7 φωτογραφ?ε? ?

Επεξ?γηση ορολογι?ν ηλεκτροκ?νηση?

Διαβ?στηκε απ? 21871 αναγν?στε? - 22/10/2020

Οι ?ροι τη? ηλεκτροκ?νηση?, που ?χουν συγκεντρωθε? τον τελευτα?ο καιρ? στο λεξιλ?γι? μα? ε?ναι πια πολλο?. Η AUTO BILD εξηγε? του? πιο σημαντικο?? απ? αυτο?? σχετικ? με τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, την τεχνολογ?α τη? φ?ρτιση? του? και τα κ?νητρα αγορ??, που παρ?χονται απ? το κρ?το?.

 
 
Οι μεγαλ?τερη? ηλικ?α? αναγν?στε? μα?, που ασχολο?νται με το αυτοκ?νητο εξ ιδ?α? εμπειρ?α?, σ?γουρα θυμο?νται κατ? τη δεκαετ?α του 1990 την εποχ? τη?… περ?φημη? απ?συρση? των παλι?ν μοντ?λων, που δεν εξοπλ?ζονταν με καταλ?τη, και η οπο?α ?δινε στου? υποψ?φιου? αγοραστ?? αυτοκιν?των… ν?α? τεχνολογ?α? οικονομικ? κ?νητρα για την αγορ? του ?προχωρημ?νου? αυτοκιν?του. Στη σ?γχρονη εποχ? τη? ηλεκτροκ?νηση?, ακ?μα και στην Ελλ?δα, ?χει ανακοινωθε? το χρηματικ? ποσ? τη? επιδ?τηση? για την αγορ? εν?? e-αυτοκιν?του, που φτ?νει ?ω? και τα 5.500 ευρ?. Μπορε? να διευκολυνθε? περαιτ?ρω η αγορ? εν?? ηλεκτροκ?νητου οχ?ματο? στη χ?ρα μα?; Α? δο?με πρ?τα τι ισχ?ει στη Γερμαν?α, τη μεγαλ?τερη αγορ? αυτοκιν?των στην Ευρ?πη. ?σο για το… αλφαβητ?ρι, αυτ? δεν τηρ?θηκε σε ?λε? τι? περιπτ?σει?, ελλε?ψει ?ρων, εν? αρχικ? παρουσι?ζουμε του? ξεν?γλωσσου? και στη συν?χεια του? ελληνικο??.


CCS ε?ναι στο εξωτερικ? το αρχ?γραμμα για τη φρ?ση "combined charging system", που περιγρ?φει ?να (σ?νθετο) σ?στημα ταχε?α? φ?ρτιση?, σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? standard. Η διαδικασ?α τη? φ?ρτιση? και οι εκδοχ?? απ? τι? πρ?ζε?, που χρησιμοποιο?νται, ε?ναι στοιχε?α τυποποιημ?να. ?τσι, σε μ?α πρ?ζα CCS ε?ναι δυνατ? η φ?ρτιση ε?τε μ?σω συνεχο?? ρε?ματο? ε?τε μ?σω εναλλασσ?μενου. Την ?δια στιγμ?, η ισχ?? τη? φ?ρτιση? των φορτιστ?ν εκτε?νεται απ? τα 20 ?ω? τα 100 kW, εν? σχεδι?ζονται εξελιγμ?νε? εκδοχ?? του?, δυνατ?τητα? απ? 150 ?ω? 350 kW.

IONITY Πρ?κειται για μια συμφων?α των Audi, BMW, Ford, Mercedes, Porsche και Volkswagen στο πλα?σιο τη? ηλεκτροκ?νηση?. Οι παραπ?νω κατασκευαστ?? αυτοκιν?των ετοιμ?ζουν ?να δ?κτυο εξαιρετικ? γρ?γορων σταθμ?ν φ?ρτιση? κατ? μ?κο? των μεγ?λων ευρωπα?κ?ν αξ?νων κυκλοφορ?α?. Λ?γεται, δε, ?τι η φ?ρτιση σε αυτο?? θα γ?νεται με ?ω? και 350 kW. Σ?μερα υπ?ρχουν στη Γερμαν?α 60 σταθμο?, ο καθ?να? με τ?σσερα σημε?α φ?ρτιση?.

