Εικονικ? μ?τια στα ν?α αυτοκ?νητα?

Διαβ?στηκε απ? 1345 αναγν?στε? - 29/10/2020

Τα αυτ?νομα αυτοκ?νητα πρ?πει να κερδ?σουν την εμπιστοσ?νη των πεζ?ν και των ποδηλατ?ν, ?χοντα? εικονικ? οπτικ? επαφ?. H Jaguar Land Rover εργ?ζεται πρ?τη να β?λει μ?τια στα ν?α αυτοκ?νητα στρ?νοντα? το χαλ? στην αυτ?νομη οδ?γηση.

 
 
Τα αυτοκ?νητα χωρ?? οδηγ?, αργ? ? γρ?γορα θα πλημμυρ?σουν του? δρ?μου?.. Τα Robotaxis ε?ναι τρανταχτ? παρ?δειγμα πω? η χρ?ση του? θα ε?ναι καθημεριν? και φυσικ? προ? ?φελο? ?λων. Μια πρ?δφατη ?ρευνα ?μω? ?δειξε πω? το 63% των?πεζ?ν και των ποδηλατ?ν δεν εμπιστε?ονται τα αυτ?νομα αυτοκ?νητα. Νι?θουν περισσ?τερη ασφ?λεια ?ταν γνωρ?ζουν πω? π?σω απ? το τιμ?νι υπ?ρχει ?νθρωπο?, ?πω? οι ?διοι δηλ?νουν.

Η λ?ση στην δυσπιστ?α
Το 20 εκ. λιρ?ν ?ργο με ?νομα ?Virtual Eyes? ε?ναι μ?ρο? τη? κοινοπραξ?α? UK Autodrive. Σ?μφωνα λοιπ?ν με την εταιρ?α αν?πτυξη? τεχνολογι?ν Aurrigo, η τοποθ?τηση εικονικ?ν ματι?ν στα αυτοκ?νητα, μπορο?ν να παρουσι?σουν ?να πιο φιλικ? πρ?σωπο στα αυτ?νομα αυτοκ?νητα.

Πιο συγκεκριμ?να, ?ταν η συσκευ??βλ?πει κ?ποιον περαστικ?, πα?ρνει σ?μα απ? την τεχνολογ?α ?που ?χει καταχωρημ?νη για του? χρ?στε? του δρ?μου και αντιδρ? αν?λογα. Δηλαδ? η εταιρ?α υπ?σχετραι πω? τα μ?τια θα ε?ναι σε θ?ση να μεταφρ?ζουν τι? προθ?σει? πεζ?ν και ποδηλατ?ν.?

Για να το δοκιμ?σουνε στην πρ?ξη, δημιουργ?θηκε τεχνητ??διαδρομ? δοκιμ?ν με διασταυρ?σει?, κυκλικο?? κ?μβου? κλπ, προσομοι?νοντα? την καθημεριν? ζω? στην κ?νηση.?Οι μηχανικο? και οι ψυχολ?γοι μετρο?ν τον βαθμ? εμπιστοσ?νη? των περ?που 500 δοκιμαστ?ν με τα οχ?ματα, με ? χωρ?? επαφ? με τα μ?τια και εξ?γουν τα δικ? του? συμπερ?σματα για το π?σο και ε?ν η ?παρξη εικονικ?? οπτικ?? επαφ?? αλλ?ζει τα δεδομ?να. Μ?λιστα σ?μφωνα με πολλο??, νι?θουν πολ? πιο αφαλε?? ?ταν ξ?ρουν πω? το ?χημα του? ?χει δει!

Για να γ?νει πιο σαφ??, δε?τε το β?ντεο που ?χει δ?σει στη δημοσι?τητα η εταιρ?α.

?Δεν ε?ναι ακ?μα σαφ?? ε?ν τα μ?τια θα μπουν στη γραμμ? παραγωγ??. Αλλοι κατασκευαστ?? δοκιμ?ζουν επ?ση? την επικοινων?α πεζ?ν. Για παρ?δειγμα, η Mercedes ?χει αναπτ?ξει μια μελ?τη, με την οπο?α προβ?λλει μια διαστα?ρωση για του? περαστικο?? στην ?σφαλτο.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频