Συγκρ?νουμε το ν?ο Renault Zoe με το ν?ο VW e-up

Διαβ?στηκε απ? 26233 αναγν?στε? - 13/10/2020

Το Renault Zoe ε?ναι το αφεντικ? στον τομ?α των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των. Τ?ρα, ?μω?, το πρ?σφατα ανανεωμ?νο VW e-up αμφισβητε? τη θ?ση του.

 
 
Σαμπ?νια παρακαλ?! Στη Renault οι φελλο? μπορο?ν να εκτοξε?ονται, αφο? οι Γ?λλοι υπερισχ?ουν τη? BMW, τη? Tesla και τη? VW ?τσι κι αλλι??. Β?βαια, αυτ? δε συμβα?νει συχν?, αλλ? το Zoe ?ταν την περασμ?νη χρονι? με 9.431 μον?δε? το ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο με τι? περισσ?τερε? πωλ?σει? στη Γερμαν?α. Και η VW; Δε θεωρ?θηκε καν αντ?παλο?, καθ?? το e-Up ε?χε μ?λι? 465 καταχωρ?σει?, μ?νοντα? πολ? μακρι? απ? την κορυφ?.

Π?ντω?, αυτ? θα μπορο?σε να αλλ?ξει. Η VW αναν?ωσε πριν απ? λ?γο καιρ? το e-Up, εφοδι?ζοντ?? το με μια μεγαλ?τερη μπαταρ?α 32,3 kWh (?ω? τ?ρα ?ταν 18,7 kWh). Ο ηλεκτροκινητ?ρα? αποδ?δει πλ?ον 40 kW (54 PS) διαρκο?? ισχ?ο? και 61 kW (83 PS) κορυφα?α? ισχ?ο?, η μ?γιστη τιμ? τη? ροπ?? βρ?σκεται στα 212 Nm, εν? η αυτονομ?α, που υπ?σχονται οι ?νθρωποι απ? το Wolfsburg, ε?ναι τη? τ?ξη? των 260 km.Με αυτ? τα στοιχε?α οι ?νθρωποι τη? Renault θα μπορο?σαν να β?λουν τα γ?λια. Το επ?ση? πρ?σφατα ανανεωμ?νο Zoe ανακοιν?θηκε απ? του? Γ?λλου? πω? στην εκδοχ? με τη μεγαλ?τερη μπαταρ?α των 52 kWh ?χει αυτονομ?α 383 χιλιομ?τρων. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? αποδ?δει εδ? διαρκ?? 51 kW (69 PS) και στην καλ?τερη περ?πτωση 100 kW (135 PS), ?χει μ?γιστη ροπ? 245 Nm.

Η επιτ?χυνσ? του ε?ναι απροβλημ?τιστη, ταχ?τατη και... πιπερ?τη, το κ?ντρο β?ρου? βρ?σκεται χαμηλ? και ?λα αυτ? με πολ? χαμηλ? επ?πεδα θορ?βου, ο οπο?ο? φτ?νει το πολ? ?να ?συχο ?ζζζ?. Πραγματικ?, τ?ρα; Ναι, επ?ση? ε?ναι διασκεδαστικ?, π?σο γρ?γορα κι αν?λαφρα το Zoe και το e-Up... ζουζουν?ζουν μ?σα στην κυκλοφορ?α τη? π?λη?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频