5 φωτογραφ?ε? ?

Ε?μαστε ?τοιμοι να αφ?σουμε του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?;

Διαβ?στηκε απ? 5707 αναγν?στε? - 11/11/2020

Η τ?ση θ?τει την ηλεκτροκ?νηση ω? το μ?λλον στου? τ?σσερι? τροχο??. Π?σο ε?κολο ?μω? ε?ναι να β?λουμε stop σε συν?θειε? 130 και πλ?ον χρ?νων, εγκαταλε?ποντα? οριστικ? του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?;

 
 
Το μ?λλον δεν ?χει χ?ρο για κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?. Οι εποχ?? ?χουν αλλ?ξει ριζικ? και ενδ?χεται στο μ?λλον το πρ?το σ?γχρονο μοντ?λο κατασκευ?? του Καρλ Μπεντ? (1886) να μην ?χει πλ?ον δι?δοχο. Ολο?να και περισσ?τερε? χ?ρε? ασπ?ζονται την κοιν? ?ποψη πω? το αυτοκ?νητο του μ?λλοντο? θα ξεχωρ?ζει για τον εναλλακτικ? τρ?πο κ?νηση?.

Πολλ?? περιοχ?? με τι? εν?ργει?? του επιβεβαι?νουν την συγκεκριμ?νη στροφ?. Ενδεικτικ? τη? γενικ?τερη? φιλοσοφ?α? ε?ναι η απ?φαση του προ?δρου τη? Χριστιανοκοινωνικ?? ?νωση? Βαυαρ?α? (CSU) και πρωθυπουργο? του ομοσπονδιακο? κρατιδ?ου τη? Βαυαρ?α?. Πιο συγκεκριμ?να, ο Markus Söder επ?βαλε απαγ?ρευση οχημ?των βενζ?νη? και diesel με χρονικ? ορ?ζοντα ω? το 2035. Παρ?μοια? λογικ?? και η θ?ση του Dirk Messner, επικεφαλ?? τη? Ομοσπονδιακ?? Υπηρεσ?α? Περιβ?λλοντο?, και τη? αμερικανικ?? πολιτε?α? τη? Καλιφ?ρνια?, η οπο?α απ? το 2035 θ?λει μ?νο να επιτρ?ψει για κυκλοφορ?α π?λη? αποκλειστικ? σε αυτοκ?νητα που δεν αποτελο?νται απ? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?. Χωρ?? μ?λιστα να ε?ναι μ?νοι στην πορε?α αυτ?. Η Γαλλ?α, ?πω? και ο Καναδ??, στοχε?ουν στον συγκεκριμ?νο περιορισμ? ?ω? το 2040, στη Μεγ?λη Βρεταν?α το 2035 και στι? Κ?τω Χ?ρε? ακ?μη και το 2030. Η κατ?σταση ε?ναι παρ?μοια στην Ιρλανδ?α, τη Σουηδ?α και τη Δαν?α, χ?ρε? οι οπο?ε? θ?λουν να β?λουν απαγορευτικ? στου? κινητ?ρε? κα?ση? σε χρονικ? ορ?ζοντα δεκαετ?α?.


?
Φυσικ?, ο τρ?το? Ν?μο? του Νε?τωνα για την δρ?ση και την ?ση-αντ?θετη αντ?δραση ?χει και στην προκειμ?νη περ?πτωση εφαρμογ? με την ?παρξη αντ?θετη? θεωρ?α?. Ανεξ?ρτητο και μη κερδοσκοπικ? ινστιτο?το οικονομικ?? ?ρευνα? και think tank με ?δρα το Κ?ελο τη? Γερμαν?α? αμφισβ?τησε πρ?σφατα τα οφ?λη για τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Σ?μφωνα με του? ερευνητ??, μια πλ?ρη? μετ?βαση στην ηλεκτροκινητικ?τητα θα αυξ?σει τη ζ?τηση ηλεκτρικ?? εν?ργεια? κατ? σχεδ?ν 20 τοι? εκατ? μ?νο στον γερμανικ? τομ?α αυτοκιν?των. Αυτ?, με τη σειρ? του, θα οδηγο?σε σε αυξημ?νη χρ?ση ορυκτ?ν καυσ?μων για την παραγωγ? ηλεκτρικ?? εν?ργεια?. Αντιθ?τω?, ε?ναι πιο φιλικ? προ? το κλ?μα η χρ?ση ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργεια? για τη με?ωση του μεριδ?ου των ορυκτ?ν καυσ?μων - ειδικ? του ?νθρακα - στο με?γμα ηλεκτρικ?? εν?ργεια? παρ? να επιλ?γεται ο τρ?πο? αυτ?? για την φ?ρτιση των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των.
?
Πριν απ? π?ντε χρ?νια, το ZEV Alliance (ZEV = Zero Emission Vehicle / Zero Emission Vehicle) δημιουργ?θηκε ω? μια ελε?θερη συνομοσπονδ?α κρατ?ν που θ?λει να κ?νει την κυκλοφορ?α αυτοκιν?των ουδ?τερη ω? προ? το κλ?μα ?ω? το 2050 με μηδενικ?? εκπομπ?? α?ριων ρ?πων. Για να συμβε? αυτ? πρ?πει να π?ψουν να κυκλοφορο?ν τα οχ?ματα με κινητ?ρε? βενζ?νη? ? diesel. Εκτ?? απ? τη Γερμαν?α, μ?νο δ?κα πολιτε?ε? στι? ΗΠΑ, που αντιπροσωπε?ουν περ?που το 40% ?λων των ν?ων αμερικανικ?ν εγγραφ?ν αυτοκιν?των, αν?κουν στη συμμαχ?α. Σε μια χ?ρα ?πω? η Γερμαν?α, θα πρ?πει να δημιουργηθε? μια τερ?στια ποσ?τητα πρ?σινη? ηλεκτρικ?? εν?ργεια? για την ουδετερ?τητα του κλ?ματο?. Η επ?κταση των ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργεια? καθυστερε?, ειδικ? στη Γερμαν?α. Στην Βαυαρ?α, μ?λι? ?ξι ν?ε? ανεμογενν?τριε? τ?θηκαν σε λειτουργ?α το 2019 λ?γω αυξαν?μενων καταγγελι?ν.
?