TYPE 2 Το τριφασικ? β?σμα ?τ?που 2? ε?ναι το πιο κοιν? στην Ευρ?πη και ?χει καθιερωθε? ω? standard. Επ?ση?, σε ιδιωτικο?? χ?ρου? παρ?χεται δυνατ?τητα φ?ρτιση? ?ω? και 22 kW! Τα περισσ?τερα κοιν?χρηστα σημε?α φ?ρτιση? ε?ναι εξοπλισμ?να με β?σμα ?τ?που 2?.

WALL BOX Οι ιδιωτικο? σταθμο? φ?ρτιση? με εναλλασσ?μενο ρε?μα (AC), τα λεγ?μενα και wall boxes, διατ?θενται σε τρ?α επ?πεδα ισχ?ο?: κ?τω απ? 5 kW, 11 kW και 22 kW. Αν?λογα με τον π?ροχο ηλεκτρικο? ρε?ματο? και τον εξοπλισμ?, ?να wall box κοστ?ζει (στη Γερμαν?α) μεταξ? 500 και 1.500 ευρ?.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ?ταν ο ηλεκτροκινητ?ρα? ?φρεν?ρει? μηχανικ?, μια ποσ?τητα εν?ργεια?, που αποθηκε?εται στο ?χημα μ?σω κινητικ?? εν?ργεια?, πηγα?νει χαμ?νη και δημιουργε? θερμ?τητα. Αυτ? η κινητικ? εν?ργεια μπορε? να χρησιμοποιηθε? μ?σω τη? αν?κτηση?. ?Αν?κτηση? σημα?νει και αν?κτηση εν?ργεια? μ?σω τη? επιβρ?δυνση?.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ορισμ?νοι κατασκευαστ?? παρ?χουν στου? αγοραστ?? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των τη δυνατ?τητα ενοικ?αση? τη? ακριβ?? μπαταρ?α?. Σε αυτ?ν την περ?πτωση, το e-αυτοκ?νητο αγορ?ζεται χωρ?? μπαταρ?α, κ?τι που μει?νει την τιμ? αγορ?? του κατ? μερικ?? χιλι?δε? ευρ?. Ωστ?σο, ο πελ?τη? καλε?ται να πληρ?νει και μια μηνια?α δ?ση για την μπαταρ?α. Αν νοικι?σει την μπαταρ?α αντ? να την αγορ?σει, θα π?ρει μια ν?α μπαταρ?α ακ?μα και μετ? απ? την περ?οδο εγγ?ηση? σε περ?πτωση αποτυχ?α? τη?, ?πω? ολικ? ζημι? ? απ?λεια χωρητικ?τητα?.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η καταν?λωση ισχ?ο? καθορ?ζεται σ?μφωνα με την εργαστηριακ? δοκιμ?, που χρησιμοποιε?ται και για αυτ?ν εν?? συμβατικ?? τεχνολογ?α? κινητ?ρα (diesel ? βενζ?νη?). Επ?ση?, η καταν?λωση δεν ανακοιν?νεται σε λ?τρα αν? 100 χιλι?μετρα, αλλ?, κατ? καν?να, σε kWh αν? 100 χιλι?μετρα. Οι εκπομπ?? CO2 ανακοιν?νονται ω? μηδενικ??, καθ?? οι εκπομπ?? απ? την παραγωγ? ηλεκτρικ?? εν?ργεια? δεν λαμβ?νονται υπ?ψη.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ?να? κινητ?ρα? που τροφοδοτε?ται απ? ηλεκτρισμ?, ο οπο?ο? ε?ναι πιο απλ?? σε σ?γκριση με ?ναν κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? και που παρ?γει μεταβαλλ?μενα μαγνητικ? πεδ?α, τ?θεται ?τσι σε κ?νηση. ?να κινο?μενο μ?ρο? (ρ?τορα?) περιστρ?φεται μ?σα ? γ?ρω απ? ?να ακ?νητο τμ?μα (στ?τορα?) μ?σω ?λξη? και απ?θηση?.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Εκτ?? απ? το περιβαλλοντικ? bonus για την αγορ? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, υπ?ρχουν επ?ση? προγρ?μματα επιδ?τηση? για ιδιωτικο?? σταθμο?? φ?ρτιση?. Στη Γερμαν?α, ορισμ?νοι δ?μοι και τοπικο? π?ροχοι ηλεκτρικ?? εν?ργεια? προσφ?ρουν επιδοτ?σει? για wall box. Το ομοσπονδιακ? κρατ?διο τη? Β?ρεια? Ρηναν?α?-Βεστφαλ?α? χορηγε?, μ?λιστα, επιδ?τηση ?ω? και 50% (κατ αν?τατο ?ριο 2.000 ευρ?)! Επιπλ?ον, η τρ?πεζα παροχ?? κιν?τρων "KfW" υποστηρ?ζει το κ?στο? κατασκευ?? σε ποσοστ? απ? 10 ?ω? 30% συμπεριλαμβανομ?νου του wall box.ΜΠΑΤΑΡΙΑ Το πιο ακριβ? εξ?ρτημα στα περισσ?τερα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Οι μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου, οι οπο?ε? χρησιμοποιο?νται επ?ση? σε smartphone ? laptop, ε?ναι standard. Αποθηκε?ουν εν?ργεια και την απελευθερ?νουν ξαν?, καθ?? τα ι?ντα λιθ?ου κινο?νται μεταξ? των π?λων σε ηλεκτροχημικ? κ?τταρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ BONUS Στο πλα?σιο του πακ?του οικονομικ?? στ?ριξη? εξαιτ?α? τη? πανδημ?α? του κορωνο?ο?, η ομοσπονδιακ? κυβ?ρνηση τη? Γερμαν?α? αποφ?σισε να ενισχ?σει περαιτ?ρω τα κ?νητρα αγορ?? για ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα και plug-in-υβριδικ? μοντ?λα: Εκτ?? απ? το περιβαλλοντικ? bonus, που φτ?νει στη χ?ρα ?ω? και τα 6.000 ευρ?, τα μισ? απ? τα οπο?α επιβαρ?νουν το κρ?το? και το υπ?λοιπο ?μισυ τον εκ?στοτε κατασκευαστ? αυτοκιν?των, θα υπ?ρξει μ?χρι και το τ?λο? του 2021 ?bonus καινοτομ?α?? τη? τ?ξη? των επιπλ?ον 3.000 ευρ?.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΩΝ Π?σο συχν? μπορε? να φορτιστε? και να αποφορτιστε? μια μπαταρ?α προτο? η χωρητικ?τητ? τη? υποχωρ?σει κ?τω απ? ?να ορισμ?νο ποσοστ?. Οι αναμεν?μενε? σχετικ?? τιμ?? ποικ?λλουν. Η VW, για παρ?δειγμα, εγγυ?ται με τα μοντ?λα ID ?τι ?πειτα απ? οκτ? χρ?νια ? 160.000 χιλι?μετρα, τουλ?χιστον το 70% θα ε?ναι διαθ?σιμο. Οι αξιολογ?σει? των Tesla Model S με το αυξημ?νο περιθ?ριο καλ?? λειτουργ?α? δε?χνουν ?τι οι μπαταρ?ε? του? γερνο?ν πολ? πιο αργ? σε σχ?ση με το αναμεν?μενο.

ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Το DC (συνεχ?? ρε?μα - direct current), σε αντ?θεση με τη φ?ρτιση εναλλασσ?μενου ρε?ματο?, ε?ναι η γρηγορ?τερη επιλογ? τροφοδοσ?α? μπαταρι?ν με ηλεκτρικ? ισχ?. Το εναλλασσ?μενο ρε?μα απ? την πρ?ζα μετατρ?πεται απευθε?α? στο φορτιστ?. Ε?ναι πολ? πιο γρ?γορο μεν και επ?ση? πιο περ?πλοκο και ακριβ?, δε. Επομ?νω?, αυτο? οι ταχυφορτιστ?? βρ?σκονται συν?θω? σε κοιν?χρηστου? χ?ρου? και ?χι τ?σο σε νοικοκυρι?. Τ?λο?, υπ?ρχουν ειδικ? β?σματα για φ?ρτιση με συνεχ?? ρε?μα.ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ TESLA Οι σταθμο? γρ?γορη? φ?ρτιση? του κατασκευαστ? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των Tesla ονομ?ζονται "superchargers". Εξελ?χθηκαν ειδικ? απ? την αμερικανικ? φ?ρμα για τη γρ?γορη φ?ρτιση των δικ?ν τη? οχημ?των. Στη Γερμαν?α υπ?ρχουν ?δη σχεδ?ν 80.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η τιμ? για ?ναν ιδιωτικ? σταθμ? φ?ρτιση? εξαρτ?ται σε μεγ?λο βαθμ? απ? τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? του ακιν?του και στη Γερμαν?α κυμα?νεται κατ? μ?σο ?ρο μεταξ? 1.000 και 1.500 ευρ?. Αν πρ?πει να τοποθετηθο?ν μεγ?λου μ?κου? καλ?δια, το κ?στο? σαφ?? και αυξ?νεται. Σημαντικ?: Η εγκατ?σταση πρ?πει να πραγματοποιηθε? απ? ?ναν πιστοποιημ?νο ηλεκτρολ?γο.

