Citroen Xantia: Το μαγικ? χαλ? του 1993

Διαβ?στηκε απ? 20104 αναγν?στε? - 21/9/2020

Το μαγικ? χαλ? του 1993 ? αλλι?? το αυτοκ?νητο του μπαμπ? ? απλ? Citroen Xantia! ?σω? να ?μαθε? να οδηγε?? σε αυτ? το μαγικ? χαλ?, αν το ?χει? ακ?μα ?να ε?ναι σ?γουρο. Δεν θε? να το δ?σει? με τ?ποτα...

 
 
?ταν αρχ?? του 1993 ?ταν η Citroen παρουσ?ασε, με ?νομα ελληνικ?, το ν?ο τη? μεσα?ο που αντικατ?στησε την ΒΧ. ?θελαν οι Γ?λλοι ?να αυτοκ?νητο που να μοι?ζει με την μεγ?λη ΧΜ που ?δειξε απ? την αρχ? καλ? εμπορικ? πορε?α. Την σχεδ?αση αν?λαβε ο ο?κο? Bertone σε συνεργασ?α με το κ?ντρο σχεδ?αση? τη? Citroen. Απ? τι? πρ?τε? μ?ρε? τι? κυκλοφορ?α? του φ?νηκε η απ?χηση που θα ε?χε στο αγοραστικ? κοιν?. Το αγ?ραζαν ακ?μα και αυτο? που δεν ε?χαν ποτ? σκεφτε? να αγορ?σουν Citroen.Το ?διο συν?βη και στην χ?ρα μα?, πολλο? ?ταν αυτο? που εκτ?μησαν την σημαντικ? βελτ?ωση τη? ποι?τητα? σε σχ?ση με τα προηγο?μενα Citroen, την ?μορφη σχεδ?αση που ?ταν β?βαια πιο συγκρατημ?νη απ? το φουτουριστικ? παρελθ?ν τη? εταιρ?α? και φυσικ? του? ?νετου? χ?ρου?. Η Xantia ?ταν προσεγμ?νη ακ?μα και στην παραμικρ? λεπτομ?ρεια. Αξ?ζει να αναφ?ρουμε την αεροδυναμικ? επ?δοση Cd 0,30, που ακ?μα και στι? μ?ρε? χαρακτηρ?ζεται πολ? καλ?!Ωδ? στην οδικ? συμπεριφορ? ελ?ω υδροπνευματικ?? αν?ρτηση?!
Δεν ε?ναι τυχα?ο ?τι δεν αναφ?ραμε τ?ποτα μ?χρι στιγμ?? για το μεγαλ?τερο προσ?ν του αυτοκ?νητου που δεν ε?ναι ?λλο απ? την οδικ? συμπεριφορ?. Αξιο ειδικ?? μνε?α? ε?ναι το κρ?τημα του αυτοκιν?του και η α?ρινη κ?λιση που δεν μπορο?σε να συγκριθε? με τ?ποτα ?λλο εκε?νη την εποχ?. Η υδροπνευματικ? αν?ρτηση, το σ?μα κατατεθ?ν, τη? Citroen βασ?ζεται σε ?να σ?νολο σφαιρ?ν που περι?χουν ?ζωτο και υγρ? LHM και στην ουσ?α απορροφο?σαν οποιαδ?ποτε ανωμαλ?α του δρ?μου, πριν αυτο? φτ?σουν στην καμπ?να ? διαταρ?ξουν την πορε?α του αυτοκ?νητου.Στι? ακριβ?? εκδ?σει? και με ?ξτρα χρ?ωση μπορο?σε να τοποθετηθε? η πιο εξελιγμ?νη αν?ρτηση, Hydractive 2, και μπορο?σε ο οδηγ?? να επιλ?ξει την σκληρ?τητα τη? αν?ρτηση? αν?λογα με την δι?θεση του. Εμφαν?στηκε για πρ?τη φορ? το σ?στημα SC-MAC που εξ?λειφε το φαιν?μενο τη? καθ?ζηση? ?ταν το αυτοκ?νητο ?ταν σταματημ?νο. Το ?ψο? του αυτοκιν?του μπορο?σε να ρυθμιστε? σε 4 διαφορετικ? επ?πεδα. Μπορο?σε? ?τσι να κινηθε?? και εκτ?? δρ?μου και να μεταφ?ρει? αυγ? χωρ?? να σπ?σουν?(αυτ? ?ταν το σλ?γκαν του θρυλικο? 2CV)! ?ταν και αυτ? ?να Citroen που μπορο?σε να κινηθε? με 3 ρ?δε? μια? και οι σφα?ρε? ε?χαν σκοπ? να ?χουν το αυτοκ?νητο π?ντα στο σωστ? ?ψο?. Φορτωμ?νη ακ?μα και με 5 επιβ?τε? με τι? αποσκευ?? του?, η Xantia διατηρο?σε π?ντα το ?διο ?ψο? με ?σα οφ?λη μπορε?τε να φανταστε?τε στην οδικ? συμπεριφορ? και ασφ?λεια! Το 1994 παρουσι?στηκε η ?κδοση Activa που δι?θετε 10 σφα?ρε? και σ?στημα anti-roll SC-CAR? που εξ?λειφε τι? κλ?σει? στι? στροφ??. ?ταν διαθ?σιμη μ?νο στην ?κδοση με τον δ?λιτρο και τρ?λιτρο κινητ?ρα. ?ταν το ?νειρο των φανατικ?ν φ?λων τη? γαλλικ?? φ?ρμα? εν? αναμ?νεται να εξελιχθε? σε συλλεκτικ? μοντ?λο.Για 200,000+ χιλι?μετρα δεν χρειαζ?ταν να αλλ?ξει? αμορτισ?ρ αλλ? ?ταν επιβεβλημ?νο? ο ?λεγχο? των σφαιρ?ν, μια? και η Citroen δεν κατ?φερε να εξαλε?ψει το πρ?βλημα τη? διαρρο?? υγρο?. Αυτ? το πρ?βλημα λ?θηκε το 2001 με την ?λευση του C5. Η Citroen επ?νδυσε πολλ? στο παθητικ? ασφ?λεια του ν?ου τη? μοντ?λου, αλλ? στον EuroNcap η Xantia ?χει σημει?σει την χαμηλ?τερη βαθμολογ?α στην ιστορ?α του οργανισμο?. Μ?νο 9 βαθμο?. Αργ?τερα τοποθετ?θηκαν πλευρικο? αερ?σακοι, ανασχεδι?στηκαν οι προφυλακτ?ρε? και δ?χθηκε δομικ?? ενισχ?σει?.Μια ακ?μα ευχ?ριστη ?κπληξη για το μεσα?ο Citroen, ?ταν η αξιοπιστ?α του σε β?θο? χρ?νου. Δεν ε?ναι τυχα?ο ?τι στην χ?ρα μα? κυκλοφορο?ν πολλ? εν ?τη 2019.

