αλλ? η χρηστικ? αξ?α των δ?ο μοντ?λων ε?ναι πολ? μεγαλ?τερη απ? τα χρ?ματα του κ?στου? κτ?ση? του?. Αμφ?τερα βρ?σκονται στο καλ?τερο συμπαγ?? μ?γεθο? και εφοδι?ζονται με πολ? καλο?? κινητ?ρε?. Στο κ?θε ?να ε?ναι διαθ?σιμα 155 PS, τα οπο?α φτ?νουν αποκλειστικ? στου? μπροστινο?? τροχο?? μ?σω αυτ?ματων κιβωτ?ων ταχυτ?των.Και τα δ?ο mini SUV διαθ?τουν διαστ?σει? συμβατ?? με την π?λη
Στενο? δρ?μοι, μικρ? γκαρ?ζ, π?λει? με κυκλοφοριακ? συμφ?ρηση - δεν ?χει σημασ?α, τα δ?ο γαλλικ? μικρ? SUV με μ?κο? 4,23 μ?τρων (Captur) και 4,30 μ?τρων (2008) παρ?χουν την τ?λεια μορφ? αμαξ?ματο? για τι? σ?γχρονε? συνθ?κε? κυκλοφορ?α?. Κ?τω απ? τι? λαμαρ?νε? θα βρουν εστ?α ζευγ?ρια ? μικρ?? οικογ?νειε?. Β?βαια, το Peugeot ε?ναι πιο κομψ?, αν και λ?γο πιο... γηραι?. Τα υλικ? του δε?χνουν κ?πω? πιο φ?να, το σταθερ? διπλ? δ?πεδο συγκρατε?ται απ? δ?ο ελατ?ρια ?ταν σηκ?νεται, τα καθ?σματα προσφ?ρουν περισσ?τερη πλευρικ? στ?ριξη. Στο Captur τα π?ντα φα?νονται πιο λιτ?, η ταπετσαρ?α ε?ναι αισθητ? πιο μαλακ? και τα καθ?σματα ?χουν υποδε?στερη? ποι?τητα? ?γ?μιση?. Απ? την ?λλη, β?βαια, μα? αρ?σει η μεγ?λη οθ?νη αφ?? σε κ?θετη μορφ?, η οπο?α ε?ναι καλ?τερη απ? την εγκ?ρσια τοποθετημ?νη οθ?νη του 2008. Ακ?μα κι αν η διαδικασ?α τη? αφ?? δεν ε?ναι ?,τι καλ?τερο κατ? την οδ?γηση, η διαρρ?θμιση στο Captur ε?ναι αποδεκτ?, καθ?? δεν παρουσι?ζει σημαντικ? προβλ?ματα.Ο συνδυασμ?? κιβωτ?ου ταχυτ?των-κινητ?ρα ε?ναι κ?πω? καλ?τερο? στο 2008
Σε κ?θε περ?πτωση, η λειτουργ?α τη? οθ?νη? αφ?? σε συνδυασμ? με του? χαρακτηριστικο?? διακ?πτε? κ?τω απ? αυτ?ν απαιτε? λ?γο περισσ?τερο χρ?νο για να τη συνηθ?σει κανε??. Και το... τρικ τη? Peugeot με το μικρ? τιμ?νι, ?στε να βλ?πει ο οδηγ?? π?νω απ? αυτ?, δε λειτουργε? ?ταν οι ψηλο? οδηγο? φ?ρνουν το τιμ?νι πολ? ψηλ? επ?νω, γιατ? -διαφορετικ?- θα οδηγο?σαν με... τα γ?νατ? του?. Π?ντω?, αρκετ? χ?ρο βρ?σκουμε στι? μπροστιν?? θ?σει? και στα δ?ο μοντ?λα. Χ?ρη, δε, στη συρ?μενη π?σω σειρ? καθισμ?των, μπορο?με να απολα?σουμε χαλαρ? και τον εν λ?γω χ?ρο στο Captur. Μ?λιστα, αποκτο?με επ?ση? πιο ε?κολη πρ?σβαση, επειδ? στο 2008 πρ?πει να περ?σουμε π?νω απ? ?να αρκετ? υψηλ? μαρσπι?. Απ? την πλευρ? του, το Peugeot μπορε? να φιλοξεν?σει μ?α ? δ?ο τσ?ντε? ταξιδιο? περισσ?τερε?, εφ?σον αναδιπλωθε? η πλ?τη τη? π?σω σειρ?? καθισμ?των του. Δεν αποτελε? ?κπληξη, λοιπ?ν, το γεγον?? ?τι τα δ?ο μικρ? SUV, που δε ζυγ?ζουν ο?τε 1.300 κιλ? το καθ?να, ε?ναι πραγματικ? γρ?γορα με τα 155 PS του?. Περ?που 9 δευτερ?λεπτα αρκο?ν για να επιτευχθο?ν τα 100 km/h απ? στ?ση, εν? η τελικ? ταχ?τητα φτ?νει ελ?χιστα π?νω απ? τα 200 km/h. Επ?ση?, χ?ρη στη μ?γιστη τιμ? τη? ροπ??, που εμφαν?ζεται στην αρχ? (Captur: 270 Nm στι? 1.800 σ.α.λ., 2008: 240 Nm στι? 1.750 σ.α.λ.). οι προσπερ?σει? ε?ναι συχν? εφικτ?? ακ?μα και χωρ?? kickdown.Πρ?κειται, τελικ?, για ?να τ?σο αμφ?ρροπο αγ?να; ?χι, ?σο παρ?μοιε? ε?ναι οι τιμ?? των κινητ?ρων, ?λλε? τ?σε? διαφορ?? υπ?ρχουν ακ?μη. Το Peugeot αντλε? τη δ?ναμ? του απ? ?ναν τρικ?λινδρο κινητ?ρα 1,2 λ?τρων, που λειτουργε? πιο θορυβωδ?? σε σχ?ση με τον τετρακ?λινδρο των 1,3 λ?τρων στο Renault, χωρ??, φυσικ?, να... ξηλ?νει απ? Captur τι? λαμαρ?νε?, αλλ? να βγ?ζει μ?νο ?ναν μπ?σο ?χο. Η ισχ?? στο 2008 μεταδ?δεται μ?σω εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου, 8 σχ?σεων, στου? μπροστινο?? τροχο??, το οπο?ο σε σχ?ση με το αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, 7 σχ?σεων, του Captur παρ?χει μερικ?? φορ?? λ?γο περισσ?τερη ?νεση.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频