16 φωτογραφ?ε? ?

Η Β?βλο? του καντρ?ν: Τι σημα?νει κ?θε λαμπ?κι και το χρ?μα του;

Διαβ?στηκε απ? 13112 αναγν?στε? - 16/9/2020

Δεν υπ?ρχει μεγαλ?τερη ξεν?ρα απ? την στιγμ? που αν?βει κ?ποια προειδοποιητικ? λυχν?α στο καντρ?ν του αυτοκιν?του. Αμ?σω? σκ?φτεσαι, συνεργε?α, λεφτ? ? μονωτικ? ταιν?α να το καλ?ψει?. Για να μην υπ?ρχει τζ?μπα πανικ??, εξηγο?με τι συμβολ?ζει η κ?θε λυχν?α.

 
 
Οι π?νακε? οργ?νων τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν αλλ?ξει αρκετ? με τεχνολογ?ε? που εντυπωσι?ζουν. Ψηφιακ?, τμηματικ?, ακ?μα και 3D που αλλ?ζουν και ενημερ?νουν απ? την στ?θμη του καυσ?μου μ?χρι και την απ?δοση του turbo. ?μω?, ο κυρι?τερο? σκοπ?? του? ε?ναι να ενημερ?νουν τον οδηγ? ?ταν κατ? τον ?λεγχο που πραγματοποιε? ο εγκ?φαλο? συνεχ??, κ?τι δεν ανταποκρ?νεται στι? εργοστασιακ?? ρυθμ?σει?.

Υπ?ρχουν συνολικ? 80 λυχν?ε? που χρησιμοποιο?νται σε κ?θε ?χημα, αν?λογα και με τον εξοπλισμ? που φ?ρει. Τα πρ?τυπα ISO καθορ?ζουν το χρ?μα και το σχ?μα.
  • Πρ?σινο: Πληροφορ?ε? για τον οδηγ?.
  • Κ?τρινο: Σφ?λμα που χρει?ζεται ?λεγχο σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα.
  • Κ?κκινο: Πρ?πει να σβ?σετε το κινητ?ρα και να απευθυνθε?τε στο κοντιν?τερο συνεργε?ο.
?
Α? δο?με μ?α μ?α τι? πιο συν?θει? λυχν?ε?:

?
?ταν ε?ναι αναμμ?νη η συγκεκριμ?νη λυχν?α σημα?νει πω? το λογισμικ? Start/Stop ?χει απενεργοποι?ση τον κινητ?ρα αυτ?ματα για εξοικον?μηση καυσ?μου και ρ?πων. Μ?λι? ακουμπ?σετε το συμπλ?κτη ? αφ?σετε το φρ?νο, θα σβ?σει και ο κινητ?ρα? θα π?ρει μπροστ?.


To cruise control ε?ναι σε λειτουργ?α ?χοντα? περασμ?νη μ?α σταθερ? ταχ?τητα. Με το π?τημα του φρ?νου μπα?νει σε αναμον?.


Λυχν?α που διαθ?τουν μ?νο οι diesel κινητ?ρε?. Ε?ν ε?ναι αναμμ?νο μ?λι? δ?σετε ρε?μα στο αυτοκ?νητο, περιμ?νετε να σβ?σει και β?λτε μετ? μπροστ?. Ουσιαστικ? ?να ειδικ? σ?στημα, βοηθ?ει τον κινητ?ρα να ?πι?σει? θερμοκρασ?α λειτουργ?α?, ?ταν η θερμοκρασ?α περιβ?λλοντο? ε?ναι πολ? χαμηλ?. Ε?ν αναβοσβ?νει εν? οδηγ?τε, τ?τε πρ?πει να επισκεφθε?τε ?να συνεργε?ο.


Λαμπ?κι μηχαν??: Σε αυτ? τη περ?πτωση οδηγε?στε αργ? και με προσοχ? στο κοντιν?τερο συνεργε?ο καθ?? αυτ? η λυχν?α αν?βει ?ταν υπ?ρχουν σοβαρ?? ζημι?? σε κα?ρια μ?ρη του αυτοκιν?του. Δεν πρ?πει ποτ? να την αγνο?σετε.