Τερ?στιο ρ?λο στην εξ?λιξη των πραγμ?των θα διαδραματ?σουν οι ισχυρο? πα?κτε? στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση?. Στην Κ?να, τη μεγαλ?τερη αγορ? αυτοκιν?των στον κ?σμο, μια πιθαν? απαγ?ρευση κα?ση? ε?ναι θ?μα συζ?τηση? εδ? και χρ?νια και δεν αποκλε?εται ?μεσα να τεθε? συγκεκριμ?νο χρονοδι?γραμμα για οριστικ?? αποφ?σει?. Ω? τ?ρα, μ?νο το μικρ? νησ? Hainan, σαν πρ?τυπη περιοχ?, ?χει εκδ?σει απαγ?ρευση οδ?γηση? για τα συμβατικ? αυτοκ?νητα μ?χρι το 2030.
?
Αν ωστ?σο κυβερνητικ? δοθε? συγκεκριμ?νη κατε?θυνση τα π?ντα θα επηρεαστο?ν. Η Κ?να εδ? και χρ?νια θ?τει τον τ?νο στην παγκ?σμια αυτοκινητοβιομηχαν?α. Ε?ν η χ?ρα αποφασ?σει εντελ?? να μεταβε? στην ηλεκτρονικ? κινητικ?τητα, οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των πρ?πει να ε?ναι ?τοιμοι να προσαρμοστο?ν στι? ν?ε? συνθ?κε?, αλλι?? η βιωσιμ?τητ? του? απειλε?ται μαζικ?. Η ΕΕ ψ?χνει επ?ση? μια ημερομην?α για τη σταδιακ? κατ?ργηση του κινητ?ρα κα?ση?. Ειδικ?τερα, για τι? οικονομικ? προβληματικ?? χ?ρε? τη? Ν?τια? Ευρ?πη?, η μετ?βαση σε καθαρ? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα θα ε?ναι δ?σκολη για τα επ?μενα 10 ?ω? 15 χρ?νια. Η συνεχιζ?μενη κρ?ση τη? εξ?λλου με τον κορωνο?? ?κανε τι? συνθ?κε? ακ?μη πιο δ?σκολε?.
?
Το ερ?τημα που παραμ?νει ?χει να κ?νει με το ε?ν θα ισχ?ει απαγ?ρευση σε ?λου? του? ν?ου? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? ? μ?νο σε εκε?νου? που χρησιμοποιο?ν ορυκτ? κα?σιμα. Τα αιτ?ματα για τεχνητ? κα?σιμα, τα λεγ?μενα ηλεκτρονικ? κα?σιμα, εκφρ?ζονται ολο?να και περισσ?τερο σε ολ?κληρο τον κ?σμο.Η εντατικ? αν?γκη ηλεκτρικ?? εν?ργεια? αναγκ?ζει σε τερ?στιε? επενδ?σει? στην επ?κταση τη? πρ?σινη? ηλεκτρικ?? εν?ργεια?. Σ?μφωνα με του? συμβο?λου? τη? Stahl Automotive Consulting (SAC), τα συνθετικ? κα?σιμα μπορο?ν να συμβ?λουν σε οικολογικ? και οικονομικ? επ?πεδο στην προστασ?α του κλ?ματο?. Η μετατροπ? ολ?κληρου του γερμανικο? τομ?α αυτοκ?νηση? στην αξιοπο?ηση αυτο? του ε?δου? καυσ?μου θα εξοικονομ?σει περ?που 180 εκατομμ?ρια τ?νου? CO2 ετησ?ω?. Η σ?γκριση των διαφορετικ?ν εννοι?ν κ?νηση?, συμπεριλαμβανομ?νου του υδρογ?νου, οδηγε?, σ?μφωνα με το SAC, στο αποτ?λεσμα ??τι η ηλεκτρονικ? κινητικ?τητα δεν ε?ναι μια λογικ? λ?ση για τη με?ωση του CO2? και ?τι τα συνθετικ? κα?σιμα ?χουν την μεγαλ?τερη προοπτικ?. Παρ?λο που εξοικονομο?ν ελαφρ?? λιγ?τερε? εκπομπ?? αν? χιλι?μετρο απ? το υδρογ?νο, η συνολικ? ισορροπ?α ε?ναι πολ? πιο θετικ?, καθ?? αν συγκριθο?ν ?χουν χαμηλ?τερο πρ?σθετο κ?στο? και ε?ναι πιο ε?κολο να εφαρμοστο?ν λ?γω τη? υπ?ρχουσα? υποδομ??.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频