Συγκριτικ? Ο?κων Βελτ?ωση?

Διαβ?στηκε απ? 125715 αναγν?στε? - 30/12/2020

Η γερμανικ? elite των βελτιωτ?ν προσκλ?θηκε στην π?στα δοκιμ?ν του Papenburg: AC Schnitzer, Brabus, MTM, 9ff και ?λοι οι βελτιωτικο? ο?κοι των premium, παλε?ουν για τον τ?τλο του ταχ?τερου ?πειτα απ? την εκκ?νηση και 3.000 μ?τρα με το γκ?ζι στο π?τωμα…

 
 
Α?γουστο? 2017 και σε συνεργασ?α με την εταιρε?α ελαστικ?ν Continental κ?ναμε μ?α δοκιμ? υψηλ?ν ταχυτ?των. ?χι, ?πω? τα προηγο?μενα χρ?νια στο Nardo τη? Ιταλ?α?, ?που αντικε?μεν? μα? ?ταν αποκλειστικ? οι τελικ?? ταχ?τητε?.
Στ?χο? μα? ?ταν το ιδανικ?... π?ντρεμα τη? επιτ?χυνση? και τη? τελικ?? ταχ?τητα?, ?τσι μα? προ?κυψε το "Papenburg 3000". Αυτ? το ?νομα ?γινε θεσμ?? και εμε?? προχωρ?σαμε στι? δοκιμ?? επιτ?χυνση? απ? στ?ση.Βασικ? ιδ?α ?ταν το ¼ του μιλ?ου, ?που ψ?ξαμε ?χι μ?νο του? χρ?νου?, αλλ? και την τελικ? ταχ?τητα, που προκ?πτει. Τι συν?βη στο τ?λο? προκ?λεσε ταυτ?χρονα ?κπληξη, αλλ? και ενδιαφ?ρον. Σαφ??, η ομ?δα τη? elite τη? Porsche ?δειξε εκ των προτ?ρων ?τι θα ?ταν ασυναγ?νιστη. Ωστ?σο, ?ταν η Mercedes S-Class, που δ?χθηκε τη βελτ?ωση τη? Brabus, φτ?νοντα? τα 900 PS ??πιασε? στα 3.000 μ?τρα 340 km/h, ?μειναν μερικ? στ?ματα ανοικτ?.
Ακ?μα και το Golf 500 R τη? Oettinger ?φτασε τα 294 km/h, εντυπωσι?ζοντα? επ?ση?. Συνοψ?ζοντα?, το event εκτιμ?θηκε απ? αναγν?στε?, βελτιωτ?? και την Continental. ?λα αυτ? ?ταν αρκετ?, ?στε να το επαναλ?βουμε το 2019 για μια δε?τερη φορ?. Για να ε?μαστε πιο ακριβε??, αυτ? συν?βη πριν απ? λ?γε? εβδομ?δε?.Ο καιρ?? στην περιοχ? μ?λλον μα? κορ?ιδευε, καθ?? η πρ?γνωσ? του αν?φερε: καμ?α βροχ?, ζ?στη και ?λιο. Π?ντω?, το γεγον?? ?τι μα? περ?μενε μ?α απ? τι? πιο ζεστ?? ημ?ρε? του καλοκαιριο? του 2019 προκ?λεσε σε πολ? κ?σμο πονοκ?φαλο. Για ποιο λ?γο; ?λα τα αυτοκ?νητα, που συμμετε?χαν, ?ταν εφοδιασμ?να με turbo. Και για ?σου? δε γνωρ?ζουν καλ? τα πρ?γματα, στη ζ?στη οι στροβιλοσυμπιεστ?? χ?νουν κ?τι απ? την ισχ? του?. Α? π?ρουμε, ?μω?, τα πρ?γματα και π?λι απ? την αρχ?. Ποια μοντ?λα ?δωσαν το ?παρ?ν?; ?ταν πρ?κειται για υψηλ?? ταχ?τητε?, ε?ναι αδ?νατο να μη συμμετ?χει η 9FF. Ο Jan Fatthauer, λοιπ?ν, ?φερε ?μεσα δ?ο αυτοκ?νητα, μ?α Porsche 911 GT2 RS, 900 PS και ?να Golf. Ναι, σωστ? διαβ?σατε, ο βελτιωτ?? ?θελε να κ?νει την προσπ?θει? του αυτ?ν τη φορ? με ?να Golf R, 700 PS, αν και, δυστυχ??, το VW εμφαν?στηκε στην π?στα το πρω?. Τα ?λλα αυτοκ?νητα; Με ον?ματα, ?πω? αυτ? των AC Schnitzer, Brabus, Edo, Giaxuzzo, Klasen, MTM, Techart και Wolf τα πρ?γματα δεν ?ταν λιγ?τερο ενδιαφ?ροντα.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频