Happy end..
Αντικαταστ?θηκε το 2001 απ? την C5 η οπο?α δεν αγαπ?θηκε ?σο η Xantia απ? το κοιν? μια? και δεν ε?χε τ?σο ?γαλλικ?? ταπεραμ?ντο. Η Renault Laguna 1η? γενι?? ?πω? και το ομ?σταυλο Peugeot 406 ?ταν οι ομοεθνε??? ανταγωνιστ?? του, αν και ?ταν αρκετ? ?νετα, εν τ?λει μ?νο η Citroen Xantia ?ταν μαγικ? χαλ?. ?ταν ?να αυτοκ?νητο που αποτελε? χρυσ? σελ?δα στην ιστορ?α τη? αυτοκ?νηση?. Αν?μεσα στην εποχ? του βατρ?χου και αυτ?ν τη? τεχνολογικ?? εξ?λιξη?, που ?κανε ?μω? τα αυτοκ?νητα να μοι?ζουν, η Xantia βρ?κε την απ?λυτη ισορροπ?α ?πω? ?κανε ?λλωστε και η αν?ρτηση τη?.
Τεχνικ? χαρακτηριστικ? Citroen Xantia
Κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?
Μ?γεθο? 1761 κεκ
Ιπποδ?ναμη 101 Ps/ 6,000 σ.α.λ
Ροπ? 153Nm/ 3,000 σ.α.λ
Τελικ? 187 χλμ/?ρα
0-100 12,5 δλ
Κιβ?τιο 5?ρι
Μετ?δοση Εμπρ??
Β?ρο?(?δειο) 1234 κιλ?
Καταν?λωση 8,2 λτ/100
Διαστ?σει? " 4444/ 1755/1387"
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频