11 φωτογραφ?ε? ?

Συγκρ?νουμε το ν?ο VW Golf με την BMW Σειρ? 1

Διαβ?στηκε απ? 26891 αναγν?στε? - 5/10/2020

Στην πρ?τη σ?γκρισ? του ω? πετρελαιοκ?νητο το VW Golf TDI αντιμετωπ?ζει την αν?τερη? κλ?ση? BMW 118d. Θα αναδειχθε? το βαυαρικ? μοντ?λο, ?πω? αναμ?νεται, καλ?τερο, ? τελικ? θα γ?νει η... ?κπληξη;

 
 
Αξ?ζει??μω?, προτο? περ?σουμε στι? λεπτομ?ρειε? τη? σ?γκρισ?? μα?, να αναφ?ρουμε το εξ??: Ποτ?, ? αν ?χι ποτ?, τ?τε π?ρα πολ? σπ?νια,?ερχ?ταν αντιμ?τωπο ?να μοντ?λο τη? BMW με το αντ?στοιχα τη? VW, ?πω? συμβα?νει στο ?ρθρο που διαβ?ζετε. Απ? τη μ?α, η BMW αν?κε και αν?κει στι? λεγ?μενε? premium εταιρε?ε?. ?τσι, στι? συγκριτικ?? δοκιμ?? αντ?παλοι των μοντ?λων τη? ?ταν (σχεδ?ν) π?ντα τα αντ?στοιχα των Audi και Mercedes-Benz, και ?χι τη? VW, ?πω? στην περ?πτωσ? μα?. Το ?διο ισχ?ει κι απ? την ?λλη πλευρ?, ?που ?να VW δεν κλ?θηκε ποτ? (? κλ?θηκε σπ?νια) να αντιπαρατεθε? με ?να ανταγωνιστικ? premium μοντ?λο. Θα λ?γαμε?λοιπ?ν, απ? τη μ?α, ?τι η VW ?χει ανεβ?σει κατ? πολ? το επ?πεδο τη? ποι?τητα? τη? κατασκευ?? των προτ?σε?ν τη?, ?στε να ε?ναι σε θ?ση να αντιμετωπ?ζει μοντ?λα premium εταιρει?ν, εν??απ? την ?λλη, η παρουσ?α premium εταιρει?ν στα... χωρ?φια των ?λιγ?τερο premium? προτ?σεων ?χει ανακατ?ψει την τρ?πουλα του ανταγωνισμο?, με αποτ?λεσμα κ?ποια απ? τα premium μοντ?λα να κινο?νται ακ?μα και σε οικονομικ? πλα?σιο πιο κοντ? στα ?απλο?στερα? μοντ?λα.


?
Επανερχ?μενοι στο... κυρ?ω? θ?μα μα?, τ?σο η Σειρ? 1 ?σο και το Golf ε?ναι καινο?ργια αυτοκ?νητα, αν και το μοντ?λο απ? το Wolfsburg ε?ναι για την ακρ?βεια κατ? μερικ?? ημ?ρε? νε?τερο. Π?ντω?, οι Βαυαρο? τοποθ?τησαν τη ν?α Σειρ? 1 στη μεγ?λων διαστ?σεων... μικρ? πλατφ?ρμα του?, η οπο?α αφορ? σε προσθιοκ?νητα μοντ?λα, με κινητ?ρα τοποθετημ?νο εγκ?ρσια, και ε?ναι σε μεγ?λο βαθμ? προχωρημ?νη, σε σ?γκριση με την παλι?. Απ? την ?λλη πλευρ?, και στο Golf ?χει σημειωθε? μ?α... επαν?σταση και, πιο συγκεκριμ?να, στη χρ?ση των δι?φορων συστημ?των. Τα π?ντα, λοιπ?ν, ε?ναι ψηφιακ?, οι διακ?πτε? ε?ναι ελ?χιστοι και, σε κ?θε περ?πτωση, θα πρ?πει να... μπει κανε?? μ?σα σε αυτ? τη ν?α φιλοσοφ?α.Το σ?στημα τη? φωνητικ?? κλ?ση? ("Hello Volkswagen") θα χρειαστε? σαφ?? να υποστηρ?ξει το χρ?στη, ?στω κι αν λειτουργε? κ?πω? πιο αργ? σε σχ?ση με το αντ?στοιχο τη? BMW ? δεν εφαρμ?ζει τι? υπαγορευ?μενε? εντολ?? των επιβατ?ν με την ακρ?βεια που το κ?νει το σ?στημα τη? Σειρ?? 1. Το... ρεπερτ?ριο των εντολ?ν ε?ναι εκτεταμ?νο και στο Golf. Ωστ?σο, το προβ?δισμα στην αξιολ?γηση του τομ?α τη? συνδεσιμ?τητα? αξ?ζει να π?ει στη BMW, επειδ? το σ?στημα πλο?γησ?? τη? λειτουργε? πιο γρ?γορα ?ταν πρ?κειται για καθοδ?γηση διαδρομ??, εν? και η συνολικ? λειτουργ?α ε?ναι ευκολ?τερη με το περιστροφικ? χειριστ?ριο και την οθ?νη αφ??.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频