3 φωτογραφ?ε? ?

Η Audi β?ζει τ?λο? στι? ζαλ?δε? των π?σω επιβατ?ν

Διαβ?στηκε απ? 2230 αναγν?στε? - 23/10/2020

Μ?πω? αν?κει? και εσ? σε αυτο?? που μετ? απ? μερικ?? στροφ?? και καθ?μενο? στα π?σω καθ?σματα, ζαλ?ζεσαι και ανακατε?εσαι με την παραμικρ? κλ?σου του αυτοκιν?του; Η Bild δοκιμ?ζει το πρωτ?τυπο Audi A5 που υπ?σχεται ?τι δεν θα σε ξαναζαλ?σει.

 
 
Για να υπ?ρχει αντικειμενικ?τητα, ο δημοσιογρ?φο? τη? AutoBild κ?θεται στο π?σω κ?θισμα με δεμ?να τα μ?τια του ?στε να επικεντρωθε? η α?σθηση του στι? κλ?σει? του αμαξ?ματο?. Και εν? το αυτοκ?νητο ?στριβε συνεχ?? με ταχ?τητε? ?ω? και 120χλμ., ο ?διο? ?νιωθε πω? π?γαινε συνεχ?? ευθε?α, χωρ?? να νι?σει τη παραμικρ? κλ?ση. Το συγκεκριμ?νο πρωτ?τυπο τη? Audi δε?χνει να δουλε?ει και να κ?νει πρ?ξη αυτ? που υπ?σχεται. Τ?ρμα η ναυτ?α για του? επιβ?τε?, καθ?? μετ? το τεστ, ο δημοσιογρ?φο? ?νιωσε πω? το αμ?ξι δεν π?ρε κλ?ση, ο?τε μια φορ?.
?
Μ?α κ?μερα σκαν?ρει και δ?νει τι? εντολ??
Το μυστικ? βρ?σκεται στι? αντ?θετε? κλ?σει? που πα?ρνει το αμ?ξωμα το οπο?ο μ?σω μ?α? κ?μερα?, σκαν?ρει τη λωρ?δα του δρ?μου, ?διαβ?ζοντα?? τι? αλλαγ?? τη? και στη συν?χεια υπολογ?ζεται η γων?α κλ?ση? που απαιτε?ται για την αντιστ?θμιση τη? καμπ?λη? χρησιμοποι?ντα? αισθητ?ρε?. Αποτ?λεσμα; Ο επιβ?τη? ?χει την α?σθηση πω? δεν στρ?βει ποτ? με τι? πλευρικ?? δυν?μει? να ε?ναι σχεδ?ν αν?παρκτε?. Διαβ?στε βιβλ?ο, πα?ξτε με το κινητ? σα?, κ?ντε ?τι θ?λετε καθ?? δεν υπ?ρχει περ?πτωση να ξανανι?σετε ναυτ?α σε αυτ? το μοντ?λο.Το ?λο εγχε?ρημα εμπνε?στηκε ο 28χρονο? μηχανικ?? Michael Bar, ο οπο?ο? κουρ?στηκε να μην μπορε? να λειτουργ?σει το λ?πτοπ που λ?γω ζαλ?δα? στα ταξ?δια και βρ?κε την ιδ?α να αναπτ?ξει ?να σ?στημα για το αυτοκ?νητο μ?σω κ?μερα?. Η Audi ?ταν πεπεισμ?νη και το ?ργο ?χει πλ?ον γ?νει διδακτορικ? διατριβ? που πρ?κειται να ολοκληρωθε?. Ο ?διο? δηλ?νει ?υπολογ?ζουμε την πορε?α του δρ?μου εκ των προτ?ρων και μπορο?με ακ?μη και να αλλ?ξουμε την κλ?ση εν? στρ?βει?.Το A5 εξακολουθε? να ε?ναι μ?νο ?να πρωτ?τυπο, η τεχνολογ?α αυτ? τη στιγμ? λειτουργε? μ?νο σε μια ?κταση π?ντε χιλιομ?τρων αυτοκινητ?δρομου. Στην Audi, το ενεργ? πλα?σιο με τεχνολογ?α κλ?ση? αποτελε? μ?ρο? του συνολικο? ?ργου "Αυτ?νομη οδ?γηση", με του? υπε?θυνου? να ε?ναι θετικο? στο να χρησιμοποιηθε? αυτ? η τεχνολογ?α σε μοντ?λα παραγωγ??, ?ταν τελειοποιηθε?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频