Οι προβολε?? ομ?χλη? ε?ναι ενεργοποιημ?νοι.


?νδειξη πω? υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα με του? αερ?σακου? ? τι? ζ?νε? ασφαλε?α?. Απευθυνθε?τε το συντομ?τερο σε ?να συνεργε?ο. Εξα?ρεση, η χειροκ?νητη απενεργοπο?ηση του αερ?σακου για να τοποθετηθε? παιδικ? κ?θισμα.


Κ?ποιο απ? τα λ?στιχα του οχ?ματο? ?χει χαμηλ? π?εση. Ελ?γξτε ?μεσαστο κοντιν?τερο βενζιν?δικο καθ?? εκτ?? απ? παραπ?νω καταν?λωση, μει?νεται δραματικ? και η ασφ?λεια του αυτοκιν?του.


?χει ενεργοποιηθε? το ESP καθ?? δεν επιτυγχ?νεται η απ?λυτη επαφ? ρ?δα και οοδοστρ?ματο?. Προσαρμ?στε την ταχ?τητα σα? σ?μφωνα με τι? συνθ?κε? του δρ?μου και του περιβ?λλοντο?. Το ESP και βοηθ?ει και προειδοποιε?.


Ρεζ?ρβα καυσ?μου: Απομ?νουν συν?θω? 30 με 40 χιλι?μετρα καυσ?μου ( νο?μερο που ποικ?λει απ? εταιρ?α σε εταιρ?α) εν? καλ? θα ε?ναι να αποφε?γετε να βλ?πετε αυτ? το λαμπ?κι, καθ??, ?ταν τα κα?σιμα ε?ναι χαμηλ?, η τρ?μπα τραβ?ει και τυχ?ν σκουπ?δια.


Ε?τε το χειρ?φρενο χρει?ζεται ρ?θμιση, ε?τε τα υγρ? φρ?νων ε?ναι πολ? χαμηλ?, ε?τε χρει?ζεστε ν?α τακ?κια. Δεν υπ?ρχει λ?γο? πανικο?, παρ? μια προγραμαμτισμ?νη επ?σκεψη στο συνεργε?ο.


Κ?ποιο? επιβ?τη? δεν ?χει δ?σει τη ζ?νη του. Επειδ? οι αισθητ?ρε? λειτουργο?ν με το β?ρο?, ?να σακ?διο μπορε? να θεωρηθε? επιβ?τη? και να ενεργοποι?σει το λαμπ?κι.


Η στ?θμη του λαδιο? ε?ναι χαμηλ?. Σταματ?στε αμ?σω?, συμπληρ?στε τουλ?χιστον 1 λ?τρο και οδηγ?στε μ?χρι το κοντιν?τερο συνεργε?ο.


Σε αυτ? τη περ?πτωση υπ?ρχει απλ? απ?λεια λαδιο?. Συνιστ?ται ?λεγχο?.


Ε?ν ε?ναι μπλε, σημα?νει πω? η θερμοκρασ?α του κινητ?ρα, ε?ναι ακ?μα χαμηλ?, οπ?τε οδηγε?στε συνετ?. Ε?ν ε?ναι κ?κκινο ?πω? στη φωτογραφ?α, τ?τε υπ?ρχει υπερθ?ρμαση και πρ?πει να κ?νετε ?μεσα στ?ση. Ανο?ξτε χαλαρ? τη τ?πα να απελευθερωθε? η θερμοκρασ?α μ?χρι να σβ?σει η λυχν?α. Απευθυνθε?τε σε συνεργε?ο για περαιτ?ρω διερε?νηση.


Υπ?ρχει βλ?βη ε?τε στο σ?στημα ABS ε?τε στο σ?στημα ESP. Επειδ? πρ?κειται για θ?ματα ασφ?λεια?, απευθυνθε?τε χωρ?? ?γχο?, στο συνεργε?ο σα?.


Στα πιο ν?α μοντ?λα, με του? αισθητ?ρε?, αυτ? η ?νδειξη σα? προειδοποιε? πω? πλησι?ζετε πολ? κοντ? στο προπορευ?μενο ?χημα.
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频