Μεγ?λη διαφορ? στι? διαστ?σει?

Διαβ?στηκε απ? 5208 αναγν?στε? - 22/9/2020

Το πρ?το σχ?λιο ?ρχεται απ? τον Μ?ρτιν και ?χει να κ?νει με τη μεγ?λη διαφορ? στι? διαστ?σει? των δ?ο μοντ?λων ?πω? αναφ?ρει χαρακτηριστικ?. Μεταξ? των δ?ο SUV μεσολαβο?ν ?μω? 25 χρ?νια τεχνολογικ?? εξ?λιξη?. Δεν πρ?πει να λησμονο?με ?λλωστε ?τι το RAV4 1η? γενι?? δεν ?ταν απλ? το πρ?το SUV τη? Toyota, αλλ? το πρ?το SUV γενικ??, με τη λογικ? που τα γνωρ?ζουμε σ?μερα δηλαδ?.

Το εν λ?γω μοντ?λο ε?ναι το απ?λυτο best seller στην κατηγορ?α, καθ?? απ? το 1994 και μετ?πειτα ?χουν κυλ?σει στο δρ?μο αν? τον κ?σμο 9.000.000 RAV4. Κατ? τι? μετρ?σει? των εσωτερικ?ν των δ?ο μοντ?λων διαπιστ?νουμε ?τι απ? το μικρ? ?χημα του 94 φτ?σαμε στο ?νετο οικογενειακ? αυτοκ?νητο τη? τρ?χουσα? γενι??.?Περιττ? να αναφ?ρουμε βεβα?ω? ?τι τα δ?ο αδελφ? μοντ?λα απ?χουν παρασ?γγα? μεταξ? του? και στο τεχνολογικ? κομμ?τι. Οι 129 ?πποι του 2λιτρου κινητ?ρα του 1994 ?δωσαν τη θ?ση του? στου? 218 του κινητ?ρα των 2,5 λ?τρων (οι 122 εκ των οπο?ων ?χουν ηλεκτρικ? προ?λευση). Σε επ?πεδο καταν?λωση? το σημεριν? RAV4 καταναλ?νει 6,3 λ?τρα , δηλαδ? 4,4 λ?τρα λιγ?τερα απ? το RAV4 του 1994, για την ?δια ακριβ?? διαδρομ?.?

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频