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Αυτοκ?νητο με δ?ο μηχανικ? σ?νολα, τι? περισσ?τερε? φορ?? με ?ναν κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα συν την μπαταρ?α. Ο βαθμ??… εξηλεκτρισμο? υποδεικν?εται απ? τον αν?λογο χαρακτηρισμ?-προσθ?κη, ?πω? mild, full και plug-in (?πιο, πλ?ρε? και επιπρ?σθετο) του τ?που του υβριδικο? συν?λου. Μ?νο το τελευτα?ο μπορε? να φορτιστε? εξωτερικ?. Στι? ?λλε? περιπτ?σει?, ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? ε?ναι αυτ??, που φορτ?ζει την μπαταρ?α.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Το π?σο γρ?γορα τροφοδοτε?ται ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο με ν?α ισχ? εξαρτ?ται απ? τρει? παρ?γοντε?: τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? του οχ?ματο?, την τεχνολογ?α φ?ρτιση? του αυτοκιν?του και την ικαν?τητα του φορτιστ?.


MAZDA MX-30 E-SKYACTIV
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΤΙΛ
Οι Ι?πωνε? υπ?σχονται αυτονομ?α 200 χιλιομ?τρων. Αυτ? η επ?δοση δεν ε?ναι η καλ?τερη στον κ?σμο, αλλ? -για να ε?μαστε ειλικρινε??- στου? περισσ?τερου? μετακινο?μενου? αποδεικν?ονται αρκετ?. Το Mazda MX-30 μπορε? να χρησιμοποιηθε? υπ?ροχα στι? σ?ντομε? διαδρομ?? για τα ψ?νια ? στο δρ?μο απ? και προ? το γραφε?ο. Το πλεον?κτημα τη? περιορισμ?νη? αυτονομ?α? σχετ?ζεται με το γεγον?? πω? η μπαταρ?α ζυγ?ζει μ?νο λ?γο π?νω απ? 300 κιλ?, κ?τι που ?χει θετικ? επ?δραση στην οδικ? συμπεριφορ? αυτο? του e-Mazda. Το mini-SUV κινε?ται με ηρεμ?α, ο διακριτικ?? ?χο? του κινητ?ρα, που ακο?γεται απ? μεγ?φωνο (!), σε κ?νει να ξεχν?? γρ?γορα ?τι τη συγκεκριμ?νη στιγμ? κ?θεσαι σε ?να ηλεκτροκ?νητο ?χημα. Θα μπορο?σε επ?ση? να ε?ναι ?να? βενζινοκινητ?ρα?, που γουργουρ?ζει κ?τω απ? το μπροστιν? καπ?. Π?ντω?, οι π?σω π?ρτε?, που ανο?γουν αντ?θετα με τη φορ? κ?νηση? του αυτοκιν?του, ε?ναι ενοχλητικ??, καθ?? περιπλ?κουν την πρ?σβαση των επιβατ?ν στην π?σω σειρ? θ?σεων.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频