3 φωτογραφ?ε? ?

?ρευνα: Οι εταιρε?ε? λ?νε τι? αληθιν?? καταναλ?σει??

Διαβ?στηκε απ? 53019 αναγν?στε? - 11/9/2020

Τα στοιχε?α δε?χνουν πω? σταδιακ?, η απ?κλιση των εργοστασιακ?ν τιμ?ν καταν?λωση? με την πραγματικ?τητα, αρχ?ζει να μει?νεται σημαντικ?. ?ρευνα αποδεικν?ει πω? οι εταιρε?ε? δε?χνουν στου? υποψ?φιου? αγοραστ?? μ?α πιο ρεαλιστικ? προσ?γγιση γ?ρω απ? τι? καταναλ?σει?.

 
 
Ο ανεξ?ρτητο? ερευνητικ?? οργανισμ?? ICCT ο οπο?ο? ε?ναι υπε?θυνο? για την ποι?τητα των μετακιν?σεων, ανακο?νωσε μ?α ν?α μελ?τη που δε?χνει πω? μετ? το σκ?νδαλο dieselgate αλλ?ζουν πολλ? πρ?γματα προ? ?φελο? των αγοραστ?ν.
?
Παραμ?νει ?ω? και στο 39% η απ?κλιση
Παρ? τα πιο ενθαρρυντικ? στοιχε?α, η ?ρευνα καταλ?γει πω? εξακολουθε? να φτ?νει ?ω? και το 39% η απ?κλιση απ? την υποσχ?μενη καταν?λωση στην πραγματικ?. Για να μεταφραστε? απλ? και σε νο?μερα το συγκεκριμ?νο ποσοστ?, το ICCT υπολογ?ζει πω? ?να? μ?σο? οδηγ?? θα σπαταλ?σει επιπλ?ον 400 ευρ? για κα?σιμα, απ? αυτ? που θα ξ?δευε ε?ν ?σχυαν οι πολ? δελεαστικ?? πληροφορ?ε? του κατασκευαστ?.

Η ν?α αυτ? ?κθεση του ICCT βασ?ζεται σε στατιστικ? αν?λυση δεδομ?νων για περισσ?τερα απ? 1,3 εκατομμ?ρια οχ?ματα απ? οκτ? ευρωπα?κ?? χ?ρε?. Μεταξ? των 15 πηγ?ν ε?ναι και η εκτεταμ?νη β?ση δεδομ?νων δοκιμ?ν τη? AUTO BILD, εν? τα στοιχε?α δε?χνουν πω? μετ? απ? την εφαρμογ? του WLTP ?χει αυξηθε? και το ενδιαφ?ρον του κοινο? γ?ρω απ? τι? καταναλ?σει? αλλ? και τι? εκπομπ?? αερ?ων. Οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?μω? κατ?φεραν να εκπληρ?σουν τα αυστηρ?τερα κριτ?ρια το 2015, με την επ?μενη ημερομην?α ορ?σημο να ε?ναι η 1-1-2021.
?


Η Ε.Ε. συνεχ?ζει να πι?ζει για χαμηλ?τερου? ρ?που?
Η Ε.Ε. ?χει εκπον?σει ?να σχ?διο που σφ?γγει ακ?μα περισσ?τερο τον κλοι? στα καυσα?ρια. Πιο συγκεκριμ?να οι εκπομπ?? CO2 των ν?ων αυτοκιν?των θα πρ?πει να μειωθο?ν κατ? 37,5 τοι? εκατ? μεταξ? 2021 και 2030, εν? απ? το 2021 οι κατασκευαστ?? θα υποχρεωθο?ν να καταγρ?φουν την πραγματικ? καταν?λωση καυσ?μου – εκπομπ?ν C02 και να τα δημοσιοποιο?ν σε κοιν? και επιστ?μονε?. Ο επικεφαλ?? του ICCT-Europe στ?θηκε και στην τιμωρ?α ?σων εταιρι?ν προσπαθο?ν να παραπλαν?σουν, καθ?? θεωρε? πω? μ?α βαρι? τιμωρ?α θα λειτουργ?σει και ω? παραδειγματισμ??.
?
Π?? μπορ? να ελ?γξω ε?ν το ?χημα μου κα?ει περισσ?τερο απ? ?τι θα ?πρεπε;
Ε?ναι καλ?τερο να παρατηρ?σετε την καταν?λωση καυσ?μου για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα. ?χι μ?νο το προσωπικ? στυλ οδ?γηση?, αλλ? και η πυκν?τητα κυκλοφορ?α?, οι καιρικ?? συνθ?κε?, η τοπογραφ?α, τα ελαστικ? και η συντ?ρηση του αυτοκιν?του διαδραματ?ζουν σημαντικ? ρ?λο στο τελικ? νο?μερο. Φουλ?ρετε το αυτοκ?νητο με κα?σιμο. ?ταν λ?με φουλ?ρετε εννοο?με εντελ??, σε σημε?ο να κουν?σετε το ?χημα λ?γο με τα χ?ρια ?στε να διαλυθο?ν και οι τελευτα?ε? φυσαλ?δε? για να χωρ?σει ?σο κα?σιμο πραγματικ? χρει?ζεται. ?πειτα μηδεν?στε τον χιλιομετρητ? και πραγματοποι?στε μ?α διαδρομ?, ?χι μικρ?τερη απ? 100χλμ. Ξαναφουλ?ρετε το ?χημα σα? στο ?διο βενζιν?δικο και στην ?δια αντλ?α
Για να υπολογ?σετε τ?ρα την πραγματικ? καταν?λωση, πολλαπλασι?στε τα λ?τρα βενζ?νη? που συμπληρ?σατε με το 100? και στη συν?χεια διαιρ?στε το νο?μερο με τα χιλι?μετρα που διαν?σατε. Ε?ν για παρ?δειγμα συμπληρ?σατε 38.27λτ. εν? κ?νατε 523χλμ. τ?τε: 38.27 επ? 100 δια 523 = 7.32 λτ./100χλμ.
?


Π?? μετρ?ει η Auto Bild την καταν?λωση σε ?να αυτοκ?νητο;
Η Auto Bild δοκιμ?ζει περισσ?τερα απ? 700 οχ?ματα τον χρ?νο μετρ?ντα? στο καθ?να την καταν?λωση του με τον ?διο ακριβ?? τρ?πο. Πραγματοποι?ντα? την ?δια διαδρομ? 155 χιλιομ?τρων η οπο?α περι?χει 61 χλμ. επαρχιακ? δρ?μο, 40χλμ. π?λη και 54χλμ. αυτοκινητ?δρομο.

?
Ε?ν το καινο?ργιο μου αυτοκ?νητο κα?ει αρκετ? παραπ?νω, μπορ? να το επιστρ?ψω;
Η απ?ντηση ε?ναι ναι, αλλ? υπ?ρχει μ?α αυστηρ? διαδικασ?α. Για να επιβεβαιωθε? πω? το αυτοκ?νητο καταναλ?νει περισσ?τερη βενζ?νη λ?γω εργοστασιακ?? αστοχ?α?, θα πρ?πει να ελεγχθε? σε π?γκο δοκιμ?ν σ?μφωνα με την ισχ?ουσα οδηγ?α τη? ΕΕ. Ε?ν αποδειχθε? ?τι η πρ?σθετη καταν?λωση ε?ναι τουλ?χιστον 10% παραπ?νω, τ?τε τα χρ?ματα μπορο?ν να επιστραφο?ν στον ιδιοκτ?τη.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频