2 φωτογραφ?ε? ?

Πω? ?να? κινητ?ρα? 10 κιλ?ν προσφ?ρει 300 ?ππου??

Διαβ?στηκε απ? 40307 αναγν?στε? - 20/11/2020

?να? ν?ο? ηλεκτροκινητ?ρα? με προ?λευση την Αγγλ?α στοχε?ει σε απ?δοση 300 ?ππων και ταυτ?χρονα πολ? χαμηλο? β?ρου?. Διαβ?στε ?λε? τι? πληροφορ?ε?.

 
 
Η Equipmake απ? το Ν?ριτ?, εργ?ζεται π?νω σε ?να ν?ο, ιδια?τερα ελαφρ? ηλεκτροκινητ?ρα. Ο επονομαζ?μενο? ?Ampere? στοχε?ει σε μια απ?δοση 300 ?ππων και β?ρο? μ?λι? 10 κιλ?ν ?ταν θα λανσαριστε?. Αυτ? σημα?νει μια ειδικ? απ?δοση 22 kW (30 ?πποι) για κ?θε κιλ? β?ρου? του, γεγον?? που σ?μφωνα με την ?δια τη φ?ρμα ε?ναι τ?σσερι? φορ?? υψηλ?τερη αναλογ?α ?ναντι των συνηθισμ?νων ηλεκτροκινητ?ρων.?
Η τρισδι?στατη εκτ?πωση ρ?χνει το β?ρο?
Το τ?σο χαμηλ? β?ρο? του Ampere επιτυγχ?νεται χ?ρη στην τεχνολογ? τρισδι?στατη? εκτ?πωση? απ? την εταιρε?α Hieta. Τα δι?φορα τμ?ματα του ηλεκτροκινητ?ρα δεν σμιλε?ονται αλλ? περισσ?τερο ακολουθο?ν μια διαδικασ?α χ?τευση? μια? ρητ?νη? απ? μ?ταλλο.

Αυτ? επιτρ?πει τη δημουργ?α τμημ?των με πολ? λεπτ? τοιχ?ματα, τα οπο?α με τη σειρ? του? βοηθο?ν πολ? στην απομ?κρυνση τη? θερμ?τητα? αλλ? μει?νουν κι?λα? δραστικ? τη μ?ζα του μετ?λλου που θα πρ?πει να χρησιμοποιηθε?. Θα χρει?ζεται β?βαια και ?ξτρα ψ?ξη προκειμ?νου να φτ?σει η απ?δοση τα 220 kW (300 ?πποι).?


?
Ακτινωτ? δι?ταξη για καλ?τερη ψ?ξη?
Επιπλ?ον, οι Βρετανο? χρησιμοποιο?ν και μια λεγ?μενη ακτινωτ? τεχνικ?. Αυτ? σημα?νει ?τι, οι μαγν?τε? μ?σα στο ρ?τορα του ηλεκτροκινητ?ρα ?χουν μια ακτινωτ? δι?ταξη, η οπο?α επιτρ?πει καλ?τερη ψ?ξη απ? ?τι ?χουν τα μοτ?ρ με συμβατικ? δι?ταξη. Προ? το παρ?ν, το ν?ο αυτ? μοτ?ρ παραμ?νει ?να concept, μια μελ?τη. Τα πρ?τα πρωτ?τυπα σχεδι?ζονται να μπουν σε φ?ση δοκιμ?? μ?σα στο επ?μενο 12μηνο.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频