2 φωτογραφ?ε? ?

Η Greenpeace καταγγ?λλει τα plug-in υβριδικ? αυτοκ?νητα

30/12/2020

Τα υβριδικ? μοντ?λα plug-in ε?ναι πλ?ον δημοφιλ? και θεωρο?νται ω? βασικο? πυλ?νε? μετ?βαση? στη πρ?σινη εποχ?, με την Greenpeace να ?χει εντελ?? διαφορετικ? ?ποψη. Με μια πρ?σφατη μελ?τη κατ?ληξε στο συμπ?ρασμα ?τι οι εκπομπ?? ρ?πων ε?ναι δυ?μισι φορ?? υψηλ?τερε? απ? αυτ?? των επ?σημων δηλ?σεων.

 
 
Τελικ? ε?ναι τα plug-in υβριδικ? αυτοκ?νητα φιλικ? προ? το περιβ?λλον; Σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, η περιβαλλοντικ? οργ?νωση Greenpeace και ο Ευρωπα?κ?? Οργανισμ???Transport and Environment (T&E) κατ?ληξαν στο ?τι τα plug-in υβριδικ? αυτοκ?νητα μ?νο καλ? δεν κ?νουν στο περιβ?λλον. Σ?μφωνα με την ?ρευνα, οι κινητ?ρε? κα?ση? με ηλεκτρικ? β?σματα φ?ρτιση? δεν ε?ναι τ?σο φιλικο? προ? το περιβ?λλον, με τι? μ?σε? εκπομπ?? ρ?πων να ε?ναι 117 αντ? 44 γραμμ?ρια αν? χιλι?μετρο, δηλαδ? δυ?μισι φορ?? υψηλ?τερε? απ? ?σο θα ?πρεπε. Με ?λλα λ?για τα PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) ε?ναι μ?νο κατ? το ?να τρ?το φιλικ?τερα προ? το περιβ?λλον σε σχ?ση με τα τα πετρελαιοκ?νητα και βενζινοκ?νητα οχ?ματα και ελ?χιστα πιο αποτελεσματικ? απ? τα συμβατικ? υβριδικ? αυτοκ?νητα.?

Οι Βρετανο? περιβαλλοντολ?γοι και μεταφορε?? εξ?τασαν 20.000 οχ?ματα στη Γερμαν?α, τη Γαλλ?α, την Ολλανδ?α και το Ηνωμ?νο Βασ?λειο. Τ?σο η τεχνολογ?α του κινητ?ρα ?σο και η ανθρ?πινη συμπεριφορ? ευθ?νονται για τον ανησυχητικ?? ενδε?ξει?.

Στα υβριδικ? plug-in για παρ?δειγμα, ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?σεω? ενεργοποιε?ται συχν?τερα απ? ?, τι ε?ναι απαρα?τητο λ?γω του σχεδιασμο? και το αμιγ?? ηλεκτρικ? ε?ρο? ε?ναι συχν? σημαντικ? χαμηλ?τερο απ? αυτ? που ορ?ζεται στην πραγματικ?τητα.Επιπλ?ον, οι οδηγο? PHEV δεν φορτ?ζουν π?ντα την μπαταρ?α και ?τσι σπ?νια χρησιμοποιο?ν την ηλεκτρικ? λειτουργ?α οδ?γηση? χωρ?? εκπομπ?? ρ?πων. Με δεδ?μενο τα παραπ?νω η Greenpeace ?πω? και η German Environmental Aid ζ?τησε να σταματ?σει η χρηματοδ?τηση για plug-in υβριδικ? μοντ?λα.

Η ?νωση?βρετανικ???αυτοκινητοβιομηχαν?α? επιβεβα?ωσε, σ?μφωνα με πληροφορ?ε?, ?τι τα ερευνητικ? συμπερ?σματα δεν αντιστοιχο?ν π?ντα στην πραγματικ?τητα. Στη συν?χεια, επ?κρινε το γεγον?? ?τι μ?νο τα διετ? δεδομ?να χρησιμοποι?θηκαν στην ?ρευνα. Ο πρ?εδρο? τη? βιομηχανικ?? ?νωση? Mike Hawes τ?νισε την ευελιξ?α των υβριδικ?ν κινητ?ρων plug-in, οι οπο?οι ?πω? λ?γε? ?λλε? τεχνολογ?ε? κ?νηση? ε?ναι κατ?λληλε? για μεγ?λα ταξ?δια και συμβ?λλουν στον καθαρ? α?ρα.

Τα plug-in υβριδικ? αυτοκ?νητα ?χουν γ?νει ?λο και πιο δημοφιλ? στη Γερμαν?α του? τελευτα?ου? μ?νε?. Σ?μφωνα με την AUTO BILD η οπο?α βρ?θηκε επανειλημμ?να σε δοκιμ?? αντοχ??? plug-in αυτοκιν?των καταλ?γει στο συμπ?ρασμα ?τι εκτ?? απ? τα πολλ? δυνατ? σημε?α του αμιγ?? ηλεκτρικο? οχ?ματο?, βρ?σκει σοβαρ?? αποκλ?σει? μεταξ? των πληροφορι?ν του κατασκευαστ? και τη? πραγματικ?τητα? ?σον αφορ? την αυτονομ?α?και την καταν?λωση ?πω? με το Mitsubishi Outlander και το Toyota RAV4.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频