Αισθητ?ρε?: Πω? θα αποφ?γω την βλ?βη του??

Διαβ?στηκε απ? 42244 αναγν?στε? - 4/11/2020

Η εξ?λιξη των αυτοκιν?των ?χει γεμ?σει τα οχ?ματα με κ?μερε? και δι?φορου? αισθητ?ρε?, που πολ? ε?κολα μπορε? να ?τυφλωθο?ν? και να χ?σουν εντελ?? την αποτελεσματικ?τητα του?. Δε?τε πω? θα αντιμετωπ?σετε το πρ?βλημα..

 
 
?σοι φορο?ν γυαλι? σ?γουρα μπορο?ν να καταλ?βουν καλ?τερα το θ?μα. Ο παραμικρ?? λεκ?? μπορε? να αλλοι?σει την εικ?να και τα μαντηλ?κια καθαρισμο? πρ?πει να βρ?σκονται π?ντα στην τσ?πη. Το ?διο πρ?βλημα ?χουν και τα ?μ?τια? του αυτοκιν?του...
Οι κ?μερε? και οι αισθητ?ρε? των συστημ?των υποβο?θηση? οδηγο? κυριολεκτικ? τυφλ?νονται απ? τι? λ?σπε?, τα χι?νια και την βρωμι?.
Σε μερικ? αυτοκ?νητα ?πω? το Audi Q5, ?ταν η βρωμι? ε?ναι μεγ?λη, τα συστ?ματα χ?νουν εντελ?? τη? αποτελεσματικ?τητα του? και το αυτοκ?νητο ενημερ?νει τον οδηγ? ?τι το σ?στημα ACC δεν ε?ναι διαθ?σιμο.
Το συνηθ?στερο πρ?βλημα ?ταν εμφαν?ζεται τ?τοιο μ?νυμα ε?ναι φυσικ? οι θαμπωμ?νοι αισθητ?ρε?. Πω? το αντιμετωπ?ζουμε? Α? δο?με μαζ? στην επ?μενη σελ?δα πω? μπορε?? να του? καθαρ?σει? μ?νο? σου, με ελ?χιστο κ?στο?.?


?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频