Συγκρ?νουμε το ν?ο Opel Astra με το Mazda 3

Διαβ?στηκε απ? 19470 αναγν?στε? - 25/9/2020

Η ζω? ε?ναι πολ?χρωμη! ?χι π?ντα, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση συχν?. Μ?λιστα, στην περισσ?τερο... ευγεν? μικρομεσα?α κατηγορ?α υπ?ρχει μια μεγ?λη ποικιλ?α. Απ?δειξη αυτ?? τη? ?ποψη? αποτελε? η σ?γκρισ? μα?, που φ?ρνει αντιμ?τωπα τα Opel Astra και Mazda 3.

 
 
Το πρ?σφατα ανανεωμ?νο γερμανικ? μοντ?λο πα?ζει το ρ?λο του οικονομικο? και ευρ?χωρου συμπαθητικο? τ?που, εν? ο Ι?πωνα? τη? παρ?α? ?ποντ?ρει? περισσ?τερο στην τεχνολογικ? καινοτομ?α και στην ?μορφη σχεδ?αση. Εμπρ??, λοιπ?ν... Ουσιαστικ? αρκε? μ?α ματι? στη... λαμαρ?να, για να αναγνωρ?σει κανε?? το πλεον?κτημα του Astra στου? χ?ρου?. Γιατ?, παρ?τι το Mazda με μ?κο? 4,46 μ?τρων ε?ναι κατ? 9 εκατοστ? μακρ?τερο, στο εσωτερικ? του ε?ναι πιο στεν?χωρο. Το ιαπωνικ? μοντ?λο, λοιπ?ν, παραμ?νει cool και ω? προ? τι? υπ?λοιπε? διαστ?σει?:Για παρ?δειγμα, η οροφ? του ε?ναι κατ? 5 cm χαμηλ?τερη, με αποτ?λεσμα οι επιβ?τε? τη? π?σω σειρ?? θ?σεων, με ?ψο? ?νω του 1,80 m, να πρ?πει να μαζ?ψουν το κεφ?λι του?. Π?ντω?, και στην μπροστιν? σειρ? θ?σεων φα?νεται να λε?πουν απ? τον Ι?πωνα κ?ποια, λ?γα εκατοστ?. ?σοι δεν τα ?χουν αν?γκη, θα δ?σουν σημασ?α στο minimal, αλλ? λειτουργικ? cockpit. Ο πιεζο-περιστροφικ?? διακ?πτη? αν?μεσα στα καθ?σματα δεν αποσπ? την προσοχ? του οδηγο? και τον αφ?νει να περιηγηθε? με ?νεση σε ?λα τα menu στην οθ?νη, που βρ?σκεται ψηλ? και σε καλ? σημε?ο για το οπτικ? πεδ?ο του οδηγο?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频