Οδηγ?ντα? τα ?4?ρια?

Διαβ?στηκε απ? 5448 αναγν?στε? - 22/9/2020

Η δε?τερη μ?ρα περιελ?μβανε οδ?γηση, κατ? την οπο?α μετρ?θηκαν με ειδικ? GPS,?το β?ρο?, ο κ?κλο? στροφ??, η επιτ?χυνση, οι ρεπρ?ζ και φυσικ? τα φρ?να.?Περιττ? να αναφ?ρουμε ?τι?το παλι? RAV4 ?δειχνε ?ντω? παλι? και μ?νο στου? τομε?? τη? ευελιξ?α?, του κ?κλου στροφ?? και του τιμονιο? μπ?ρεσε να ?ακολουθ?σει? το ν?ο.Ο Μ?ρτιν εξ?γησε για το αισθητ? χαμηλ?τερο β?ρο? σε συνδυασμ? με το κοντ?τερο μεταξ?νιο εξασφ?λισαν στο παλι? ?να λογικ? πλεον?κτημα σε κ?ποιε? δοκιμ??. Ακ?μη και στο?τεστ αποφυγ?? ταρ?νδου?η μ?γιστη ταχ?τητα μεταξ? των δ?ο δεν δι?φερε αισθητ?.?Σε ?λου? του? ?λλου? τομε?? κυρι?ρχησε το ν?ο RAV4.?Στο τ?λο? τη? ημ?ρα? ε?χαμε ?ναν ξεκ?θαρο νικητ?, δηλαδ? το ν?ο RAV4 και δ?ο απαστρ?πτοντε? ?δοκιμαστ???, τον Ντ?νι? και τον Μ?ρτιν.

Συμπ?ρασμα?
Το ?τι?το ν?ο RAV4 θα κ?ρδιζε το συγκριτικ???ταν προφαν??. Το RAV4 του 1994, προσφ?ρει ακ?μη και σ?μερα, 25 χρ?νια μετ?,?οδηγικ? απ?λαυση, εν? διατηρε?ται σε καλ? κατ?σταση παρ? τα χρον?κια του.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频